การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทท้องถิ่นในสหรัฐอเมริกา : มลรัฐฟลอริด้า

  • จิรวุฒิ ลิปิพันธ์ คณะนิติศาสตร์รีดี พนมยงค์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
  • ธานี วรภัทร์ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต
  • สุวรรณ วงศ์การค้า องค์การบริหารตำบลบ้านพลับ อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
คำสำคัญ: การไกล่เกลี่ย, ข้อพิพาท, ท้องถิ่น

บทคัดย่อ

การระงับข้อพิพาทด้วยวิธีการไกล่เกลี่ย เป็นวิธีการระงับข้อพิพาททางแพ่งและทางอาญาบางลักษณะได้ดีและมีประสิทธิภาพมากวิธีการหนึ่งซึ่งมีปรากฏเป็นกฎหมายในหลายประเทศ ซึ่งส่งผลต่อความยุติธรรมและความสงบเรียบร้อยของสังคมนั้นๆ นอกจากนั้นยังเป็นการลดปริมาณคดีที่ไม่สำคัญและไม่จำเป็นที่ต้องขึ้นสู่ระบบศาลลงได้เป็นจำนวนมาก ตามตัวอย่างดังเช่นในสหรัฐอเมริกา ซึ่งพอจะนำมาศึกษาเป็นต้นแบบแนวทางในการพัฒนาการใช้วิธีการไกล่เกลี่ยเพื่อระงับข้อพิพาทในประเทศไทยได้ ซึ่งเมื่อเทียบกับปริมาณคดีที่เพิ่มขึ้นของประเทศไทยเรากับปริมาณการใช้วิธีการไกล่เกลี่ยเพื่อระงับข้อพิพาทพบว่าประเทศไทยยังไม่บรรลุเป้าหมาย ปริมาณการนำมาใช้ยังมีจำนวนที่น้อยอยู่ทั้งที่มีอยู่ในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาและกฎหมายอื่นๆ มานานและมีมาก แต่กลับไม่เกิดประสิทธิผลในการนำมาใช้ ดังนี้ การศึกษาการไกล่เกลี่ยของสหรัฐอเมริกาโดยเฉพาะการไกล่เกลี่ยท้องถิ่น จึงเป็นต้นแบบสำคัญที่จะช่วยนำไปสู่การแก้ไขปรับปรุงกระบวนการและวิธีการที่ดีให้กับประเทศไทยต่อไป

Downloads

Download data is not yet available.

เอกสารอ้างอิง

จิตรดารมย์ รัตนวุฒิ. (2560). การยอมรับและบังคับตามคำชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการในประเทศสมาชิกอาเซียน (ปริญญานิพนธ์ปริญญาดุษฎีบัณฑิต). กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์.

จุฑารัตน์ เอื้ออำนวย และคณะ (2551). ยุติธรรมชุมชน : การเปิดพื้นที่ของชุมชนในการอำนวยความยุติธรรม.กรุงเทพฯ: สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.

โชติช่วง ทัพวงศ์. (2555). การจัดการความขัดแย้งกับการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท: ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท. กรุงเทพฯ: ศูนย์ความรู้การระงับข้อพิพาททางเลือก สำนักระงับข้อพิพาท สำนักงานศาลยุติธรรม.

ณรงค์ ใจหาญ และคณะ (2552). กระบวนการสร้างความยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ในศาลยุติธรรม. กรุงเทพฯ: สถาบันวิจัยรพีพัฒนศักดิ์ สำนักงานศาลยุติธรรม.

ธานี วรภัทร์ และคณะ. (2562). รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ การรวบรวมคดีเรื่องการบังคับตามสัญญาประนีประนอมยอมความอันเกิดจากกระบวนการประนอมข้อพิพาทในประเทศไทยที่เกิดขึ้นในช่วงปี พ.ศ.2557-2561. กรุงเทพฯ: สถาบันอนุญาโตตุลาการ.

บรรพต ต้นธีรวงศ์ และคณะ. (2546). การจัดการความขัดแย้งในระบบสาธารณสุข : ศึกษากรณีแพทย์สภา. กรุงเทพฯ: สถาบันพระปกเกล้า.

มาโรจ ขจรไพศาล. (2554). แนวคิดทางกฎหมายเพื่อแก้ไขความเสียหายในบริการทางการแพทย์ของอเมริกา. ดุลพาห, 75.

สรวิศ ลิมปรังษี. (2555). ความขัดแย้งและวิธีการระงับข้อพิพาททางเลือก ใน สรวิศ ลิปรังษี (บ.ก.), การจัดการความขัดแย้งกับการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท (น. 15-28). กรุงเทพฯ: ธนาเพรส.

สำนักระงับข้อพิพาท. สำนักงานศาลยุติธรรม. (2545). การพัฒนาระบบศาลในประเทศอเมริกาและไทย : ระบบไกล่เกลี่ยข้อพิพาทและระบบบันทึกคำพยาน. บทบัณฑิตย์, 58(3), 31-37.

สุพิศ ประณิตพลกรัง. (2562). การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทตามกฎหมายใหม่ : พระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ.2562. กรุงเทพฯ นิติธรรม.

สุวิทย์ ธีรพงษ์. (2538). ระบบการไกล่เกลี่ยเพื่อยังให้เกิดการประนีประนอมยอมความของศาลแพ่ง. ดุลพาห, 42(4), น. 45-46.

เสาวนีย์ อัศวโรจน์. (2544). คำอธิบายกฎหมายว่าด้วยวิธีการระงับข้อพิพาททางธุรกิจโดยการอนุญาโตตุลาการ (พิมพ์ครั้งที่ 3). กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์แห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.

About ADR & Mediation. USA: Florida court. (2019). Retrieved June 29, 2019, from http://www.flcourts.org/resources-services/alternative-dispute-resolution.

Alternative dispute resolution. (2019). Retrieved from http//www.flcourts.org/Resources-Services/Alternative-Dispute-Resolution

Certified Mediation Training Information. (2019). USA: Florida Courts. Retrieved from http//www.flcourts.org/Resources-Services/Alternative-Dispute-Resolution/Training Information/Continuing-Mediation-Education/CertifiedmediationTrainingInformation

Florida Dispute Resolution Center. (2018). Florida rules for certified & court-appointed mediators: mediator qualifications rule. 10.380.

Kimberlee, K. K. (2009). Mediation in a nutshell (2nd ed.). U.S.A: West.

Mediation in Florida. (2019). USA: Florida courts. Retrieved from http//www.flcourts.org/Resources-Services/Alternative-Dispute-Resolution/Mediation-in-Florida.

Rules for Certified and Court-Appointed Mediators. (2018). USA: Florida courts. Retrieved from https://www.flcourts.org/content/download/219330/file/Mediator-Rules-Tab-3.pdf.

The 2018 Florida statutes. (2018). USA: Florida senate. Retrieved from https://www.flsenate.gov/Laws/Statutes/2018/Chapter44.

The Supreme Court of Florida. (2018). Florida State Courts Annual report July 1, 2017-June 30, 2018. USA: Florida Court. Retrieved from https://www.flcourts.org/content/download/524762/file/Florida-state-courts-annual-report-2017-18.pdf

The Uniform Mediation Act. (2003). USA: Mediate.com. Retrieved from https://www.mediate.com/articles/umafinalstyled.cfm.

Uniform mediation act (USA): Legal privilege for all mediation communication. (2019). USA: Conway Partner. Retrieved from http://www.conway-partners/uploads/.../uniformmediationact.pdf

เผยแพร่แล้ว
2021-03-29
การอ้างอิงบทความ
ประเภทบทความ
บทความวิจัย