เกี่ยวกับวารสาร

วารสารสุทธิปริทัศน์

ISSN : 2730-2717 (online) ISSN : 2730-2709 (print)

กำหนดออก : ปีละ 4 ฉบับ
ฉบับที่ 1 มกราคม-มีนาคม
ฉบับที่ 2 เมษายน-มิถุนายน
ฉบับที่ 3 สิงหาคม-กันยายน
และฉบับที่ 4 ตุลาคม-ธันวาคม รวมทั้งฉบับพิเศษ (ถ้ามี)

นโยบายและขอบเขตการตีพิมพ์ วารสารมีนโยบายรับตีพิมพ์บทความ ในด้านสังคมศาสตร์ อันได้แก่

สาขาวิชา :
1. บริหารธุรกิจ การจัดการและการบัญชี
2. เศรษฐศาสตร์ เศรษฐมิติและการเงิน

สาขาวิชาย่อย :
1. ธุรกิจทั่วไป การจัดการและการบัญชี
2. การจัดการด้านกลยุทธ์และการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (ที่เกี่ยวข้องกับทางธุรกิจ)
3. พฤติกรรมองค์กรและการจัดการทรัพยากรมนุษย์
4. เศรษฐศาสตร์ทั่วไป เศรษฐมิติ และการเงินและการบัญชี

Announcements

CALL FOR PAPER:  Suthiparithat (Journal of Business and Innovation) TCI2

2022-06-22

CALL FOR PAPER:  Suthiparithat (Journal of Business and Innovation) TCI2

We welcome all research papers, review articles, case studies in “Social Sciences” or related fields to publish in Suthiparithat (Journal of Business and Innovation) ISSN: 2730-2717. The Suthiparithat (Journal of Business and Innovation) is a double blinded peer-reviewed journal indexing in Thai Journal Citation Index (TCI 2).  Publication policy is to publish 4 issues per year of a quarterly issue. Our focus and Scope are to publish the high-quality articles in the social science and relevant disciplinary. Online submission is always opened 24/7. All accepted manuscripts will be published within ninety (90) days and the Publication fee is 5,000 THB. 

 

Download manuscript template:

https://drive.google.com/file/d/1yZl-kIOXOYAxQ5WlS8XTw2GtwutOhKe4/view

 Make online submission:

https://so05.tci-thaijo.org/index.php/DPUSuthiparithatJournal/about/submissions

 

The papers will be published within sixty (60) days and the Publication fee is 5,000 THB.

Read more about CALL FOR PAPER:  Suthiparithat (Journal of Business and Innovation) TCI2

ฉบับปัจจุบัน

ปีที่ 38 ฉบับที่ 1 (2024): มกราคม-มีนาคม 2567
					ดู ปีที่ 38 ฉบับที่ 1 (2024): มกราคม-มีนาคม 2567
เผยแพร่แล้ว: 2024-03-31

ฉบับเต็ม

บทความวิชาการ

บทความวิจัย

หนังสือน่าอ่าน

ดูทุกฉบับ

วารสารสุทธิปริทัศน์ เป็นวารสารที่ผ่านการรับรองคุณภาพจากศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย กลุ่มที่ 2 (Thai-Journal Citation Index Centre: TCI 2)
ประกาศ ณ วันที่ 10 มกราคม 2563

ISSN: 2730-2717 (online)

ISSN: 2730-2709 (print)