ประกาศอัตราค่าพิจารณาบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสาร SAU Journal of Social Sciences & Humanities

2021-07-14

วารสาร SAU Journal of Social Sciences & Humanities ขอแจ้งการจัดเก็บค่าพิจารณาบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารฯ โดยจัดเก็บในอัตรา 3,500 บาท  ผ่านบัญชี ธนาคารกรุงไทย สาขาเพชรเกษม 77/2 (หนองแขม)

          ชื่อบัญชี   มหาวิทยาลัยเอชียอาคเนย์

          เลขที่บัญชี   191-0-17882-9 

โดยบทความต้องผ่านการพิจารณากลั่นกรองเบื้องต้นโดยกองบรรณาธิการ ในประเด็น รูปแบบการพิมพ์ ขอบเขตเนื้อหา รวมถึงความเหมาะสมตามเกณฑ์คุณภาพของวารสารฯ  จากนั้นกองบรรณาธิการจึงจะแจ้งให้ผู้เขียนโอนเงินค่าพิจารณาบทความ   โดยวารสารฯ จะดำเนินการออกใบเสร็จรับเงิน เมื่อผู้เขียนแสดงหลักฐานการโอนเงินมายัง e-mail: saujournalssh@sau.ac.th แล้ว

 *** หมายเหตุ: การจัดเก็บค่าพิจารณาบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารฯ มิได้ถือว่าบทความจะได้รับการพิจารณาตีพิมพ์เสมอไป หากแต่ขึ้นอยูกับผลการพิจารณาของผู้ทรงคุณวุฒิ (Peer Review) และกองบรรณาธิการ ทั้งนี้ วารสารฯ ขอสงวนสิทธิ์สำหรับบทความที่จัดส่งและโอนเงินแล้ว ไม่สามารถขอรับเงินคืนได้ ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น

 *** ทั้งนี้ เริ่มมีผลกับบทความที่ส่งเข้าระบบตั้งแต่ วันที่ 15 กรกฎาคม 2564 เป็นต้นไป