"วารสารพัฒนศาสตร์"  วิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋วย อึ๊งภากรณ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เปลี่ยนชื่อจากเดิม คือ "วารสารสำนักบัณฑิตอาสาสมัคร" ตีพิมพ์ฉบับที่ 1 ในปี พ.ศ. 2548 เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้และผลงานวิชาการที่เกี่ยวข้องกับบทบาทของ "บัณฑิตอาสาสมัคร" วัฒนธรรมการเรียนรู้ การศึกษา องค์ความรู้จากในพื้นที่ชนบทที่บัณฑิตอาสาสมัครได้ลงพื้นที่ปฏิบัติงานภาคสนาม ได้ดำเนินการพัฒนาและปรับปรุงเรื่อยมาจนในปี พ.ศ.2561 ที่สำนักบัณฑิตอาสาสมัคร ได้ยกสถานะเป็นวิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋วย อึ๊งภากรณ์ ชื่อวารสารจึงได้เปลี่ยนเป็น "วารสารพัฒนศาสตร์" และใช้มาจนถึงปัจจุบัน

"วารสารพัฒนศาสตร์" ยังคงมุ่งเน้นการเป็นวารสารที่จัดทำขึ้นเพื่อเป็นสื่อกลางในการเผยแพร่ผลงานวิชาการในลักษณะสหสาขาวิชาทางสังคมศาสตร์ โดยเปิดรับบทความวิชาการ บทความวิจัย และผลงานวิชาการลักษณะอื่นๆ ที่ครอบคลุมประเด็นศึกษาทั้งในมิติทางวัฒนธรรม การเมือง การบริหารจัดการ สังคม เศรษฐกิจ การพัฒนาชุมชน ประวัติศาสตร์ และการสร้างสรรค์นวัตกรรมทางสังคม มีขอบเขตการศึกษาความเป็นชนบท (Rurality) ที่ไม่จำกัดอยู่เฉพาะในพื้นที่ชนบทแต่ขยายไปถึงคนชนบทในเมือง คนเมืองที่มีรสนิยมการบริโภคสินค้าชนบท หรือเมืองที่มีส่วนสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับชนบท มีกำหนดการออก 2 ฉบับต่อปี ฉบับที่ 1 (มกราคม - มิถุนายน)  ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม - ธันวาคม) โดยได้จัดทำทั้งแบบพิมพ์ และจะเริ่มจัดแบบอิเล็กทรอนิกส์ในปี  พ.ศ.2564 บทความที่ได้ตีพิมพ์ในวารสารฉบับนี้ ต้องผ่านการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความเชี่ยวชาญในแต่ละสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับบทความ (Peer Review) จำนวน 3 คน โดยข้อมูลของผู้ประเมินและผู้เขียน (ผู้นิพนธ์) จะไม่ถูกเปิดเผย (Double-blind) ทั้งนี้ ทัศนะและข้อคิดเห็นของบทความที่ปรากฏในวารสารฉบับนี้ ถือเป็นทัศนะและความคิดเห็นของผู้เขียนแต่ละท่าน ไม่ถือเป็นทัศนะและความรับผิดชอบของกองบรรณาธิการวารสารแต่อย่างใด

ISSN: 2630-0680 (Print)

ISSN: 2774-0935 (Online)

กำหนดการเผยแพร่ ปีละ 2 ฉบับ

              ฉบับที่ 1 เดือน มกราคม – มิถุนายน เผยแพร่เดือนมิถุนายน 

              ฉบับที่ 2 เดือน กรกฏาคม – ธันวาคม เผยแพร่เดือนธันวาคม

Vol. 4 No. 2 (2021): ภูมิทัศน์การเมืองใหม่ สังคมไทยในโลกที่เปลี่ยนแปลง

Published: 2021-12-30

บทบรรณาธิการ

ธิดารัตน์ ศักดิ์วีระกุล
View All Issues

วารสารพัฒนศาสตร์ วิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋วย อึ๊งภากรณ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นวารสารที่เผยแพร่งานวิชาการด้าน ชนบทศึกษา การพัฒนา และงานอาสาสมัครในลักษณะสหสาขาวิชาการทางสังคมศาสตร์ โดยครอบคลุมประเด็นศึกษาทั้งในมิติทางวัฒนธรรม การเมือง การบริหารจัดการ สังคม เศรษฐกิจ  การพัฒนาชุมชน  และประวัติศาสตร์