วารสารพัฒนศาสตร์ เป็นวารสารที่เผยแพร่งานวิชาการด้าน ชนบทศึกษา การพัฒนา และงานอาสาสมัครในลักษณะ สหสาขาวิชาการทางสังคมศาสตร์ โดยครอบคลุมประเด็นศึกษาทั้งในมิติทางวัฒนธรรม การเมือง การบริหารจัดการ สังคม เศรษฐกิจ การพัฒนาชุมชน และประวัติศาสตร์ วารสารพัฒนศาสตร์ เป็นวารสารที่ผ่านการประเมินเข้าอยู่ในฐานข้อมูล ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย TCI (Thai Journal Citation Index Center) สายมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ กลุ่มที่ 2 โดยกำหนดออก 2 ฉบับต่อปี (มกราคม - มิถุนายน) และ (กรกฎาคม - ธันวาคม)

Vol. 4 No. 1 (2021)

Published: 2021-06-28

บทบรรณาธิการ

ธิดารัตน์ ศักดิ์วีระกุล

มะม้วต พิธีกรรมการสื่อสารกับดวงวิญญาณของกลุ่มชาวไทยเชื้อสายเขมร

ยโสธารา ศิริภาประภากร เกริกวุฒิ กันเที่ยง พระครูสาธุกิจโกศล สุริยา คลังฤทธิ์ เฉลิมเกียรติ แก้วหอม

74-97

View All Issues