About the Journal

Focus and Scope

วารสารพัฒนศาสตร์ วิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋วย อึ๊งภากรณ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นวารสารที่เผยแพร่งานวิชาการด้าน ชนบทศึกษาการพัฒนา และงานอาสาสมัครในลักษณะสหสาขาวิชาการทางสังคมศาสตร์ โดยครอบคลุมประเด็นศึกษาทั้งในมิติทางวัฒนธรรม การเมือง การบริหารจัดการ สังคม เศรษฐกิจ การพัฒนาชุมชน  และประวัติศาสตร์

Peer Review Process

ประเมินโดยผู้เชี่ยวชาญภายนอกซึ่งเป็นผู้เชียวชาญในสาขาวิชานั้น ๆ อย่างน้อย 2 คน โดยผู้เขียนบทความและผู้ประเมินไม่รู้จักกัน (double-blind) หลังจากนั้นจะส่งความเห็นของผู้ประเมินให้กับเจ้าของบทความ โดยที่ทางกองบรรณาธิการอาจให้ผู้เขียนแก้ไขบทความและส่งให้กองบรรณาธิการภายในระยะเวลาที่กำหนด

Publication Frequency

ปีละ 2 ฉบับ โดยในละปี วารสารมีกำหนดออก

ฉบับที่ 1  ในช่วงเดือนมกราคม - มิถุนายน

ฉบับที่ 2 ในช่วงเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม

Open Access Policy

This journal provides immediate open access to its content on the principle that making research freely available to the public supports a greater global exchange of knowledge.

วารสารพัฒนศาสตร์ วิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋วย อึ๊งภากรณ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การเสนอบทความเพื่อพิมพ์ในวารสาร

 

1. ระบบการประเมินบทความ (Peer Review Process)

                ประเมินโดยผู้เชี่ยวชาญภายนอกซึ่งเป็นผู้เชียวชาญในสาขาวิชานั้น ๆ อย่างน้อย 2 คน โดยผู้เขียนบทความและผู้ประเมินไม่รู้จักกัน (double-blind) หลังจากนั้นจะส่งความเห็นของผู้ประเมินให้กับเจ้าของบทความ โดยที่ทางกองบรรณาธิการอาจให้ผู้เขียนแก้ไขบทความและส่งให้กองบรรณาธิการภายในระยะเวลาที่กำหนด

 

2. กำหนดการตีพิมพ์

                ปีละ 2 ฉบับ โดยในละปี วารสารมีกำหนดออกในฉบับที่ 1  ในเดือนมิถุนายน และฉบับที่ 2 ในเดือนธันวาคม

 

3. การรับพิจารณาบทความ

                กองบรรณาธิการยินดีรับบทความวิชาการ, บทความวิจัย, รวมทั้งผลงานของนักศึกษาปริญญาโท และปริญญาเอก และเปิดกว้างสำหรับงานเขียนสารคดีเชิงวิชาการ รวมทั้งงานวิชาการของท้องถิ่น  ซึ่งเขียนขึ้นจากประสบการณ์ การค้นคว้า ทดลองภายใต้หลักการภูมิปัญญาท้องถิ่น ที่มีระบบการอ้างอิงตามที่วารสารกำหนด

                1. บทความวิจัย จะต้องเขียนหัวข้อ ที่เสนอต้องมีหัวข้อของบทที่ 1 ในงานวิจัย โดยบอกความสำคัญของปัญหา

วัตถุประสงค์การศึกษา  แนวคิดทฤษฎี  ระเบียบวิธีที่ใช้ สมมติฐาน (ถ้ามี) ผลการศึกษาและสรุป

                2. บทความวิชาการ ไม่จำเป็นต้องมี ระเบียบวิธี สมมติฐาน หรือผลการศึกษาแต่จะเรียงหัวข้อเป็นสามส่วนคือ ส่วนนำ  ส่วนวิเคราะห์ตีความ  และส่วนสรุป

 

4. การเขียนบทความเพื่อเสนอตีพิมพ์

                 สิ่งสำคัญคือบทความจะต้องไม่เคยถูกตีพิมพ์ที่ใดมาก่อน   และจะต้องไม่ส่งไปตีพิมพ์ที่อื่น หรือส่ง  บทความไปพร้อมกัน 2 แห่งในเวลาเดียวกัน  ความยาวไม่ควรเกิน 25 หน้า (A4) รวมบรรณานุกรม

                 

องค์ประกอบของบทความ

            ชื่อบทความภาษาไทย

                ชื่อเจ้าของบทความ

                บทคัดย่อ ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ

รวมกันไม่เกิน 600 คำ (ประมาณไม่เกิน 26บรรทัด) 

 

คำสำคัญ (key word) มโนทัศน์ทางวิชาการของสาขาวิชา หรือทฤษฎีที่นำมาใช้ 3-5 คำทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

 

บทนำ ความเป็นมาและความสำคัญของเรื่องที่ต้องการเสนอ  บอกวิธีการวิเคราะห์ที่จะใช้ หรือข้อมูลที่จะใช้ในการวิเคราะห์บอกวัตถุประสงค์ของการเขียนบทความ หรือสิ่งที่จะเสนอในบทความนี้

 

แนวคิด-ทฤษฎีที่ใช้ในการวิเคราะห์ หรือกรอบความคิดของการวิเคราะห์

 

ระเบียบวิธีวิจัย  (ในกรณีเป็นบทความวิจัย)

การสุ่มตัวอย่าง  การเลือกพื้นที่ศึกษา วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล

 

ผลการศึกษา หรือสิ่งที่ต้องการเสนอ

                เขียนตามวัตถุประสงค์ของการเสนอบทความ หรือคำตอบที่ได้รับจากการศึกษา ตามที่ได้กล่าวไว้ในบทนำ แสดงให้เห็นถึงผลที่ได้จากการศึกษา หรือการวิเคราะห์ ตีความ

 

สรุป

                สรุปเนื้อหา ข้อคิดเห็น และข้อสังเกต ของผู้เขียน ตลอดจนแนวทางการประยุกต์ใช้ความรู้

 

การอ้างอิง

                ใช้หลักการอ้างอิง ตามคู่มือพิมพ์วิทยานิพนธ์ ของสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  การอ้างอิงในเนื้อหาใช้ระบบนาม-ปี (Author – Date Citation System) ในรูปแบบดังนี้

                (ชื่อ นามสกุลผู้แต่ง, ปีที่พิมพ์ ,น. )

 

บรรณานุกรม

            เรียงตามตัวอักษรของชื่อ –สกุลผู้แต่ง ปีที่พิมพ์ ตามหลักเกณฑ์   APA (American Psychological Association) ดังตัวอย่าง ตัวอย่างการเขียนบรรณานุกรม

 

แนะนำผู้เขียน ข้อความแนะนำผู้เขียน ไม่เกิน 5 บรรทัด  มีเนื้อหาอย่างน้อยประกอบด้วย

                                ชื่อ-สกุล   ตำแหน่ง/ตำแหน่งทางวิชาการ 

                                หน่วยงานสังกัด  ความสนใจทางวิชาการ

                                สาขาวิชาที่สำเร็จการศึกษา

                                e-mail

 

ที่อยู่ติดต่อผู้เขียน พร้อมหมายเลขโทรศัพท์ ที่กองบรรณาธิการสามารถติดต่อได้สะดวก

 

ตัวอย่างการเขียนบรรณานุกรม

1. วารสารและนิตยสาร

ก. วารสารเรียงลำดับหน้าโดยขึ้นต้นหน้าหนึ่งทุกครั้งเมื่อขึ้นฉบับใหม่ให้ระบุ(ฉบับที่)

รูปแบบ: ชื่อผู้แต่ง. (ปีที่พิมพ์). ชื่อเรื่อง. ชื่อวารสาร, ปีที่(ฉบับที่), หน้าแรก-หน้าสุดท้าย.

Author(s). (Year of publication). Title of article. Title of periodical or journal,Volume(issue),

                First–last page.

            ตัวอย่าง: ขวัญฤทัย คำขาว และเตือนใจ สามห้วย. (2530). สีธรรมชาติ. วารสารคหเศรษฐศาสตร์, 30(2), 29-36.

                                Acton, G. J., Irvin, B. L., & Hopkins, B. A. (1991). Theory-testing research:

                                                building the science. Advance in Nursing Science, 14(1), 52-61.

ข. วารสารเรียงลำดับหน้าหนึ่งถึงหน้าสุดท้ายต่อเนื่องกันตลอดปี ไม่ต้องระบุ(ฉบับที่)

            ตัวอย่าง: ขวัญฤทัย คำขาว และเตือนใจ สามห้วย. (2530). สีธรรมชาติ.วารสารคหเศรษฐศาสตร์,30, 29-36.

                                Dzurec, L. C., & Abraham, I. L. (1993). The nature of inquiry linking quantitative and

                                                qualitative research nursing. Journal of Advanced Nursing, 18, 298-304.

 

2. หนังสือ

รูปแบบ: ชื่อผู้แต่ง. (ปีที่พิมพ์). ชื่อหนังสือ. เมืองที่พิมพ์: สำนักพิมพ์.

            ตัวอย่าง: บุญเลิศ จิตตั้งวัฒนา. (2548). การพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน. กรุงเทพมหานคร: เพรส แอนด์ ดีไซน์.

                                James, N. E. (1988). Two sides of paradise: The Eden meet according to

                                                Kirk and Spock. In D. Palumbo (Ed.), Spectrum of the fantastic (pp. 219- 223). Westport, CT: Greenwood.

หนังสือที่ไม่ปรากฎชื่อผู้แต่งหรือบรรณาธิการ ให้ขึ้นต้นด้วยชื่อหนังสือ

            ตัวอย่าง: Merriam-Webster’s collegiate dictionary (10 th ed.). (1993). Springfield, MA:

                                                Merriam- Webster.

 

3. รายงานการประชุมหรือสัมมนาทางวิชาการ

รูปแบบ: ชื่อผู้แต่ง. ปีที่พิมพ์. ชื่อเรื่อง. ชื่อเอกสารรวมเรื่องรายงานการประชุม, วัน เดือน ปี สถานที่จัด. เมืองที่พิมพ์:

สำนักพิมพ์.

            ตัวอย่าง: กรมวิชาการ. 2538. การประชุมปฏิบัติการรณรงค์เพื่อส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน, 25-29 พฤศจิกายน  2528 ณ วิทยาลัยครูมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม. กรุงเทพฯ: ศูนย์พัฒนาหนังสือ

                                                กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ.

                                Deci, E. L., & Ryan, R. M. (1991). A motivational approach to self:

                                                Integration in personality. In R. Dienstbier (Ed.), Nebraska Symposium on

                                    Motivation: Vol. 38. Perspectives on Motivation (pp. 237-288). Lincoln: University of

                                                Nebraska Press.

 

4. บทความจากหนังสือพิมพ์

รูปแบบ: ชื่อผู้แต่ง. (ปีที่พิมพ์, เดือน, วันที่). ชื่อเรื่อง. ชื่อหนังสือพิมพ์, หน้าที่นำมาอ้าง.

            ตัวอย่าง: สายใจ ดวงมาลี. (2548, มิถุนายน 7) มาลาเรียลาม3จว.ใต้ตอนบน สธ.เร่งคุมเข้มกันเชื้อแพร่หนัก.

                                    คม-ชัด-ลึก, 25.

                                Di Rado, A. (1995, March 15). Trekking through college: Classes explore

                                                modern society using the world of Star Trek. Los Angeles Time, p. A3.

 

5. วิทยานิพนธ์

รูปแบบ: ชื่อผู้แต่ง. ปีที่พิมพ์. ชื่อวิทยานิพนธ์. ระดับปริญญาของวิทยานิพนธ์, สถาบันการศึกษา. เมืองที่พิมพ์: สำนักพิมพ์.

            ตัวอย่าง: สุดาลักษณ์ พงศ์วศิน. (2549). “ยุทธศาสตร์การพัฒนากายภาพอุทยานแห่งชาติเพื่อเพิ่มศักยภาพใน

                                   การท่องเที่ยวด้วยการจัดการและการออกแบบสถาปัตยกรรม.” วิทยานิพนธ์มหาบัณฑิต.

                                          คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.  

                                Darling, C. W. (1976). Giver of due regard: the poetry of Richard Wilbur. Unpublished

                                                doctorial dissertation, University of Conecticut, Storrs, CT.

 

6. พจนานุกรม

            ตัวอย่าง: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542. (2546). กรุงเทพๆ: นานมีบุ๊คพับลิ เคชัน.

                        Shorter Oxford English dictionary (5 th ed.). (2002). New York: Oxford University Press.

 

7. สื่ออิเล็กทรอนิกส์

รูปแบบ: ชื่อผู้แต่ง. (ปีที่พิมพ์). ชื่อเรื่อง, วันที่ทำการสืบค้น. ชื่อฐานข้อมูล. URL

Author(s). ( date-or “n.d.”). Title of work. (Online), date retrieved. Name of

                Database or Internet address of the specific document. Specify URL exactly.

            ตัวอย่าง: สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ กระทรวงวัฒนธรรม. (2545). ประเพณีใส่กระจาดชาวไทย   พวนสอนให้รู้จักแบ่งปัน มีน้ำใจ, 7 มิถุนายน 2548. https://www.m-  culture.go.th/culture01/highlight/highlightdetail.php?highlight_id=114&lang=th

                                Lynch, T. (1996). DS9 trials and tribble-ations review. Retrieved October 8,1997, from Psi Phi:

                                                Bradley’s Science Fiction Club Website:https://www.bradley.edu/psiphi/DS9/ep/503r.html__

 

Journal History

วารสารพัฒนศาสตร์ วิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋วย อึ๊งภากรณ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (เดิมชื่อวารสารสำนักบัณฑิตอาสาสมัคร) อยู่ในฐาน TCI กลุ่ม1 :จัดตั้งขึ้นเมืองปี พ.ศ. 2547 โดยกำหนด เป็นวารสารที่เผยแพร่งานวิชาการด้าน ชนบทศึกษา  การพัฒนา และงานอาสาสมัครในลักษณะสหสาขาวิชาการทางสังคมศาสตร์ โดยครอบคลุมประเด็นศึกษาทั้งในมิติทางวัฒนธรรม การเมือง การบริหารจัดการ สังคม เศรษฐกิจ  การพัฒนาชุมชน  และประวัติศาสตร์  โดยออกปีละ 2 ฉบับ ในเดือนมิถุนายน และ เดือนธันวาคม ของทุกปี