ความสัมพันธ์ระหว่างเรื่องสำคัญในการตรวจสอบและผลการดำเนินงานของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เอ็มเอไอ

  • นันทิยา พรมทอง คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ
คำสำคัญ: เรื่องสำคัญจากการตรวจสอบ, ผลการดำเนินงานของบริษัท, ตลาดหลักทรัพย์เอ็มเอไอ

บทคัดย่อ

วัตถุประสงค์การศึกษาครั้งนี้คือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างจำนวนเรื่องสำคัญจากการตรวจสอบและผลการดำเนินงานของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เอ็มเอไอ กลุ่มตัวอย่างในการศึกษาจำนวน 132 บริษัทเก็บรวบรวมข้อมูลทุติยภูมิจากการค้นคว้าในตำรา เอกสารและฐานข้อมูล SETSMART แล้วนำข้อมูลที่ได้มาทำการวิเคราะห์โดยใช้สถิติเชิงพรรณนาตลอดจนวิเคราะห์โดยใช้สถิติเชิงอนุมานหาความสัมพันธ์โดยใช้การวิเคราะห์สมการถดถอยเชิงซ้อนผลการศึกษาพบว่าจำนวนเรื่องสำคัญจากการตรวจสอบที่ผู้สอบบัญชีนำเสนอในรายงานของผู้สอบบัญชีไม่มีความสัมพันธ์กับผลการดำเนินงานของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เอ็มเอไอ

Downloads

Download data is not yet available.

เอกสารอ้างอิง

เกรียงไกร บุญเลิศอุทัย, ศิลปพร ศรีจั่นเพชร, และอนุวัฒน์ ภักดี. (2562). เรื่องสำคัญในการตรวจสอบบอกอะไร. วารสารวิชาชีพบัญชี, 15(45), 5-25.

ชาญชัย ตั้งเรือนรัตน์. (2558). คุณค่าของรายงานผู้สอบแบบใหม่. วารสารวิชาชีพบัญชี, 11(31), 26-44.

ปภาณัช เดชจรัสศรี, จอมใจ แซมเพชร, และอมลยา โกไศยกานนท์. (2562). คุณค่าด้านการสื่อสารของเรื่องสำคัญในการตรวจสอบในรายงานของผู้สอบบัญชีของบริษัทในกลุ่มอุตสาหกรรมทรัพยากรและกลุ่มเทคโนโลยีที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย. วารสารการจัดการสมัยใหม่, 17(1), 43-55.

ศศิประภา สมัครเขตการพล. (2562). เรื่องสำคัญในการตรวจสอบ คุณภาพการสอบบัญชีและการจัดการกำไรของบริษัทที่เสนอขายหุ้นใหม่แก่ประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรกในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย. วารสารสุทธิปริทัศน์, 33(108), 210-225.

ศิลปพร ศรีจั่นเพชร. (2560). เรื่องสำคัญในการตรวจสอบในหน้ารายงานผู้สอบบัญชีกับการตอบสนองของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย. วารสารวิชาชีพบัญชี, 13(38), 22–37.

สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์. (2557). มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 701 การสื่อสารเรื่องสำคัญในการตรวจสอบในรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต. Retrieved from http://www.tfac.or.th.

สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์. (2559). มาตรฐานการสอบบัญชีรหัส 700 (ปรับปรุง) เรื่องการแสดงความเห็นและการรายงานต่องบการเงิน. Retrieved from http://www.tfac.or.th.

สุพรรณี คำวาส, พัทธนันท์ เพชรเชิดชู, และศิริเดช คำสุพรหม. (2563). การเปิดเผยเรื่องสำคัญในการตรวจสอบ (KAM) และมูลค่าองค์กรตามราคาตลาดของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย. วารสารสุทธิปริทัศน์, 34(110), 51-66.

Al-Matari, E. M., Al-Swidi, A. K., & Fadzil, F. H. (2014). The measurements of firm performance’s dimensions. Asian Journal of Financial & Accounting, 6(1), 24–49.

Altawalbeh, M. A. F., & Alhajaya, M. E. S. (2019). The investors reaction to the disclosure of key audit matters: Empirical evidence from Jordan. International Business Research, 12(3), 50-57.

Chong, K., & Pflugrath, G. (2008). Do different audit report formats affect shareholders’ and auditors’ perceptions?. International Journal of Auditing, 12(3), 221-241.

Christensen, B. E., Glover, S. M., & Wolfe C. J. (2014). Do critical audit matter paragraphs in the audit report change nonprofessional investors’ decision to invest?. Auditing: A Journal of Practice & Theory, 33(4), 71–93.

Gray, G. L., Turner, J. L., Coram, P. J., & Mock, T. J. (2011). Perceptions and misperceptions regarding the unqualified auditor’s report by financial statement preparers, users, and auditors. Accounting Horizons, 25(4), 659-684.

Hair, J. F., Black, W. C., Babin, B., J., & Anderson, R. E. (2010). Multivariate data analysis: A global perspective. New Jersey: Pearson Prentice Hall.

Jensen, M., & Meckling, W. (1976). Theory of a firm: managerial behaviour, agency costs and ownership structure. Journal of Financial Economics, 3(4), 305–360.

Lanniello, G., & Galloppo, G. (2015). Stock market reaction to auditor opinions – Italian evidence. Managerial Auditing Journal, 30(6/7), 610-632.

Lennox, C., & Park, C. (2006). The informativeness of earnings and management’s issuance of earnings forecasts. Journal of Accounting and Economics, 42(3), 439-458.

Li, H. (2017). The benefit of adding key audit matters to the auditing report. Business and Management Research, 49, 21-24.

Li, H., Hay, D., & Lau, D. (2018). Assessing the impact of the new auditor’s report. Pacific Accounting Review, 31(1), 110-132.

Tahinakis, P., & Samarinas, M. (2016). The incremental information content of audit opinion. Journal of Applied Accounting Research, 17(2), 139-169.

เผยแพร่แล้ว
2021-03-30
การอ้างอิงบทความ
ประเภทบทความ
บทความวิจัย