ส่งบทความ

เข้าสู่ระบบ หรือ ลงทะเบียน เพื่อส่งบทความ

รายการตรวจสอบก่อนส่งบทความ

ในขั้นตอนการส่งบทความ ผู้แต่งต้องตรวจสอบและปฏิบัติตามข้อกำหนดรายการตรวจสอบการส่งทุกข้อดังต่อไปนี้ และบทความอาจถูกส่งคืนให้กับผู้แต่งกรณีที่ไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดทั้งหมด
 • บทความนี้มิเคยได้ถูกตีพิมพ์หรือไม่ได้ถูกนำส่งเข้ากระบวนการพิจารณาเพื่อตีพิมพ์ที่แหล่งอื่นมาก่อน (หรือได้มีการระบุให้กองบรรณาธิการทราบแล้ว)
 • ไฟล์บทความอยู่ในรูปแบบ Microsoft Word
 • มีการเขียนลิงก์ URL ในเอกสารอ้างอิง

คำแนะนำผู้แต่ง

ขั้นตอนการดำเนินการลงบทความในวารสารสุทธิปริทัศน์    

 1. ผู้ส่งบทความส่งบทความผ่านทางระบบจัดการวารสารออนไลน์ THAIJO
 2. บรรณาธิการได้รับต้นฉบับบทความ และพิจารณาว่าสมควรรับบทความพิจารณาหรือไม่ โดยพิจารณาว่าผู้ส่งบทความดำเนินการตามนโยบายการจัดพิมพ์ และแนวทางการจัดเตรียมบทความ ถ้าบรรณาธิการรับบทความไว้พิจารณา กองการจัดการวารสารจะแจ้งผลไปยังผู้ส่งบทความเพื่อชำระเงินค่าจัดการลงบทความ
 3. ผู้ส่งบทความส่งแบบฟอร์มเสนอลงบทความ พร้อมหลักฐานการชำระเงิน ค่าจัดการลงบทความตามอัตราที่แจ้งไว้ข้างต้น ผ่านระบบจัดการวารสารออนไลน์ THAIJO
 4. กองการจัดการวารสารตรวจสอบการชำระเงินและส่งบทความให้ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินบทความ ทั้งนี้กองการจัดการวารสารจะแจ้งผลการประเมินบทความภายใน 4-6 สัปดาห์ หากได้รับผลการประเมินบทความจากผู้ทรงคุณวุฒิ แต่ถ้าบทความนั้นมีการประเมินรอบที่ 2 จากผู้ทรงคุณวุฒิ กองการจัดการวารสารจำเป็นต้องขยายเวลาการแจ้งผลออกไปอีก
 5. ผู้ส่งบทความจะได้รับจดหมายตอบรับการตีพิมพ์หลังจากบรรณาธิการได้รับทราบผลการประเมินบทความจากผู้ทรงคุณวุฒิและได้ตรวจสอบแล้วว่าผู้ส่งบทความแก้ไขบทความตามคำแนะนำของผู้ทรงคุณวุฒิ และตามแนวทางการจัดเตรียมบทความโดยผู้ส่งบทความต้องแก้ไขบทความ และส่งกลับมายังกองจัดการวารสารผ่านระบบจัดการวารสารออนไลน์ THAIJO
 6. วารสารจะส่งใบตอบรับและใบเสร็จชาระเงินค่าจัดการลงบทความให้แก่ผู้ส่งบทความทางไปรษณีย์ แต่ในกรณีที่บทความไม่ผ่านการประเมินจากผู้ทรงคุณวุฒิ ทางกองการจัดการวารสารฯจะจัดส่งจดหมายแจ้งปฏิเสธการตีพิมพ์พร้อมใบเสร็จชำระเงินค่าจัดการลงบทความไปทางไปรษณีย์ให้แก่ผู้ส่งบทความ

หมายเหตุ

 • หากบทความนั้นได้ผ่านกระบวนการประเมินจากผู้ทรงคุณวุฒิและได้รับการปฏิเสธให้ตีพิมพ์เผยแพร่ ทางกองบรรณาธิการวารสารสุทธิปริทัศน์ขอสงวนสิทธิไม่คืนค่าจัดการลงบทความให้แก่ผู้ส่งบทความ
 • หากถ้าบทความของผู้ส่งอยู่ระหว่างการดำเนินการในขั้นตอนประเมินจากผู้ทรงคุณวุฒิแล้ว แต่ผู้ส่งบทความขอยกเลิกการลงบทความนั้น ทางกองการจัดการวารสารขอสงวนสิทธิไม่คืนเงินค่าจัดการลงบทความให้แก่ผู้ส่งบทความไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น                                                                                                                                                             


         

 

กระบวนการคัดเลือกบทความ ค่าธรรมเนียม การเตรียมต้นฉบับ

            วารสารสุทธิปริทัศน์จัดให้มีกระบวนการในการคัดเลือกบทความที่มีคุณภาพตามวิธี Double – Blinded Peer Review Process ซึ่งมีกระบวนการดังต่อไปนี้

 • บทความที่ส่งเข้ามาจะผ่านการพิจารณาจากกองบรรณาธิการ และถูกส่งไปยังผู้ชำนาญการ(ผู้ทรงคุณวุฒิ) ในสาขาวิชานั้นๆ เพื่อเป็นผู้อ่านประเมินบทความ (Peer Review) จำนวนอย่างน้อย 2 คน
 • ผู้ทรงคุณวุฒิอ่านประเมินบทความ และเป็นผู้ให้ความเห็นและข้อแนะนำว่าบทความนั้นๆ สมควรจะได้รับการยอมรับโดยไม่มีเงื่อนไข หรือ ยอมรับโดยมีเงื่อนไขให้แก้ไข และนำส่งผลประเมินภายใน 4-6 สัปดาห์ ผู้เขียนจะต้องทำการแก้ไขและนำส่งบทความที่แก้ไขนั้นอีกครั้งภายใน 15 วัน หลังจากได้รับผลการประเมิน (มิฉะนั้นจะถือว่าไม่ประสงค์จะตีพิมพ์)
 • ในกรณีบทความที่แก้ไขแล้วจากผลประเมินแบบ major revision ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินบทความจะต้องพิจารณาอีกครั้งหนึ่งว่าบทความที่แก้ไขแล้วดังกล่าวเป็นที่ยอมรับเพื่อการตีพิมพ์ได้
 • กองบรรณาธิการขอสงวนสิทธิในการตัดสินใจขั้นสุดท้ายที่จะตอบรับการตีพิมพ์หรือไม่ หากปรากฎมีความไม่สอดคล้องของผลการประเมินจากผู้ทรงคุณวุฒิทั้ง 2 ท่าน
 • บทความสามารถจัดทำเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษเท่านั้น และผ่านการตรวจพิสูจน์อักษรเพื่อแก้ไขข้อผิดพลาดในข้อความและการพิมพ์
 • ในการณีที่เป็นภาษาอังกฤษ บทความดังกล่าวต้องผ่านการตรวจการใช้ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษโดยผู้ชำนาญมาแล้ว
 • นอกจากนี้กองบรรณาธิการขอสงวนสิทธิ์ที่จะปฎิเสธการตีพิมพ์หากค้นพบว่าบทความได้รับการตีพิมพ์ในแหล่งอื่นมาก่อนแล้ว หรือเป็นการลอกเลียนมาจากแหล่งอื่น หรือเข้าข่าย Plagiarism ตามหลักสากล
 • บทความทุกชิ้นจะต้องผ่านกระบวนการพิจารณา และทางกองบรรณาธิการขอสงวนสิทธ์ที่จะปฏิเสธไม่รับบทความหรือผลงาน ไม่ว่าจะเป็นบทความรับเชิญหรือในกรณีอื่น
 • ทุกบทความที่ได้ผ่านการคัดเลือกเพื่อพิมพ์เผยแพร่จะถือเป็นกรรมสิทธิ์ของวารสารสุทธิปริทัศน์
 • กองบรรณาธิการจะแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้เขียนทราบภายในระยะเวลา 6-8 สัปดาห์ หากได้รับผลประเมินจากผู้ทรงคุณวุฒิตรงตามกำหนดเวลา
 • กองบรรณาธิการไม่รับผิดชอบข้อผิดพลาดในบทความ ที่เกิดจากความผิดพลาดของผู้เขียน
 • ในการจัดทำบทความผู้เขียนจะต้องจัดทำบทความในรูปแบบที่ทางวารสารสุทธิปริทัศน์กำหนดไว้ โดยสามารถดาวน์โหลดรูปแบบและส่งบทความผ่านระบบ Online Submission ได้ทางเว็บไซต์ของวารสาร  click
 • หากบรรณาธิการรับบทความไว้พิจารณา ทางกองการจัดการวารสารจะแจ้งผลไปที่ผู้เขียนเพื่อชำระเงินเป็น ค่าจัดการลงบทความในอัตรา 4,500 บาท 
 • เมื่อบทความได้รับการตีพิมพ์ ผู้เขียนสามารถ Download วารสารเรื่องนั้นๆในฉบับที่บทความนั้นตีพิมพ์ได้จากเว็บไซต์ของวารสาร

 

คำแนะนำสำหรับผู้เขียน 

รูปแบบการพิมพ์บทความ  โหลดรูปแบบบทความ (Download) 

บทความต้นฉบับจะต้องทำส่งมาในรูปแบบดังต่อไปนี้

 • ขนาดกระดาษ จัดพิมพ์ลงโปรแกรม Microsoft Word กระดาษ A4
 • ขอบกระดาษ เว้นระยะ 1 นิ้ว ทุกด้าน
 • การตั้งค่าระยะบรรทัดให้ใช้ค่าตามปกติ คือ 1 เท่า หรือ 1 Single
 • จำนวนหน้า ไม่เกิน 12 หน้า ขนาดกระดาษ A4 (รวม ชื่อเรื่อง รูปและตารางที่เกี่ยวข้อง บรรณานุกรม และภาคผนวก) หากมีจำนวนหน้าเกินกว่านั้น หลังทำการแก้ไขตามคำแนะนำของผู้อ่านประเมินบทความเสร็จสิ้นแล้ว ผู้เขียนต้องชำระค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมสำหรับหน้าที่เกิน หน้าละ 300 บาท (อนุญาตให้ไม่เกิน 3 หน้า)
 • ใส่เลขหน้า กำหนดมุมบนชิดขวา ขนาด 14 point ทุกหน้า
 • ตัวอักษร Browallia New ตามหัวข้อที่กำหนดดังนี้
       
  [1] ชื่อเรื่อง (Title)
          - ภาษาไทย-อังกฤษ ขนาด 18 point กำหนดชิดซ้าย ตัวหนา
          - ชื่อเรื่องภาษาอังกฤษใช้ตัวอักษรพิมพ์ใหญ่ทุกตัว
          - ควรให้มีความกระชับให้มากที่สุด

  [2] ชื่อ-ที่อยู่และประวัติผู้เขียน (ทุกคน)
  ชื่อ-ที่อยู่และประวัติผู้เขียน ภาษาไทย-อังกฤษ ขนาด 14 point กำหนดชิดซ้ายทั้งหมดประกอบด้วยผู้เขียน ตำแหน่งงาน หน่วยงานทีสังกัด ชื่อสถาบัน ที่อยู่ที่สามารติดต่อได้ทางไปรษณีย์ เบอร์โทรศัพท์ และ Email address

  [3] บทคัดย่อ (
  Abstract) ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ (ต้องผ่านการตรวจพิสูจน์โดยผู้ชำนาญ)

                   - ชื่อ “บทคัดย่อ” และ “Abstract” ขนาด 16 point กำหนดกึ่งกลาง ตัวหนา เว้น 1 บรรทัด
                   - Text บทคัดย่อภาษาไทย –อังกฤษขนาด 14 point
                   - ย่อหน้า 0.5 นิ้ว
                   - ความยาวของบทคัดย่อแต่ละภาษาควรอยู่ระหว่าง 200-250 คำและมีเนื้อหาที่ตรงกัน
                   - ความยาวรวมไม่เกิน 1 หน้า นับรวมทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยต้องมีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษอยู่ในหน้าเดียวกัน เนื้อหาในบทคัดย่อควรระบุวัตถุประสงค์ ระเบียบวิธีวิจัย ผลการวิจัยและบทสรุปโดยย่อ

          [4] คำสำคัญ (Keywords)
                   - พิมพ์ต่อจากส่วนบทคัดย่อ และอยู่ในหน้าเดียวกันกับบทคัดย่อ ทั้งภาษาไทย-อังกฤษ ขนาด 14 point
                   - ใช้ศัพท์บัญญัติของราชบัณฑิตยสถานและเป็นคำหลักที่ใช้ในการอ้างอิง ค้นหา ไม่เกิน 5 คำ

          [5] เนื้อหา (Body) ประกอบด้วย
                   - ขนาด 14 point พร้อมเลขหน้ากำหนดมุมบนด้านขวา
                   - ย่อหน้า 0.5 นิ้ว 
                   - บทนำ
                   - วัตถุประสงค์ (การวิจัย)
                   - แนวคิดและวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง (หากเป็นบทความวิจัยต้องมีการนำเสนอกรอบแนวคิดการวิจัยและสมมติฐานการวิจัย)
                   - วิธีการดำเนินการวิจัย (หากเป็นบทความวิจัย)
                   - ผลการวิจัยและอภิปรายผล
                   - บทสรุปและข้อเสนอแนะ
                   - บรรณานุกรม (ใช้รูปแบบ APA Style 6th edition และผ่านการตรวจข้อผิดพลาดในข้อความและจากการพิมพ์)

 • การแสดงภาพและรูปภาพ (Figure) ให้พิมพ์คำว่า “ภาพที่...” ตามด้วยลำดับที่ของภาพ 1, 2, 3… ไว้ด้านล่างของภาพหรือรูปนั้นพร้อมชื่อรูปภาพ โดยให้ใช้สีขาว-ดำเท่านั้น หรือ หากผู้เขียนต้องการตีพิมพ์รูปภาพสีผู้เขียนต้องชำระค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมหน้าละ 500 บาท
 • การพิมพ์ตาราง (Table) ให้พิมพ์คำว่า “ตารางที่...” ตามด้วยลำดับที่ของตาราง 1, 2, 3… ไว้ด้านบนของตาราง และมีชื่อตาราง
 • การเขียนบรรนานุกรม (Bibliography) ใช้รูปแบบ  APA Style 6th edition 

หมายเหตุ  ท่านสามารถ ดาวน์โหลดตัวอย่างบทความและคำแนะนำในการเขียนอ้างอิง ได้จากเมนูย่อยวารสารย้อนหลังที่เว็บไซต์  click หรือ Facebook: click 

ตัวอย่างการอ้างอิง  

Eid, M. I. (2011). Determinants of E-commerce customer satisfaction, trust, and loyalty in Saudi Arabia. Journal of Electronic Commerce Research, 12(1), 78-93.
Kandampully, J., & Suhartanto, D. (2000). Customer loyalty in the hotel industry: The role of customer satisfaction and image. International Journal of Contemporary Hospitality Management, 12(6), 346-351.
ชัชพล ทรงสุนทรวงศ์. (2559). นวัตกรรมการบริการ : กลยุทธ์ที่สร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันขององค์การธุรกิจบริการ. วารสารการจัดการสมัยใหม่, 14(2), 13-24.

 

อัตราค่าตีพิมพ์บทความ 

 • ค่าจัดการลงบทความ ในอัตรา 4,500 บาทต่อ 1 บทความ
 • หากผู้เขียนต้องการตีพิมพ์รูปภาพสี ผู้เขียนชำระค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมหน้าละ 500 บาท
 • สำหรับบทความที่มีจำนวนหน้าเกิน 12 หน้า ผู้เขียนชำระค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมหน้าละ 300 บาท (อนุญาตให้ไม่เกิน 3 หน้า เท่านั้น)

นโยบายความเป็นส่วนตัว

ชื่อและอีเมลที่กรอกลงในเว็บไซต์วารสารสนี้จะใช้สำหรับงานวารสารเท่านั้น จะไม่นำไปใช้ประโยชน์ในงานอื่น  หรือเปิดเผยให้หน่วยงานหรือบุคคลอื่นใดทราบ