วารสารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ฉบับที่ 1 ปี พ.ศ. 2564 เป็นฉบับ ที่วารสารก้าวขึ้นสู่ปีที่ 10 หรือครบรอบ 1 ทศวรรษของการตีพิมพ์บทความวิจัยด้านมนุษยศาสตร์และ สังคมศาสตร์ จึงกล่าวได้พร้อมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ที่ได้พัฒนาไปสู่ความเป็นสากล ผลิตบัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต ที่ตอบสนองความต้องการด้านบุคคลากรของประเทศและโดยเฉพาะ ในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก วารสารได้พัฒนาและเป็นแหล่งข้อมูลทางวิชาการให้กับชุมชน ประเทศ และระดับสากลควบคู่กันไป

             สำหรับฉบับนี้ ประเด็นที่นำเสนอ ได้แก่ ด้านธุรกิจและอุตสาหกรรมที่มีระบบดิจิทัลเป็นแกนหลัก ดำเนินการภายใต้กระแสการระบาดของโรค เรื่อง ผลกระทบของการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ต่อ ธุรกิจ E-commerce กรณีศึกษาของบริษัทขนาดใหญ่ของโลก 4 บริษัท เรื่อง ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ในมุมมองของผู้โดยสารที่ใช้บริการสายการบิน ต่อการสร้างรถไฟความเร็วสูงเชื่อมต่อ 3 ท่าอากาศยานแบบ ไร้รอยต่อ เรื่อง การท่องเที่ยวผู้สูงอายุ: การสำรวจข้อจำกัดทางการท่องเที่ยว กิจกรรมนันทนาการ และ ความตั้งใจในการเดินทางท่องเที่ยว และเรื่อง การประยุกต์ใช้เครื่องมือคุณภาพทั้ง 7 และการวิเคราะห์ SWOT เพื่อกำหนดกลยุทธ์การตลาด: กรณีศึกษา ร้านค้าวัสดุก่อสร้าง

             นอกจากในวงการธุรกิจแล้ว เทคโนโลยียังมีอิทธิพลต่อห้องเรียนด้วย เห็นได้จากการวิจัยเรื่อง อิทธิพล ของเทคโนโลยี Digital Gate ที่มีผลต่อพฤติกรรมการเข้าเรียนของนักเรียนโรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา นอกจากนี้ มีงานวิจัยด้านการสอนอีกเรื่องหนึ่ง ได้แก่เรื่อง การเรียนการสอนโดยผู้เรียนใช้โครงงานเป็นฐาน ร่วมกับการใช้ทฤษฎี การสร้างความรู้ด้วยตนเอง (Constructivism) และการเสริมต่อการเรียนรู้ (Scaffolding) จากห้องเรียน ความสัมพันธ์ของผู้คน วัฒนธรรม และชุมชนยังคงเป็นประเด็นในการวิจัย เห็นได้จากบทความวิจัยภาษาอังกฤษเรื่อง Intimate Friendship in The Secret Garden รวมถึงบทความ วิจัยภาษาไทย เรื่อง ปัจจัยวัฒนธรรมองค์กรและปัจจัยสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพ ในการทำงานของพนักงาน บริษัท เสริมสุข จำกัด (มหาชน) สาขาอู่ทอง เรื่อง การทำงานเป็นทีมที่มีผลต่อ การสร้างบรรยากาศขององค์กร กรณีศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคลตะวันออก เรื่อง ทักษะการออมและรูปแบบการออม ของข้าราชการครูกลุ่มเจเนอเรชั่นเอ็กซ์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 9 เรื่อง ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อความเข้มแข็งของชุมชน เกาะเกร็ด เรื่องบทบาทขององค์กรสาธารณประโยชน์ในการดำเนินคดี ที่เกี่ยวกับการล่อลวง การค้าประเวณี และการค้ามนุษย์ และเรื่อง การศึกษาคุณค่าการดำรงอยู่ เพื่อการอนุรักษ์และถ่ายทอดศิลปะการแสดงหุ่น ละครเล็ก

Published: 28-06-2021

The Influence of Technology Digital Gate that Affect Attendance Behavior of Students Woranari Chaloem Songkhla School.

Wisaruta Thongkamkaew, Kachain Utumporn, Jenkwan Putpong, Teerapat Chookleang, Sasithorn Promsuwan, Chanoknat Poolsawad

31-39

MARKETING MIX FACTOR AIRLINE PASSENGERS PERSPECTIVE TOWARD HIGH SPEED RAIL LINKED 3 AIRPORTS

sompong aussawariyathipat, Pimchanok Thuratham, Wannapa Vichasorn, Tipyaporn Triyakun, Monsirada ThongKerd, Songpol Arnuparb

107-118

Thai Senior tourists: Explore of Travel Constraints, Recreational Activities and Travel Intention

Supaporn Prasongthan, Karinthorn Thanandornsuk, Sannit Charoenbunprasert

119-131