Announcements

 • ประกาศปรับหลักเกณฑ์การประเมินบทความ และอัตราค่าพิจารณาบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสาร SAU Journal of Social Sciences & Humanities

  2021-11-09

             ด้วยวารสาร SAU Journal of Social Sciences & Humanities ได้ปรับหลักเกณฑ์การประเมินบทความ โดยกำหนดให้บทความที่ได้รับการพิจารณาตีพิมพ์จะต้องผ่านการประเมินบทความจากผู้ทรงคุณวุฒิ (peer reviewer) ภายนอกในสาขาที่มีความเชี่ยวชาญจำนวนอย่างน้อย 3 ท่าน ในลักษณะ Double Blind โดยไม่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่มีสังกัดเดียวกันกับผู้เขียน และจะเริ่มใช้กับบทความที่จะพิจารณาตีพิมพ์ตั้งแต่ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 (มกราคม - มิถุนายน 2565) เป็นต้นไป                                                                                                                                                                                                                 ทั้งนี้วารสาร SAU Journal of Social Sciences & Humanities ขอแจ้งการจัดเก็บค่าพิจารณาบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารฯ โดยจัดเก็บในอัตรา 5,000 บาท  ผ่านบัญชี ธนาคารกรุงไทย สาขาเพชรเกษม 77/2 (หนองแขม)                                                                                                                               ชื่อบัญชี   มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์                                                                                                                                                                                   เลขที่บัญชี   191-0-17882-9                                                                                                                              *** หมายเหตุ: การจัดเก็บค่าพิจารณาบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารฯ มิได้ถือว่าบทความจะได้รับการพิจารณาตีพิมพ์เสมอไป หากแต่ขึ้นอยู่กับผลการพิจารณาของผู้ทรงคุณวุฒิ (Peer Review) และกองบรรณาธิการ ทั้งนี้ วารสารฯ ขอสงวนสิทธิ์สำหรับบทความที่จัดส่งและโอนเงินแล้ว ไม่สามารถขอรับเงินคืนได้ ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น                                                                                                                                                                                                          *** ทั้งนี้ เริ่มมีผลกับบทความที่ส่งเข้าระบบตั้งแต่ วันที่ 9 พฤศจิกายน 2564 เป็นต้นไป

  Read more about ประกาศปรับหลักเกณฑ์การประเมินบทความ และอัตราค่าพิจารณาบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสาร SAU Journal of Social Sciences & Humanities
 • ประกาศอัตราค่าพิจารณาบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสาร SAU Journal of Social Sciences & Humanities

  2021-07-14

  วารสาร SAU Journal of Social Sciences & Humanities ขอแจ้งการจัดเก็บค่าพิจารณาบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารฯ โดยจัดเก็บในอัตรา 3,500 บาท  ผ่านบัญชี ธนาคารกรุงไทย สาขาเพชรเกษม 77/2 (หนองแขม)

            ชื่อบัญชี   มหาวิทยาลัยเอชียอาคเนย์

            เลขที่บัญชี   191-0-17882-9 

  Read more about ประกาศอัตราค่าพิจารณาบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสาร SAU Journal of Social Sciences & Humanities