Information For Readers

ข้อมูลสำหรับผู้อ่าน

ขอแนะนำให้ผู้อ่านสมัครใช้บริการแจ้งเตือนการเผยแพร่ข่าวสารของวารสารนี้ โดยการลงทะเบียนผ่าน link ด้านบนโฮมเพจ เพื่อให้ท่านได้รับข่าวสารการประชาสัมพันธ์ และเผยแพร่บทความฉบับใหม่ๆ ได้รวดเร็วขึ้น