ผลกระทบตัวแปรคั้นกลางของการมุ่งเน้นความเป็นผู้ประกอบการต่อความสัมพันธ์ระหว่างความฉลาดทางอารมณ์ บรรยากาศองค์กร และผลการดำเนินงานขององค์กร

  • อัจฉริยา อิสสระไพบูลย์ คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
คำสำคัญ: ความฉลาดทางอารมณ์, บรรยากาศองค์กร, การมุ่งเน้นความผู้ประกอบการ, ผลการดำเนินงานขององค์กร

บทคัดย่อ

บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลกระทบของความฉลาดทางอารมณ์และบรรยากาศองค์กรต่อและการมุ่งเน้นความเป็นผู้ประกอบการเป็นตัวแปรคั่นกลางของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในประเทศไทย กลุ่มตัวอย่างจำนวน 345 คน การทดสอบสมมติฐานได้ดำเนินการผ่านการวิเคราะห์การถดถอยอย่างง่ายและการวิเคราะห์การถดถอยแบบพหุคูณ ผลการศึกษาพบว่าความฉลาดทางอารมณ์และบรรยากาศองค์กรส่งผลต่อผลการดำเนินงานขององค์กร แต่ไม่มีผลกระทบเมื่อเพิ่มการมุ่งเน้นความเป็นผู้ประกอบการเป็นตัวแปรคั่นกลาง ผลลัพธ์แสดงให้เห็นถึงอิทธิพลที่สำคัญของการมุ่งเน้นความผู้ประกอบการต่อผลการดำเนินงานขององค์กร ผลการศึกษาครั้งนี้เป็นประโยชน์สำหรับนักวิชาการและผู้ประกอบการที่เป็นความรู้พื้นฐานในการพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ บรรยากาศองค์กรและการมุ่งเน้นความผู้ประกอบการของบุคลากรทุกคนในองค์กรให้มีการแข่งขันและมีประสิทธิภาพมากขึ้น

Downloads

Download data is not yet available.

เอกสารอ้างอิง

Adeoye, H., & Torubelli, V. (2011). Emotional intelligence and human relationship management as predictors of organizational commitment. IFE PsychologIA: An International Journal, 19(2), 212-226.

Aggarwal, N., & Gupta, M. (2006). Marketing performance measures: Current status in Indian companies. Decision, 33(1), 47−74.

Aaker, D. A., Kumar, V., & Day, G. S. (2001). Marketing research (7th ed.). John Wiley Operations Research & Sons, New York, 51(4), 509-518.

Awad, M. S., & Kada Ali, H. (2012). Emotional intelligence and entrepreneurial orientation The moderating role of organizational climate and employees’ creativity. Journal of Research in Marketing and Entrepreneurship, 146, 115-136.

Barringer, B. R., & Bluedorn, A. C. (1999). The relationship between corporate entrepreneurship and strategic management. Strategic Management Journal, 20(5), 421−444.

Belausteguigoitia, I., Patlan, J., & Navarret, J. (2007). Organizational climate as antecedent of commitment, effort and entrepreneurial orientation in Mexican family and non family firms. Research of the Center for Competitive Studies, 7(27), 5-24.

Bidakhti Amin, A. A. (2009). The role of small and medium industries in creating entrepreneurial opportunities. Excavations. Journal of Business Management, 171-190.

Bono, J. E., & Vey, M. A. (2007). Personality and emotional performance: Extraversion, neuroticism, and self-monitoring. Journal of Occupational Health Psychology, 12(2), 177-192.

Bock, G. W., Zmud, R. W., Kim, Y. G., & Lee, J. N. (2005). Behavioral intention formation in knowledge sharing: Examining the roles of extrinsic motivators, social-psychological factors, and organizational climate. MIS quarterly, 29(1), 87-111.

Brotheridge, C. M. (2006). The role of emotional intelligence in predicting emotional labor relative to situational and other predictors. Psicothema (Special Issue on Emotional Intelligence), 18, 139-144.

Brislin, R. W. (1970). Back-translation for cross-cultural research. Journal of Cross-cultural Psychology, 1(3), 185-216.

Cavusgil, S. T., & Das, A. (1997). Methodological issues in empirical cross-cultural research: A survey of the management literature and a framework. MIR: Management International Review, 37, 71-96.

Cho, E., & Kim, S. (2015). Cronbach’s coefficient alpha: Well-known but poorly understood. Organizational Research Methods, 18(2), 207-230.

Clark, B. H. (1999). Marketing performance measures: History and interrelationships. Journal of Marketing Management, 15, 711−732.

Covin, J., Green, K.M., & Slevin, D. P. (2006). Strategic process effects on the entrepreneurial orientation-sales growth rate relationships. Academy of Management Journal, 6, 29-39.

Gershon, R. R., Stone, P. W., Zeltser, M., Faucett, J., Macdavitt, K., & Chou, S. S. (2007). Organizational climate and nurse health outcomes in the United States: A systematic review. Industrial Health, 45(5), 622-636.

Grandey, A. A., Fisk, G. M., & Steiner, D. D. (2005). Must service with a smile" be stressful? The moderating role of personal control for American and French employees. Journal of Applied Psychology, 90(5), 893-904.

Haber, S., & Reichel, A. (2005). Identifying performance measures of small ventures The case of the tourism industry. Journal of Small Business Management, 43(3), 257−286.

Hair, J. F., Ringle, C. M., & Sarstedt, M. (2011). PLS-SEM: Indeed a silver bullet. Journal of Marketing Theory and Practice, 19(2), 139-152.

Hough, J., & Scheepers, R. (2008). Creating corporate entrepreneurship through strategic leadership. Journal of Global Strategic Management, 3, 17-25.

Humphrey, L. L., Fu, R., Buckley, D. I., Freeman, M., & Helfand, M. (2008). Periodontal disease and coronary heart disease incidence: a systematic review and meta-analysis. Journal of General Internal Medicine, 23(12), 2079-2086.

Ireland, R. D., Hitt, M. A., & Sirmon, D. G. (2003). A model of strategic entrepreneurship: The construct and its dimensions. Journal of Management, 29(6), 963-989.

Isaksen, S. G., Lauer, K. J., Ekvall, G., & Britz, A. (2001). Perceptions of the best and worst climates for creativity: Preliminary validation evidence for the situational outlook questionnaire. Creativity Research Journal, 13(2), 171-184.

Kalathayi, Z., Meygon Pouri, M., & Meygon Pouri, A. (2010). An overview of the concept of entrepreneurial opportunity and providing a model for exploitation of opportunities. First International Conference of Management, Innovation and Entrepreneurship, 1-13.

Kamalian, A. R., & Fazel, A. (2011). The relationship between Emotional Intelligence and Students’ Entrepreneurship: A case study of University of Sistan and Baluchestan. J Entrepreneurship Development, 3(11), 127-46.

Kazemi, L., & Shahabi, C. (2012). Geocrowd: enabling query answering with spatial crowdsourcing. In Proceedings of the 20th International Conference on Advances in Geographic information systems 189-198.

Khandwalla, P. N. (1972). The effect of different types of competition on the use of management controls. Journal of Accounting Research, 275-285.

Kodithuwakku, S. S., & Rosa, P. (2002). The entrepreneurial process and economic success in a constrained environment. Journal of Business Venturing, 17(5), 431-465.

Kreiser, P. M., Marino, L. D., & Weaver, K. M. (2002). Assessing the psychometric properties of the entrepreneurial scale: A multi –country analysis. Entrepreneurship Theory and Practice, 26, 71-92.

Landes, W. M., Lessig, L., & Solimine, M. E. (1998). Judicial influence: A citation analysis of federal courts of appeals judges. The Journal of Legal Studies, 27(2), 271-332.

Lee, C., Lee, K., & Pennings, J. M. (2001). Internal capabilities, external networks, and performance: A study on technology-based ventures. Strategic Management Journal, 22(6/7), 615-640.

Lee, S. M., & Lim, S. (2009). Entrepreneurial orientation and the performance of service business. Service Business, 3(1), 1-13.

Li, Y., Zhao, Y., Tan, J., & Liu, Y. (2008). Moderating effects of entrepreneurial orientation on market orientation‐performance linkage: Evidence from Chinese small firms. Journal of Small Business Management, 46(1), 113-133.

Lussier, R. N. (1995). A nonfinancial business success versus failure prediction mo. Journal of Small Business Management, 33(1), 8.

Lumpkin, G. T., & Dess, G. G. (1996). Clarifying the entrepreneurial orientation construct and linking it to performance. Academy of Management Review, 21(1), 135-172.

Lumpkin, G. T., & Dess, G. G. (2001). Linking two dimensions of entrepreneurial orientation to firm performance: The moderating role of environment and industry life cycle. Journal of Business Venturing, 16(5), 429-451.

Luthans, F., Avolio, B. J., Walumbwa, F. O., & Li, W. (2005). The psychological capital of Chinese workers: Exploring the relationship with performance. Management and Organization Review, 1(2), 249-271.

Mayer, J. D., & Salovey, P. (1997). What is emotional intelligence? In P. Salovey & D. Sluyter (Eds.), Emotional development and emotional intelligence: Educational implications. New York: Basic Books.

McGrath, R. G. (1999). Falling forward: Real options reasoning and entrepreneurial failure. Academy of Management Review, 24(1), 13-30.

Miller, D. (1983). The correlates of entrepreneurship in three types of firms. Management Science, 29(7), 770-791.

Mintu, A., Gassenheimer, J., & Calantone, R. (1994). Testing the robustness of the problem-solving approach and its correlates in negotiation. 1994 AMA Winter Proceedings, Chicago: AMA.

Mobini Dehkordi, A., Sasani, A., Fathi, M. R., & Khanmohammadi, E. (2012). Investigating the effect of emotional intelligence and personality traits on entrepreneurial intention using the fuzzy dematel method. International Journal of Business and Social Science, 3(13). 286-296.

Murphy, G. B., Trailer, J. W., & Hill, R. C. (1996). Measuring performance in entrepreneurship research. Journal of Business Research, 36(1), 15-23.

Neqabi, S., & Bahadori, M. (2012). Relationship between emotional intelligence and entrepreneurial behavior. Iranian Journal of Military Medicine, 14(2), 123-128.

Nieman, G., & Nieuwenhuizen, C. (2009). Entrepreneurship: A South African perspective. Van Schaik.

O'Neil, J. (1996). On emotional intelligence: A conversation with Daniel Goleman. Educational Leadership, 54(1), 6-11.

Oswald, T. E. (2008). Entrepreneurial orientation: A critical review of literature. In Norzaidi et al. (Ed.), Selection of Research Paper in Social Sciences and Management. Shah Alam, Selangor: UPENA.

Pradhan, R. K., & Nath, P. (2012a). Perception of entrepreneurial orientation and emotional intelligence: A study on India’s future techno-managers. Global Business Review, 13(1), 89-108.

Rafique, M. M. A., & Iqbal, J. (2011). Production of carbon nanotubes by different routes-a review. Journal of encapsulation and adsorption sciences, 1(2), 29.

Reynolds, J. F., Kemp, P. R., Ogle, K., & Fernández, R. J. (2004). Modifying the ‘pulse–reserve’paradigm for deserts of North America: precipitation pulses, soil water, and plant responses. Oecologia, 141(2), 194-210.

Runyan, R., Droge, C., & Swinney, J. (2008). Entrepreneurial orientation versus small business orientation: What are their relationships to firm performance? Journal of Small Business Management, 46(4), 567–588.

Shane, S. A. (1992). Why do some societies invent more than others?. Journal of Business Venturing, 7(1), 29-46.

Shane, S., & Venkataraman, S. (2000). The promise of entrepreneurship as a field of research. Academy of Management Review, 25(1), 217-236.

Suleiman Awwad, M., & Kada Ali, H. (2012). Emotional intelligence and entrepreneurial orientation: The moderating role of organizational climate and employees' creativity. Journal of Research in Marketing and Entrepreneurship, 14(1), 115-136.

Thorndike, E. L. (1920). A constant error in psychological ratings. Journal of Applied Psychology, 4(1), 25-29.

Venkatraman, N., & Ramanujam, V. (1986). Measurement of business performance in strategy research: A comparison of approaches. Academy of Management Review, 11(4), 801−814.

Walter, F., Cole, M. S., & Humphrey, R. H. (2011). Emotional intelligence: Sine qua non of leadership or folderol?. The Academy of Management Perspectives, 25(1), 45-59.

West M. A., (1990). The social psychology of innovation in groups, In M. A.West & J. L. Farr (Eds.), Innovation and creativity at work. Psychological and Organizational Strategies, 309-333.

Wiklund, J. (1999). The sustainability of the entrepreneurial orientation–performance relationship. Entrepreneurship Theory and Practice, 24(1), 37-48.

Wiklund, J., & Shepherd, D. (2003). Knowledge-based resources, entrepreneurial orientation, and the performance of small and medium-sized businesses. Strategic Management Journal, 24(13), 1307−1314.

Wiklund, J., & Shepherd, D. (2005). Entrepreneurial orientation and small business performance: A congurational approach. Journal of Business Venturing, 20(1), 71-91.

Wolff, J. A., & Pett, T. L. (2006). Small‐firm performance: Modeling the role of product and process improvements. Journal of Small Business Management, 44(2), 268-284.

Wong, C. S., & Law, K. S. (2002). The effects of leader and follower emotional intelligence on performance and attitude: An exploratory study. The Leadership Quarterly, 13(3), 243-274.

Yaghoubi, N. M., & Naroei, M. (2011). Affecting factors on entrepreneurial orientation in the industry. Chinese Business Review, ISSN, 10(10), 889-894.

Yamane, T. (1973). Statistics, an introductory analysis. Journal of the American Statistical Association, 60(310), 678. https://doi.org/10.2307/2282703

Zahra, S. A., & Covin, J. G. (1995). Contextual influences on the corporate entrepreneurship-performance relationship: A longitudinal analysis. Journal of Business Venturing, 10(1), 43-58.

Zahra, S. A., & Garvis, D. M. (2000). International corporate entrepreneurship and firm performance: The moderating effect of international environmental hostility. Journal of Business Venturing, 15(5-6), 469-492.

เผยแพร่แล้ว
2020-06-24
การอ้างอิงบทความ
ประเภทบทความ
บทความวิจัย