Student Affairs Administrative Strategies for the Effectiveness of Learner Development in the Information Age

Authors

  • Saowaphark Lampetch College of Education Sciences, Dhurakij Pundit University

Keywords:

Strategy, Students Affairs Administrative, Learners Development, Information Age

Abstract

This research titled Student Affairs Administrative Strategies for the Effectiveness of Learner Development in the Information Age has the following objectives: 1) To investigate the problems and needs of student affairs administration in the information age by eliciting responses from school administrators, student affairs teachers, computer teachers, and the board of student-parent network, totaling 984 persons from 42 secondary education service areas, using a multi-stage random sampling method. 2) To investigate the effectiveness of learner development in the information age by analyzing the data from 15 experts 3) To propose the student affairs administrative strategies for learner development effectiveness in the information age through SWOT Analysis and TOWS Matrix. The instruments used for data collection were five Likert’s type questionnaires. Various statistical methods were used for analyzing the data, including distribution frequency, percentage, mean, standard deviation, summary and content analysis.

The result of this research were as follows: 1) Both problems and needs for the administration of student affairs of the school administrators, student affairs teachers, computer teachers, and the board of student-parent network were found to be at the high level, which included student discipline, ethics, safety, and the provision of student activities. 2) Learner development effectiveness in the information age were found to entail five aspects as follows: 1) Computer Literacy 2) Information Media Literacy 3) Language Literacy 4) Critical Thinking and 5) Information Literacy 3) Student affairs administrative strategies for learner development effectiveness in the information age were found to entail five strategies as follows: Strategy 1: To develop learners to become global citizens with high potential in using ICT in the information age. Strategy 2: To develop learners to acquire desirable characteristics in using technology in the information age. Strategy 3: To develop learners in using technology safely in the information age. Strategy 4: To facilitate / provide learner with information-searching activities. Strategy 5: To develop the learners’ ICT use.

Downloads

Download data is not yet available.

References

กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร. (2552). แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ฉบับที่ 2) ของประเทศไทย พ.ศ.2552-2556. สืบค้น 26 เมษายน 2555, จาก www.etda.or.th/file_storage/uploaded/../ICTmasterPlan-volume2.pdf.
กระทรวงศึกษาธิการ. (2550). หลักสูตรผู้นำการเปลี่ยนแปลงสำหรับผู้บริหารสถานศึกษา. กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์คณะรัฐมนตรีและราชกิจจานุเบกษา.
คณาจารย์ภาควิชาบรรณารักษ์ศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์. (2548). ทักษะการรู้สารสนเทศ. กรุงเทพฯ: คณะมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.
จิตรตรี อนุสนธ์. (2552). ความตระหนักถึงภัยจากการเปิดเผยแพร่ข้อมูลส่วนตัวในอินเทอร์เน็ตของนักเรียนมัธยมศึกษา. (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต). กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.
จิตติญาดา เหรียญมณี. (2548). ความคิดเห็นของผู้ใช้อินเทอร์เน็ตในประเทศไทยเกี่ยวกับเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมและการกลั่นกรองเนื้อหาบนอินเทอร์เน็ต. (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต). กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ชัยอนันต์ สมุทวณิช. (2551). หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย.
ชไมพร คงเพชร. (2548). สื่อลวงออนไลน์ : ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการหลอกลวงบนอินเทอร์เน็ต. (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต). กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
ชนากิตต์ ราชพิบูลย์. (2553). การศึกษาพฤติกรรมการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์และผลกระทบต่อนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในเขตกรุงเทพมหานคร. (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต). กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี.
ญาตาวี สุภาพกิจ. (2553). การจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณภาพเด็กในโรงเรียนอนุบาลเอกชน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการเขต 1. (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต). กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.
ดำรง ประเสริฐกุล. (2542). การบริหารกิจการนักเรียน. คณะครุศาสตร์. พิษณุโลก: สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม.
ธีระศักดิ์ อุ่นอารมณ์เลิศ. (2549). เครื่องมือวิจัยทางการศึกษา: การสร้างและการพัฒนา. นครปฐม: ภาควิชาพื้นฐานการศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร.
ธเนศพล ติ๊บศูนย์. (2551). ความพึงพอใจของผู้ปกครองที่มีต่องานกิจกรรมนักเรียน โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย. (วิทยานิพนธ์ครุศาสตร์มหาบัณฑิต). เชียงราย: มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย.
นิตยา วงษ์กันยา. (2552). การศึกษาปัญหาและความต้องการในการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนของบริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครสมุทรปราการ. (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต). กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.
บุษรา ประกอบธรรม. (2556). การยอมรับเครือข่ายสังคมออนไลน์ของนักศึกษา: กรณีศึกษามหาวิทยาลัยกรุงเทพ. วารสารสุทธิปริทัศน์, 27(81), 106-116.
ปกรณ์ ปรียากร. (2548). การวางแผนกลยุทธ์: แนวคิดและแนวทางเชิงประยุกต์. (พิมพ์ครั้งที่ 7). กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์เสมาธรรม.
พิชิต วิจิตรบุญยรักษ์. (2554). สื่อสังคมออนไลน์: สื่อแห่งอนาคต Social Media: Future Media. วารสารนักบริหาร, 31(4), 99-109.
เรวดี เสนแก้ว. (2554). ผลกระทบของการสนทนาบนอินเตอร์เน็ตต่อวัยรุ่นตอนปลายในเขตเทศบาลนครยะลา. วารสารศิลปศาสตร์, 3(1), 105-121.
วิไลลักษณ์ ทองคำบรรจง. (2553). ปัจจัยเชิงเหตุและผลของพฤติกรรมติดอินเทอร์เน็ตของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาช่วงชั้นที่ 3 ในเขตกรุงเทพมหานคร. (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต). กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.
วรัชญ์ ครุจิต. (2552). วิกฤติเด็กไทยผลวิจัยพบปัญหา 5 มิติ. สืบค้น 26 เมษายน 2555, จาก http://www.wrote107.blogspot.com/2009/08/5.html.
วลียา ล่องจิตต์ธรรม. (2555). นิยามและขอบข่ายของเทคโนโลยีสารสนเทศ. สืบค้น 25 มีนาคม 2555, จาก http://www.gotoknow.org/blog/bobobo2.
ศิริชัย กาญจนวาสี. (2550). สถิติประยุกต์สำหรับการวิจัย. (พิมพ์ครั้งที่ 5). กรุงเทพฯ: ภาควิชาวิจัยและจิตวิทยาการศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
สนธยา พลศรี. (2547). ทฤษฎีและหลักการพัฒนาชุมชน. (พิมพ์ครั้งที่ 5). กรุงเทพฯ: โอเดียนสโตร์.
สมพร เทพสิทธา. (2542). คุณธรรมและจริยธรรม. กรุงเทพฯ: สมชายการพิมพ์.
สมานจิต ภิรมย์รื่น. (2546). การพัฒนารูปแบบสถาบันส่งเสริมและเผยแผ่การพระพุทธศาสนาในประเทศไทย. (วิทยานิพนธ์ปริญญาดุษฎีบัณฑิต). กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ. (2544). การพัฒนาและประเมินผลผู้เรียนด้านคุณธรรมจริยธรรม: กรณีศึกษาจากการปฏิบัติจริง. กรุงเทพฯ: อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พลับลิชชิ่ง.
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ. (2549). พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546. สำนักพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษาและกิจการพิเศษ. กรุงเทพฯ: กระทรวงศึกษาธิการ.
สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา. (2548). มาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษา. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว.
สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา. (2550). รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2550. กรุงเทพฯ: ห้างหุ้นส่วนจำกัดวี.ที.ซี.คอมมิวนิเคชั่น.
สำนักนายกรัฐมนตรี. (2554). แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่สิบเอ็ด พ.ศ.2555-2559. กรุงเทพฯ: สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ.
สุทธิวรรณ ตันติรจนาวงศ์. (2550). การบริหารกิจการนักเรียน นักศึกษา. (พิมพ์ครั้งที่ 3). นนทบุรี: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.
สุวิทย์ ยอดสละ. (2553). การนำแผนยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติ. สืบค้น 19 เมษายน 2555, จาก http://www.yordblogger.blogspot.com/../challenge-of-future-education.html.
สุพรรษา เกษสีแก้ว. (2552). พฤติกรรมการใช้สังคมออนไลน์เวลาจริงของนักศึกษาปริญญาตรีมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์. (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต). กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์.
อริยาภรณ์ เลิศพัฒนกิจกุล. (2554). การศึกษาพฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ตของนักเรียน ในโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1. (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต) กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.
เอมอัชฌา วัฒนบุรานนท์. (2548). ความปลอดภัย. กรุงเทพมหานคร: สำนักพิมพ์โอเดียนสโตร์.
Cherrington, D. J. (1989). Organizational Behavior: The Management of Individual and Organizational Performance. Boston: Allyn and Bacon.
Cronbach, L. J. (1984). Essentials of Psychological Testing. (4th ed). New York: Harper & Row Define: Responsibility, Retrieved June 5, 2007, from URL: http://www.en.WikipediaOrg/wiki/Responsibility.
Early, M. R. W. (2004). Perceptions of Alabama Middle-level Principals Regarding the Safety of the Schools. Dissertation Abstracts International. 64 (12), 4283.
Eisner, E. W. (1976). Educational Connoissership and Criticism : Their Form and Functions In Educational Evaluation. Aesthetic Education, 37(9), 192-193.
Jones, V. and Morris J.R. (1956). Relation of Temperament to the Choices of Values. Journal of Abnormal Social Psycholog, 53 (1956), 781.
Koontz, H. and Weihrich, H. (1990). The TOWS Matrix for Strategy Formulation. Essentials of Management. (5thedition). Singapore: McGraw-Hill.
Nesheim, E. (2008). College Students and Safety Issues : Effects on Learning Outcomes in the First Year of College. Retrieved December 9, 2011, from http://www.Search.ebscohost.com/login.aspx?direct= true&db=99h&AN=5439076&site=chost=live&scope=site.
Spitzer, K. L., Eisenberg, M. B. and Lowe, C. A. (1998). Information Literacy: Essential Skills for the Information Age. New York: ERIC Clearing House on Information Technology.
Wheelen, T. L., and Hunger, D. J. (2004). Strategic Management and Business Policy. (9thed). Upper Saddle River, NJ: Pearson.

Published

2020-07-17

How to Cite

Lampetch เ. (2020). Student Affairs Administrative Strategies for the Effectiveness of Learner Development in the Information Age. Suthiparithat, 28(87), 148–169. Retrieved from https://so05.tci-thaijo.org/index.php/DPUSuthiparithatJournal/article/view/245026

Issue

Section

Research Articles