สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชริเริ่มจัดทำวารสารทางวิชาการของสาขาวิชา ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2544 เพื่อให้เป็นแหล่งเผยแพร่ผลงานทางวิชาการของคณาจารย์และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา เป็นวารสารวิชาการราย 6 เดือน (2 ฉบับ/ปี) ฉบับที่ 1 เดือน มกราคม-มิถุนายน และ ฉบับที่ 2 เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นแหล่งเผยแพร่ผลงานวิชาการ โดยที่ผลงานวิชาการดังกล่าวต้องไม่เคยตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารใดมาก่อน และไม่อยู่ในระหว่างการพิจารณาของวารสารอื่น ทั้งนี้ทุกบทความจะได้รับความเห็นชอบจากกองบรรณาธิการ และจากผู้ทรงคุณวุฒิจำนวนอย่างน้อย 2 ท่านต่อบทความ โดยการประเมินเป็นแบบปกปิดรายชื่อทั้งผู้ประเมินและผู้เขียนบทความ (Double-Blind Peer Review)
Print ISSN: 1905-4653
Online ISSN: 2697-6234

Vol. 12 No. 2 (2019): July - December

Published: 2020-01-02

How to Be a Creative Teacher for Young Creators

ศศิลักษณ์ ขยันกิจ

1 - 13

The Development of 5-Step Learning Activity Management Model for Enhancing Public Mind Attribute of Students in the Bachelor of Education Program, Phra Nakhon Rajabhat University

ศุภวรรณ์ เล็กวิไล, ดวงเดือน เทศวานิช, อารีย์ รังสิโยภาส

29 - 40

Development of Indicators for Instructors’ Core Competency in Increasing Graduation of Graduate Students in the School of Educational Studies, Sukhothai Thammatirat Open University

บุญศรี พรหมมาพันธุ์, สุขอรุณ วงษ์ทิม, กุลชลี จงเจริญ

103 - 117

The Operation for Student’s Desirable Characteristics Development Based on Tzu Chi’s Humanities Approach: A Case Study of Chiang Mai Tzu Chi School

พรนภา ลือตาล, ชูชาติ พ่วงสมจิตร์, รัตนา ดวงแก้ว

144 - 154

An Evaluation of the Master of Education Program in Curriculum and Instruction (Revised Program), B.E. 2556, School of Educational Studies, Sukhothai Thammathirat Open University

ดรุณี จำปาทอง, วลัย อิศรางกูร ณ อยุธยา, เพชรผ่อง มยูขโชติ, สุรีรัตน์ อารีรักษ์สกุล ก้องโลก, องอาจ ซึมรัมย์, วรรณา บัวเกิด, ธนรัชฏ์ ศิริสวัสดิ์, อรุณี หรดาล, อารีรักษ์ มีแจ้ง, ชนิพรรณ จาติเสถียร

178 - 191

View All Issues