ประกาศปรับหลักเกณฑ์การประเมินบทความ และอัตราค่าพิจารณาบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสาร SAU Journal of Social Sciences & Humanities

2021-11-09

ด้วยวารสาร SAU Journal of Social Sciences & Humanities ได้ปรับหลักเกณฑ์การประเมินบทความ โดยกำหนดให้บทความที่ได้รับการพิจารณาตีพิมพ์จะต้องผ่านการประเมินบทความจากผู้ทรงคุณวุฒิ (peer reviewer) ภายนอกในสาขาที่มีความเชี่ยวชาญจำนวนอย่างน้อย 3 ท่าน ในลักษณะ Double Blind โดยไม่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่มีสังกัดเดียวกันกับผู้เขียน และจะเริ่มใช้กับบทความที่จะพิจารณาตีพิมพ์ตั้งแต่ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 (มกราคม - มิถุนายน 2565) เป็นต้นไป

ทั้งนี้วารสาร SAU Journal of Social Sciences & Humanities ขอแจ้งการจัดเก็บค่าพิจารณาบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารฯ โดยจัดเก็บในอัตรา 5,000 บาท  ผ่านบัญชี ธนาคารกรุงไทย สาขาเพชรเกษม 77/2 (หนองแขม)

 

          ชื่อบัญชี   มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์

 

          เลขที่บัญชี   191-0-17882-9

 

โดยบทความต้องผ่านการพิจารณากลั่นกรองเบื้องต้นโดยกองบรรณาธิการ ในประเด็น รูปแบบการพิมพ์ ขอบเขตเนื้อหา รวมถึงความเหมาะสมตามเกณฑ์คุณภาพของวารสารฯ  จากนั้นกองบรรณาธิการจึงจะแจ้งให้ผู้เขียนโอนเงินค่าพิจารณาบทความ โดยวารสารฯ จะดำเนินการออกใบเสร็จรับเงิน เมื่อผู้เขียนแสดงหลักฐานการโอนเงินมายัง e-mail: saujournalssh@sau.ac.th แล้ว

 

 *** หมายเหตุ: การจัดเก็บค่าพิจารณาบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารฯ มิได้ถือว่าบทความจะได้รับการพิจารณาตีพิมพ์เสมอไป หากแต่ขึ้นอยู่กับผลการพิจารณาของผู้ทรงคุณวุฒิ (Peer Review) และกองบรรณาธิการ ทั้งนี้ วารสารฯ ขอสงวนสิทธิ์สำหรับบทความที่จัดส่งและโอนเงินแล้ว ไม่สามารถขอรับเงินคืนได้ ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น

*** ทั้งนี้ เริ่มมีผลกับบทความที่ส่งเข้าระบบตั้งแต่ วันที่ 9 พฤศจิกายน 2564 เป็นต้นไป