เผยแพร่แล้ว: 2016-12-29

ศึกษาอนัตตลักษณะของรูปนาม ในการปฏิบัติวิปัสสนาภาวนา

สุพิชฌาย์ พรพิชณรงค์, พระครูสุธี จันทวงศ์

87-96

ศึกษาอธิปัญญาสิกขาในการปฏิบัติวิปัสสนาภาวนา

วิโรจน์ คุ้มครอง, พระปลัดเผื่อน สุธมฺมสิริปญฺโญ

97-108