กองบรรณาธิการ

 คณะที่ปรึกษา

อาจารย์ ดร.ฉันทวุฒิ  พีชผล                            อธิการบดี

รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพันธ์  ด้วงทองสุข       ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิจัย

อาจารย์ พนธ์  พุทธานุกรณ์                             ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ

อาจารย์ นภาจันทร์  สุวรรณโชติเนตร                 ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา

อาจารย์ ดร.ภาวัช รุจาฉันท์                             รองคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษ บัณฑิตวิทยาลัย

 

บรรณาธิการ

          อาจารย์ ดร.พุฒิธร  จิรายุส   มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์

หัวหน้ากองบรรณาธิการ

อาจารย์ ดร.เพ็ญศรี  บางบอน    สถาบันวิทยาการจัดการแห่งแปซิฟิค

 

กองบรรณาธิการภายใน มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยอร์ช เสมอมิตร - มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธเนศ เวศร์ภาดา- มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์

อาจารย์ ดร.ฉัตรพล  มณีกุล - มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์                            

 

กองบรรณาธิการภายนอก

ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.สมบัติ กาญจนกิจ          จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ศาสตราจารย์ติน ปรัชญพฤกษ์                          มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ศาสตราจารย์ ดร.บุญทัน ดอกไธสง                     มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ศาสตราจารย์ ดร.สุมาลี สังข์ศรี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ศาสตราจารย์เกียรติคุณเสนาะ ติเยาว์                  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ศาสตราจารย์ ดร.ชัยยงศ์  พรหมวงศ์                  มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี         

รองศาสตราจารย์ ดร.อำพล บุดดาสาร                มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

รองศาสตราจารย์ ดร.ศุภกาญจน์  วิชานาติ           มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร         

รองศาสตราจารย์ ดร.วัลลภ พัฒนพงศ์                 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระเจ้าเกล้าพระนครเหนือ

รองศาสตราจารย์ ดร.สุพจน์ อิงอาจ                    มหาวิทยาลัยรามคำแหง

รองศาสตราจารย์ ดร.นรินทร์ สังข์รักษา               มหาวิทยาลัยศิลปากร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรประภา อารีราษฎร์         มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อดุลย์ ทานาราช             วิทยาลัยนครราชสีมา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ญาณกร วรากุลรักษ์                    มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กันยาวีร์ เมฆีราพันธุ์          มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภิญญดา  รื่นสุข               มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

อาจารย์ ดร.เสาวภาคย์ แหลมเพ็ชร                    มหาวิทยาลัยเกริก

อาจารย์ ดร.สุธาสินี วิยาภรณ์                           มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

อาจารย์ ดร.ทวีศักดิ์ นิลคำ                               มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

ติดต่อสำนักงานกองบรรณาธิการวารสาร

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ เลขที 19/1 ถนนเพชรเกษม แขวง/เขตหนองแขม กรุงเทพฯ 10160

โทร. 02807-4500-27  ต่อ  113

การเผยแพร่

          จัดส่งให้ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาและหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง และเผยแพร่ผ่านระบบ Thaijo  ออกปีละ 2 ฉบับ 

ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน

ฉบับที่ 2 กรกฏาคม-ธันวาคม

 เว็บไซต์วารสาร

https://so05.tci-thaijo.org/index.php/saujournalssh/

 บทความวิชาการและบทความวิจัย ในวารสารฉบับนี้ ถือเป็นความรับผิดชอบของผู้เขียนเท่านั้น

ขอสงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์