เกี่ยวกับวารสาร

วารสารสุทธิปริทัศน์: ISSN: 2730-2717 (online) ISSN: 2730-2709 (print) เป็นวารสารวิชาการของมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานบทความทางวิชาการและบทความวิจัยจากบุคคลทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
วารสารสุทธิปริทัศน์มีนโยบายการจัดพิมพ์ราย 3 เดือน ปีละ 4 ฉบับ ประจำเดือน
ฉบับที่ 1 มกราคม-มีนาคม
ฉบับที่ 2 เมษายน-มิถุนายน
ฉบับที่ 3 สิงหาคม-กันยายน และ
ฉบับที่ 4 ตุลาคม-ธันวาคม รวมทั้งฉบับพิเศษ (ถ้ามี)

โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้
1. เพื่อเผยแพร่ความรู้ด้านวิชาการในศาสตร์สาขาต่าง ๆ
2. เพื่อให้บริการทางวิชาการแก่สังคมในรูปแบบของวารสารวิชาการ
3. เพื่อส่งเสริมการการเผยแพร่และแลกเปลี่ยนผลการศึกษาจากบทความต่อสาธารณะ
4. เพื่อเป็นแหล่งเผยแพร่ผลงานของ คณาจารย์ นักศึกษา นักวิชาการ และ ผู้ทรงคุณวุฒิ
5. เพื่อเผยแพร่เกียรติคุณทางด้านวิชาการของมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

กระบวนการพิจารณาบทความ :
บทความทุกบทความจะต้องผ่านการพิจารณาโดยผู้ทรงคุณวุฒิที่เชี่ยวชาญอย่างน้อย 2 ท่า
แบบผู้ทรงคุณวุฒิและผู้แต่งไม่ทราบชื่อกันและกัน (double-blind review)

ประเภทของบทความ :
บทความวิจัย (research article)
บทความวิชาการ (academic article)
บทความปริทัศน์  (review article) และหรือ
บทความวิจารณ์หนังสือ (book review)

ภาษาที่รับตีพิมพ์ :
ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ

กำหนดออก :
วารสารสุทธิปริทัศน์จัดพิมพ์ราย 3 เดือน ปีละ 4 ฉบับ ดังนี้
ฉบับที่ 1 มกราคม-มีนาคม
ฉบับที่ 2 เมษายน-มิถุนายน
ฉบับที่ 3 สิงหาคม-กันยายน และ
ฉบับที่ 4 ตุลาคม–ธันวาคม รวมทั้งฉบับพิเศษ (ถ้ามี) 

เจ้าของวารสาร : มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

 

ประวัติความเป็นมาของวารสารสุทธิปริทัศน์

เริ่มต้นของการจัดทำวารสารของมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ก่อตั้งในปีพุทธศักราช 2529 ในสมัยท่าน ดร.ไสว สุทธิพิทักษ์ เป็นอธิการบดีมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ความรู้ด้านวิชาการ  เป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างนักบริหาร นักวิชาการ ตลอดจนนักปฎิบัติการ ซึ่งมีการจัดพิมพ์วารสารฉบับแรก (ฉบับปฐมฤกษ์) ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 ในเดือนมิถุนายน – กันยายน ปี พ.ศ. 2529 โดยใช้ชื่อวารสารว่า “วารสารมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์” ซึ่งตอนนั้น มีอาจารย์อรสา กุมารี ปุกหุต เป็นบรรณาธิการวารสารคนแรก และจัดทำวารสารมาเป็นระยะเวลา 3 ปี จนถึงในปี พ.ศ. 2532 วารสารมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ได้มีการเปลี่ยนชื่อเป็น “วารสารสุทธิปริทัศน์” ซึ่งมี รองศาสตราจารย์ ดร.นวนิตย์ อินทรามะ เป็นบรรณาธิการ

วารสารสุทธิปริทัศน์ เป็นวารสารวิชาการของมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ซึ่งตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานบทความทางวิชาการ และบทความวิจัยจากบุคคลทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย  โดยผลงานทางวิชาการ บทความ และรายงานผลวิจัยที่เสนอขอลงตีพิมพ์จะต้องไม่เคยลงที่ใดมาก่อน บทความจะต้องผ่านการพิจารณาให้ความเห็นชอบและตรวจแก้ไขทางวิชาการจากคณะกรรมการกลั่นกรอง (Peer Review) ก่อนลงพิมพ์ อย่างน้อยบทความละ 2 ท่าน โดยกองบรรณาธิการจะแจ้งความเห็นและข้อเสนอแนะเพื่อการปรับแก้ไขไปยังผู้เขียน เพื่อพิจารณาปรับปรุงแก้ไขต่อไป และทุกบทความที่ได้ปรับปรุงแล้วต้องผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการกลั่นกรอง จึงสามารถนำลงตีพิมพ์ได้ วารสารสุทธิปริทัศน์ มีนโยบายการจัดพิมพ์ราย 3 เดือน ปีละ 4 ฉบับ ประจำเดือน ฉบับที่ 1 มกราคม-มีนาคม ฉบับที่ 2 เมษายน-มิถุนายน ฉบับที่ 3 สิงหาคม-กันยายน และฉบับที่ 4 ตุลาคม-ธันวาคม ของทุกปี พร้อมออกฉบับพิเศษบางโอกาส เช่น น้อมส่งเสด็จรัชกาลที่ 9 สู่สวรรคาลัย และฉลองครบรอง 50 ปี มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

ทั้งนี้ วารสารสุทธิปริทัศน์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ มีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาคุณภาพทางวารสารอย่างต่อเนื่อง และได้รับการประเมินคุณภาพวารสารจากศูนย์ดัชนีวารสารไทย (Thai-Journal Citation Index Centre : TCI) ให้เป็นวารสารในกลุ่มที่ 1

 

รายชื่อบรรณาธิการวารสารคนแรก – ปัจจุบัน

 • พ.ศ. 2529 – พ.ศ. 2530 (ปีที่ 1 ฉบับที่ 1–4)   อาจารย์อรสา กุมารี ปุกหุต                 บรรณาธิการวารสาร
 • พ.ศ. 2530 – พ.ศ. 2531 (ปีที่ 2 ฉบับที่ 5)        ดร. พิรุณ อักษรนิติตระกูล                 บรรณาธิการวารสาร
 • พ.ศ. 2531 –  พ.ศ. 2531 (ปีที่ 2 ฉบับที่ 6-8)    ผศ. ประกอบ ทองมา                        บรรณาธิการวารสาร
 • พ.ศ. 2532 – พ.ศ. 2539 (ปีที่ 3 ฉบับที่ 9...)     รศ.ดร.นวนิตย์ อินทรามะ                   บรรณาธิการวารสาร
 • พ.ศ. 2540 – พ.ศ. 2541                                  รศ.วิจิตร ภักดีรัตน์                             บรรณาธิการวารสาร
 • พ.ศ. 2542 – พ.ศ. 2549                                  รศ.ดร.สรชัย พิศาลบุตร                     บรรณาธิการวารสาร
 • เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2550                                ดร.นพพร ศรีวรวิไล                           บรรณาธิการวารสาร
 • พ.ศ. 2550 – พ.ศ. 2557                                  ผศ.ดร.กุลทิพย์ ศาสตระรุจิ                บรรณาธิการวารสาร
 • พ.ศ. 2558 – พ.ศ. 2559                                  ผศ.ดร.ธีรศักดิ์ กัญจนพงค์                 บรรณาธิการวารสาร
 • พ.ศ. 2559 – พ.ศ.2562                                   ผศ.ดร.ลีลา เตี้ยงสูงเนิน                    บรรณาธิการวารสาร
 • พ.ศ. 2562 – ปัจจุบัน                                       ดร. ภูมิพัฒณ์ พงศ์พฤฒิกุล                บรรณาธิการวารสาร

 

วัตถุประสงค์การจัดพิมพ์

วารสารสุทธิปริทัศน์เป็นวารสารวิชาการของมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ซึ่งตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานบทความทางวิชาการ และบทความวิจัยจากบุคคลทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยวารสารสุทธิปริทัศน์ มีนโยบายการจัดพิมพ์ราย 3 เดือน ปีละ 4 ฉบับ ประจำเดือน ฉบับที่ 1 มกราคม-มีนาคม ฉบับที่ 2 เมษายน-มิถุนายน ฉบับที่ 3 สิงหาคม-กันยายน และฉบับที่ 4 ตุลาคม -ธันวาคม ของทุกปี โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้

 1. เพื่อเผยแพร่ความรู้ด้านวิชาการในศาสตร์สาขาต่าง ๆ
 2. เพื่อให้บริการทางวิชาการแก่สังคมในรูปแบบของวารสารวิชาการ
 3. เพื่อส่งเสริมการแสดงความคิดเห็นและนำเสนอผลการค้นคว้าและวิจัย
 4. เพื่อให้ผู้ทรงคุณวุฒิ คณาจารย์และนักวิชาการได้เผยแพร่ผลงาน
 5. เพื่อเผยแพร่เกียรติคุณทางด้านวิชาการของมหาวิทยาลัยในฐานะสถาบันอุดมศึกษาแห่งหนึ่ง

 

นโยบายการจัดพิมพ์

 • วารสารสุทธิปริทัศน์มุ่งเป็นสื่อกลางในการเผยแพร่บทความวิชาการและผลงานวิจัยที่มีคุณภาพในสาขาวิชาต่าง ๆ อาทิเช่น บริหารธุรกิจ สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ การท่องเที่ยวและโรงแรม  กฎหมาย ภาษาศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ และการจัดการศึกษา และสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น
 • บทความวิชาการหรือบทความวิจัยที่ส่งมาขอตีพิมพ์จะต้องไม่อยู่ในระหว่างการ ขอตีพิมพ์หรือเคยได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่มาก่อนในวารสารอื่น ๆ
 • และส่งบทความได้โดยตรงไปที่กองบรรณาธิการวารสารสุทธิปริทัศน์ผ่านระบบ Online Submission ที่เว็บไซต์ บทความทั้ง 2 ประเภทที่ส่งมาขอรับการตีพิมพ์ จะถูกส่งให้ผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง ทำการประเมินแบบ Double-Blinded Review ก่อนที่จะพิจารณาจัดพิมพ์ในขั้นต่อไป
 • บทความวิชาการ มุ่งเน้นบทความที่เสนอแนวความคิดทฤษฎีใหม่หรือบทความที่ช่วยเสริมสร้างความเข้าใจหรือกระตุ้นการวิจัยต่อเนื่องในหัวข้อวิชาการที่สำคัญต่าง ๆ
 • บทความวิจัย มุ่งเน้นงานวิจัยที่ช่วยทดสอบทฤษฎีหรือผลงานวิจัยที่ช่วยขยายความในแง่มุมสำคัญต่าง ๆ ของทฤษฎีเหล่านั้นเพื่อทำให้ผู้อ่านเกิดความเข้าใจ หรือสามารถนำไปทำวิจัยต่อเนื่องได้
 • วารสารยินดีตีพิมพ์งานวิจัยที่ใช้ระเบียบวิธีวิจัยหรือวิธีทดลองทดสอบในหลากหลายรูปแบบที่ช่วยสร้างองค์ความรู้ที่สำคัญหรือที่มีผลกระทบต่อสังคมวิชาการในวงกว้าง