กองบรรณาธิการ

ที่ปรึกษา

ดร.ฉัททวุฒิ  พีชผล                                                 อธิการบดี

รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพันธ์   ด้วงทองสุข              ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิจัย

อาจารย์พนธ์  พุทธานุกรณ์                                       ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ

บรรณาธิการ

ดร.พุฒิธร จิรายุส                                                      มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์   

กองบรรณาธิการภายใน

รองศาสตราจารย์ ดร.นภาพร  ขันธ์นภา                        กรรมการ (มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์)

รองศาสตราจารย์ ดร.พรรณ์ธิดา  เหล่าพวงศักดิ์            กรรมการ (มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์)

รองศาสตราจารย์ ดร.ศุภลักษณ์  สัตย์เพริศพราย           กรรมการ (มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์)

รองศาสตราจารย์ ดร.ราเชนทร์ นพณัฐวงศกร                 กรรมการ (มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธัญนันท์  บุญอยู่                       กรรมการ (มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พรชนก  บุญญานันทกุล                   กรรมการ (มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์)

ดร.เสาวนีย์  สมันต์ตรีพร                                                 กรรมการ (มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์)

กองบรรณาธิการภายนอก

ศาสตราจารย์ ดร.นรินทร์  สังข์รักษา                                กรรมการ (มหาวิทยาลัยศิลปากร)

ศาสตราจารย์ ดร.สุมาลี  สังข์ศรี                                      กรรมการ (มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช)       

ศาสตราจารย์ ดร.ไพฑูรย์ โพธิสว่าง                                 กรรมการ (นักวิชาการอิสระ)

รองศาสตราจารย์ ดร.กรัณย์พล วิวรรธมงคล                     กรรมการ (มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี)

รองศาสตราจารย์ ดร.นพพร จันทรนำชู                             กรรมการ (มหาวิทยาลัยศิลปากร)

รองศาสตราจารย์ ดร.พรชัย หนูแก้ว                                  กรรมการ (มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี)

รองศาสตราจารย์ ดร.วันทนา  เนาว์วัน                               กรรมการ (มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา)

รองศาสตราจารย์ ดร.อัจฉรา หล่อตระกูล                            กรรมการ (มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กันยาวีร์  เมฆีราพันธุ์                       กรรมการ (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธงชัย พงศ์สิทธิกาญจนา                 กรรมการ (มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีรพงษ์ เที่ยงสมพงษ์                      กรรมการ (มหาวิทยาลัยมหิดล)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธันยมัย เจียรกุล                               กรรมการ (สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พระครูปริยัติ ปัญญาโสภณ               กรรมการ (มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัยวิทยาเขตสุรินทร์)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พระปลัดสุระ ญาณธโร                      กรรมการ (มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัยวิทยาเขตสุรินทร์)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยงยุทธ ขำคง                                   กรรมการ (มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สถาพร วิชัยรัมย์                               กรรมการ (มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์)

Dr.Sengsouliya Chanthanakhone                               กรรมการ (มหาวิทยาลัยจำปาศักดิ์ สปป.ลาว)

ฝ่ายพัฒนา ดูแลปรับปรุงเวปไซต์

นางณัฐภาวี  จิระภาพันธ์

นางสาวชุมภูนุช  แย้มรู้การ

นางสาวรุ่งทิวา  ลังกาพินธ์

ฝ่ายเลขานุการ

นางสาวรุ่งทิพย์  นิยมทอง

ติดต่อสำนักงานกองบรรณาธิการวารสาร

สำนักวิจัย มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ เลขที 19/1 ถนนเพชรเกษม แขวง/เขตหนองแขม กรุงเทพฯ 10160                                             

โทร. 02807-4500-27  ต่อ  404

 

การเผยแพร่

จัดส่งให้ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาและหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง และเผยแพร่ผ่านระบบ Thaijo  ออกปีละ 2 ฉบับ                                         

  • ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน
  • ฉบับที่ 2 กรกฏาคม-ธันวาคม

 

 เว็บไซต์วารสาร

https://so05.tci-thaijo.org/index.php/saujournalssh/

 บทความวิชาการและบทความวิจัย ในวารสารฉบับนี้ ถือเป็นความรับผิดชอบของผู้เขียนเท่านั้น

ขอสงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์