การศึกษาเปรียบเทียบระบบเสียงในภาษาไทยกับภาษาจีน เพื่อประโยชน์ในการสอนภาษาไทยระดับพื้นฐานในฐานะ ภาษาต่างประเทศ

  • สุนีย์ ลีลาพรพินิจ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
คำสำคัญ: ระบบเสียง, หน่วยเสียง, ภาษาไทยกับภาษาจีน, การสอนภาษาไทยระดับพื้นฐาน

บทคัดย่อ

บทความนี้มีจุดมุ่งหมายที่จะศึกษาเปรียบเทียบระบบเสียงในภาษาไทยกับภาษาจีน เพื่อ ประโยชน์ในการสอนภาษาไทยระดับพื้นฐานในฐานะภาษาต่างประเทศ ผลการศึกษาพบว่า ระบบเสียง พยัญชนะ สระ และวรรณยุกต์ในภาษาไทยกับภาษาจีนมีทั้งลักษณะหน่วยเสียงที่เหมือนและต่างกัน หน่วยเสียงที่แตกต่างกันนั้น อาจทำใหผู้เรียน ส่วนใหญเกิดปัญหาในการออกเสียง เนื่องจากมีอิทธิพลของ ภาษาแม่เข้ามาแทรกแซง ดังนั้นการสอนเรื่องเสียงภาษาไทยให้แก่ผู้เรียนชาวจีน ผู้สอนจึงสามารถใช้วิธี การเปรียบเทียบระบบสัทอักษรระหว่างหน่วยเสียงภาษาไทยกับภาษาจีน การใช้ความรู้ทางสัทศาสตร์ ในการอธิบายวิธีและลักษณะการออกเสียงพิเศษ รวมทั้งการให้ตัวอย่างคำในภาษาจีนที่มีเสียงพยัญชนะ สระ และ/หรือวรรณยุกต์ที่ใกล้เคียงกับภาษาไทย วิธีการเหล่านี้จะทำให้ผู้เรียนชาวจีน เข้าใจความเหมือน และความต่างของระบบเสียงในภาษาไทยกับภาษาจีนมากขึ้น ทั้งยังสามารถใช้เสียงของหน่วยคำหรือคำ ในภาษาจีนมาเป็นแนวเทียบเสียงได้ ตลอดจนช่วยให้ผู้เรียนออกเสียงภาษาไทยได้ถูกต้องและชัดเจน ยิ่งขึ้นด้วย

Downloads

Download data is not yet available.

เอกสารอ้างอิง

กาญจนา นาคสกุล และคณะ. (2545). บรรทัดฐานภาษาไทย เล่ม 1 : ระบบเสียง อักษรไทย การอ่านคำและการเขียนสะกดคำ. กรุงเทพฯ: สถาบันภาษาไทย กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ.

นวลทิพย์ เพิ่มเกษร. (2556). ทฤษฎีและวิธีการสอนภาษาไทยสำหรับผู้เรียนชาวต่างประเทศ. โครงการทุนสนับสนุนการเขียนตำรา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. ปทุมธานี: โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.

ประพิณ มโนมัยวิบูลย์. (2545). ไวยากรณ์จีนกลาง (พิมพ์ครั้งที่ 2). กรุงเทพฯ: โครงการเผยแพร่ผลงานวิชาการ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

วรวรรธน์ ศรียาภัย. (2556). ภาษาศาสตร์ภาษาไทย (พิมพ์ครั้งที่ 2). นนทบุรี: สัมปชัญญะ.

วิจินตน์ ภาณุพงศ์. (2543). โครงสร้างของภาษาไทย : ระบบไวยากรณ์ (พิมพ์ครั้งที่ 15). กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยรามคำแหง.

สมพงศ์ วิทยศักดิ์พันธุ์ และคณะ. (2545). แบบเรียนภาษาไทยเบื้องต้นในบริบทไทยศึกษาสำหรับชาวต่างชาติ. เชียงใหม่: โรงพิมพ์มิ่งเมือง.

เหยิน จิ่งเหวิน 任景文. (2551). ไวยากรณ์ภาษาจีน ฉบับเปรียบเทียบ. กรุงเทพฯ: อมรินทร์.

廖宇夫,编著. (2008). ภาษาไทยพื้นฐาน เล่ม 1《基础泰语(1)》.广州:广东世界图书出版公司.

罗奕原, 编著. (2008). ภาษาไทยพื้นฐาน เล่ม 2《基础泰语(2)》. 广州 : 广东世界图书出版公司.

เผยแพร่แล้ว
2020-05-28
การอ้างอิงบทความ
ประเภทบทความ
บทความวิชาการ