กองบรรณาธิการ

ที่ปรึกษากองบรรณาธิการ

        ผู้ช่วยศาสตราจารย์วีรบูรณ์ วิสารทสกุล   วิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋วย อึ๊งภากรณ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

บรรณาธิการ: 

        ดร. ธิดารัตน์ ศักดิ์วีระกุล วิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋วย อึ๊งภากรณ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

กองบรรณาธิการ:     

  1. ศาสตราจารย์ ดร.สุริชัย หวันแก้ว  ศูนย์ศึกษาสันติภาพและความขัดแย้ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  2. ศาสตราจารย์ ดร.บัวพันธ์ พรหมพักพิง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
  3. รองศาสตราจารย์ ดร.สามชาย ศรีสันต์ วิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋วย อึ๊งภากรณ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  4. รองศาสตราจารย์ ดร.อภิวัฒน์ รัตนวราหะ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต จันทร์โรจนกิจ คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชลิตา บัณฑุวงศ์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ร่มเย็น โกไศยกานนท์ สำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
  8. Bala Raju Nikku, Faculty of Education Social Work, Thomson Rivers University, Canada