การส่งบทความ

เข้าสู่ระบบ หรือ ลงทะเบียน เพื่อส่งบทความ

รายการตรวจสอบก่อนส่งบทความ

ในขั้นตอนการส่งบทความ ผู้แต่งต้องตรวจสอบและปฏิบัติตามข้อกำหนดรายการตรวจสอบการส่งทุกข้อ ดังต่อไปนี้ และบทความอาจถูกส่งคืนให้กับผู้แต่งกรณีที่ไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดทั้งหมด
  • ต้นฉบับจะต้องจัดทำในรูปแบบ บทความวิจัย หรือ บทความวิชาการ ที่อยู่ในขอบเขตสาขาวิชาทางสังคมศาสตร์ มีลักษณะการศึกษาแบบสหสาขาวิชา ครอบคลุมทั้งประเด็นการศึกษาวิจัยและปฏิบัติการพัฒนาในระดับชุมชนท้องถิ่น ชุมชนเมือง ทั้งในมิติทางวัฒนธรรม การเมือง เศรษฐกิจ สังคม การศึกษา การบริหารจัดการทรัพยากร ทุนทางสังคม การปฏิบัติพัฒนา และการสร้างสรรค์นวัตกรรมสำหรับพัฒนามนุษย์และสังคม
  • ผู้เขียนต้องระบุชื่อ เบอร์ติดต่อ Email: และสถานที่ทำงานหรือที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ โดยวารสารจะไม่นำข้อมูลเบอร์โทรศัพท์และที่อยู่ของท่านเปิดเผยต่อสาธารณะ
  • บทความทั้ง "บทความวิจัย" และ "บทความวิชาการ" ต้องระบุ "องค์ความรู้ใหม่" ที่เกิดจากการวิจัย หรือการเรียบเรียงสังเคราะห์งานวิชาการที่นำเสนอ
  • ส่งบทความในรูปของไฟล์ Microsoft Word นามสกุล .docx ตัวอักษร TH Sarabun New ทั้งเนื้อความภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดย หัวข้อหลักใช้ตัวหนา ขนาด 18 pt เนื้อความตัวปกติ ขนาด 16 pt
  • บทความ ตัองมีเนื้อหาครบถ้วนตามองค์ประกอบของรูปแบบการเขียนบทความตามที่วารสารกำหนด (download แบบฟอร์มการเขียนบทความวิจัย และแบบฟอร์มการเขียนบทความวิชาการ ได้จากหน้า website) ขนาดกระดาษ B5 ไม่เกิน 30 หน้า รวมบทคัดย่อ และรายการอ้างอิง ใช้หลักการอ้างอิงแบบ APA7
  • เป็นบทความที่ต้องไม่เคยรับการตีพิมพ์ หรือเสนอตีพิมพ์ที่ใดมาก่อน
  • ผู้เขียนต้องตรวจสอบความครบถ้วน ถูกต้องของการอ้างอิงและจัดทำบรรณานุกรม โดยใช้รูปแบบ APA 7th edition

คำแนะนำผู้แต่ง

ผู้ที่สนใจส่งต้นฉบับบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารพัฒนศาสตร์ วิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋วย อึ๊งภากรณ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เราขอแนะนำให้ท่านศึกษาข้อมูลพื้นฐาน นโยบายการตีพิมพ์ ขอบเขตของเนื้อหา รวมถึงแนวทางที่ผู้เขียนจำเป็นต้องดำเนินการให้ตรงตามข้อกำหนดของวารสาร 

หากท่านศึกษาข้อมูลครบถ้วนแล้ว ขอให้ลงทะเบียนกับวารสารก่อนการดำเนินการในขั้นตอนต่อไป หรือท่านที่ได้ลงทะเบียนไว้แล้วสามารถเข้าสู่ระบบและเริ่มกระบวนการตามขั้นตอน

แบบฟอร์ม (Template) การส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสาร

- แบบฟอร์มการเขียนบทความวิจัย

- แบบฟอร์มการเขียนบทความวิชาการ

- แบบแสดงรายการแก้ไขบทความตามคำแนะนำจากผู้ทรงคุณวุฒิ

นโยบายส่วนบุคคล

ชื่อและที่อยู่อีเมลที่ป้อนในเว็บไซต์วารสารนี้จะถูกใช้เพื่อวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ของวารสารนี้โดยเฉพาะและจะไม่ถูกนำไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่นใดหรือให้บุคคลอื่นใด