ติดต่อ

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
110/1-4 ถนนประชาชื่น หลักสี่ กรุงเทพฯ 10210

Dhurakij Pundit University,
110/1-4 Prachachuen Road, Laksi, Bangkok 10210

ผู้รับผิดชอบหลัก

อาจารย์ ดร.ภูมิพัฒณ์ พงศ์พฤฒิกุล
บรรณาธิการวารสาร
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
เบอร์โทรศัพท์ 02-9547300

ฝ่ายสนับสนุนวารสาร

นางปัทมพร โพนไสว และ นางสุดารัตน์ ขำภักตร์
เบอร์โทรศัพท์ 02-9547300 ต่อ 415, 416