ข้อมูลสำหรับบรรณารักษ์

ข้อมูลสำหรับบรรณารักษ์

วารสารพัฒนศาสตร์ วิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋วย อึ๊งภากรณ์ เผยแพร่บทความวิจัยและบทความวิชาการที่นำเสนอองค์ความรู้ใหม่ที่ได้จากการการวิจัยและศึกษาค้นคว้า ผ่านการกลั่นกรองคุณภาพทุกขั้นตอน และได้เผยแพร่แบบ open source ซึ่งเหมาะสำหรับบรรณารักษ์จะนำไปเผยแพร่ในรายการวารสารอิเล็คทรอนิกส์ของห้องสมุด