กองบรรณาธิการ

คณะที่ปรึกษา  

ศาสตราจารย์ ดร.ไพฑูรย์ สินลารัตน์
รองศาสตราจารย์ ดร.วรากรณ์ สามโกเศศ
รองศาสตราจารย์ ดร.นิตย์ เพ็ชรรักษ์
คณบดีทุกคณะ/วิทยาลัย

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

บรรณาธิการ

 

ดร. ภูมิพัฒณ์ พงศ์พฤฒิกุล

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

กองบรรณาธิการบุคคลภายนอก

 


ศาสตราจารย์ ดร.ทวีป ศิริรัศมี
ศาสตราจารย์ ดร.ปาริชาต สถาปิตานนท์
รองศาสตราจารย์ ดร.กัญจนา ลินทรัตนศิริกุล
รองศาสตราจารย์ ดร.กุลทิพย์ ศาสตระรุจิ
รองศาสตราจารย์ ดร.ปรียา วิบูลย์เศรษฐ์
รองศาสตราจารย์ ดร.วิโรจน์ อรุณมานะกุล
รองศาสตราจารย์ ยุทธนา ธรรมเจริญ
รองศาสตราจารย์ ศิริชัย พงษ์วิชัย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนวรรณ แสงสุวรรณ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปองสิน วิเศษศิริ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัลลภา ปิติสันต์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เลิศศิริร์ บวรกิตติ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิไลวรรณ จงวิไลเกษม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภรา คภะสุวรรณ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุนทรี เหล่าพัดจัน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรีย์ เข็มทอง
ดร.พุฒวิทย์ บุนนาค
ดร.สินาด ตรีวรรณไชย


มหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

กองบรรณาธิการบุคคลภายใน

 

รองศาสตราจารย์ ดร.นิตย์ เพ็ชรรักษ์ 
รองศาสตราจารย์ ดร.อัศวิน แสงพิกุล 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัทธนันท์ เพชรเชิดชู 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธิฏิรัตน์ เมฆบัณฑิตกุล 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริเดช คำสุพรหม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กัลยา สว่างคง 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนุวัฒน์ ชลไพศาล 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วลัยพร รัตนเศรษฐ 
ดร.จรัญญา ปานเจริญ 
ดร.พสุธิดา ตัณตราจิณ 
ดร.สุรวี ศุนาลัย 

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

พิสูจน์อักษร

 

ดร.ศยามล นองบุญนาก

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

กองการจัดการ (การเงินและสมาชิก)

 

นางสุดารัตน์ ขำภักตร์

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

ออกแบบรูปเล่ม-จัดหน้า

 

นางปัทมพร โพนไสว

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์