Ethics

จริยธรรมการตีพิมพ์ผลงานในวารสารพัฒนศาสตร์ สำหรับผู้เขียน

(Publication Ethics for Author)

1. ผู้เขียนต้องรับรองว่าผลงานนั้นเป็นผลงานใหม่และไม่เคยตีพิมพ์ที่ใดมาก่อน

2. ผู้เขียนต้องรายงานข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นจากการทำวิจัยหรือจากการศึกษาค้น้คว้าโดยไม่บิดเบือนข้อมูลหรือให้ข้อมูลที่เป็นเท็จ

3. หากมีการอ้างอิงผลงานของผู้อื่นมาใช้ในงาน ผู้เขียนต้องเขียนอ้างอิงในรายการอ้างอิง ท้ายบทความ

4. ผู้เขียนต้องเขียนบทความให้ถูกต้องตามรูปแบบที่กำหนดไว้ใน "คำแนะนำผู้เขียน"

5. ผู้ที่มีชื่อปรากฏในบทความทุกคนต้องมีส่วนเกี่ยวข้องกับการดำเนินงานวิจัย งานวิชาการจริง

6. หากมีแหล่งทุนสนับสนุนผู้เขียนต้องระบุชื่อแหล่งที่สนับสนุนการทำวิจัย

7. ผู้เขียนต้องระบุผลประโยชน์ทับซ้อน (หากมี)