วารสารวิจัยราชภัฏพระนคร สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ผลงานวิชาการในรูปแบบวารสารเพื่อประโยชน์ในการพัฒนาความรู้ทางวิชาการและเป็นสื่อกลางและบุคคลทั่วไปที่น่าสนใจโดยการจัดระเบียบวารสารรายเดือน 6 เผยแพร่ปีที่ 2 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน และฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม

Vol. 19 No. 1 (2024): January-June 2024

Published: 2024-06-30

TREATISE IN THE REIGN OF KING RAMA 3 : CONTENTS AND CONCEPTS

Sairung Piananurak, Pattama Theekaprasertkul

150-165

RABUM TAREE DU YHONG

Phannaphat Wichasawat, Prajak Maicharoen

243-256

View All Issues

ISSN : 2985-2781 (Online)