วารสารราชภัฏสุราษฎร์ธานีปีที่ 10 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2566

Published: 2023-12-06

Editorial

Editorial

ก-จ

Promoting Marketing Factors for Community Products that Meets Consumer Behaviour in Chumphon Province

Chantawan Engchuan, Chatnalin Kaewsom, Anirut Nuplord, Chumphon Angkananon, Pilaiwan Phupattanasin

181-210

Authors

Authors

293-295

Reviwers

Reviwers

296-297