"วารสารพัฒนศาสตร์"  วิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋วย อึ๊งภากรณ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เปลี่ยนชื่อจากเดิม คือ "วารสารสำนักบัณฑิตอาสาสมัคร" ตีพิมพ์ฉบับที่ 1 ในปี พ.ศ. 2548 เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้และผลงานวิชาการที่เกี่ยวข้องกับบทบาทของ "บัณฑิตอาสาสมัคร" วัฒนธรรมการเรียนรู้ การศึกษา องค์ความรู้จากในพื้นที่ชนบทที่บัณฑิตอาสาสมัครได้ลงพื้นที่ปฏิบัติงานภาคสนาม ได้ดำเนินการพัฒนาและปรับปรุงเรื่อยมาจนในปี พ.ศ.2561 ที่สำนักบัณฑิตอาสาสมัคร ได้ยกสถานะเป็นวิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋วย อึ๊งภากรณ์ ชื่อวารสารจึงได้เปลี่ยนเป็น "วารสารพัฒนศาสตร์" และใช้มาจนถึงปัจจุบัน

"วารสารพัฒนศาสตร์" ยังคงมุ่งเน้นการเป็นวารสารที่จัดทำขึ้นเพื่อเป็นสื่อกลางในการเผยแพร่ผลงานวิชาการในลักษณะสหสาขาวิชาทางสังคมศาสตร์ โดยเปิดรับบทความวิชาการ บทความวิจัย และผลงานวิชาการลักษณะอื่นๆ ที่ครอบคลุมประเด็นศึกษาทั้งในมิติทางวัฒนธรรม การเมือง การบริหารจัดการ สังคม เศรษฐกิจ การพัฒนาชุมชน ประวัติศาสตร์ และการสร้างสรรค์นวัตกรรมทางสังคม มีขอบเขตการศึกษาความเป็นชนบท (Rurality) ที่ไม่จำกัดอยู่เฉพาะในพื้นที่ชนบทแต่ขยายไปถึงคนชนบทในเมือง คนเมืองที่มีรสนิยมการบริโภคสินค้าชนบท หรือเมืองที่มีส่วนสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับชนบท มีกำหนดการออก 2 ฉบับต่อปี ฉบับที่ 1 (มกราคม - มิถุนายน)  ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม - ธันวาคม) โดยได้จัดทำทั้งแบบพิมพ์ และจะเริ่มจัดแบบอิเล็กทรอนิกส์ในปี  พ.ศ.2564 บทความที่ได้ตีพิมพ์ในวารสารฉบับนี้ ต้องผ่านการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความเชี่ยวชาญในแต่ละสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับบทความ (Peer Review) จำนวน 3 คน โดยข้อมูลของผู้ประเมินและผู้เขียน (ผู้นิพนธ์) จะไม่ถูกเปิดเผย (Double-blind) ทั้งนี้ ทัศนะและข้อคิดเห็นของบทความที่ปรากฏในวารสารฉบับนี้ ถือเป็นทัศนะและความคิดเห็นของผู้เขียนแต่ละท่าน ไม่ถือเป็นทัศนะและความรับผิดชอบของกองบรรณาธิการวารสารแต่อย่างใด

ISSN: 2630-0680 (Print)

ISSN: 2774-0935 (Online)

กำหนดการเผยแพร่ ปีละ 2 ฉบับ

              ฉบับที่ 1 เดือน มกราคม – มิถุนายน เผยแพร่เดือนมิถุนายน 

              ฉบับที่ 2 เดือน กรกฏาคม – ธันวาคม เผยแพร่เดือนธันวาคม

Vol. 5 No. 1 (2022): ที่ดิน ทุนมนุษย์ การคุ้มครองทางสังคม

วารสารพัฒนศาสตร์ ปีที่ 5 ฉบับที่ 1 ฉบับนี้ได้รวบรวมบทความวิจัยและบทความวิชาการด้านสังคมศาสตร์ที่มุ่งศึกษาประเด็น “ที่ดิน ทุนมนุษย์ การคุ้มครองทางสังคม” ซึ่งผู้เขียนได้นิพนธ์ขึ้นจากการกระบวนการวิจัย การสังเคราะห์เอกสาร การลงพื้นที่เก็บข้อมูลในชุมชนจนเป็นผลงานทางวิชาการที่มีคุณค่าต่อผู้ที่สนใจศึกษา บทความเรื่องแรกเรื่องการพัฒนาสิทธิการครอบครองที่ดินให้เป็นแบบทางการ และผลสะเทือนต่อการกำกับดูแลที่ดินส.ป.ก.: กรณีการอนุญาตให้กิจการเหมืองแร่และปิโตรเลียมใช้ที่ดิน ส.ป.ก. กล่าวถึงพัฒนาการของการปฏิรูปที่ดินไทยที่กลายมาเป็น “การพัฒนาสิทธิครอบครองที่ดินให้เป็นแบบทางการ” แต่สิ่งที่ก่อให้เกิดผลสะเทือนกว่านั้นคือ การทำให้กิจกรรมอุตสาหกรรมและพลังงานจำนวนหนึ่งได้รับอนุญาตให้สามารถใช้ที่ดิน ส.ป.ก.ที่เจตนารมณ์เดิมคือการให้เกษตรกรได้ใช้ทำกิน บทความเรื่องที่สองเป็นการศึกษากลไกการคุ้มครองทางสังคมโดยชุมชน กรณีศึกษาผ่านโครงการพัฒนารูปแบบการทำงานของชุมชนนำร่องกับทีมสหวิชาชีพในการคุ้มครองสวัสดิภาพของบุคคลในครอบครัว มูลนิธิหญิงชายก้าวไกล ซึ่งเป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพที่มุ่งศึกษากลไกเสริมสร้างระบบการคุ้มครองทางสังคมโดยชุมชน ซึ่งในแต่ละชุมชนแสดงให้เห็นถึงกลไกการเชื่อมร้อย บูรณาการและต่อยอดการทำงานเพื่อนำไปสู่การสร้างความยั่งยืนของงานคุ้มครองทางสังคมที่ยั่งยืน บทความเรื่องต่อมาเป็นเรื่องการบริหารจัดการที่ดินของเกษตรกรเพื่อแก้ไขปัญหาการเผาทำลายและปัญหาการขาดแคลนที่ดินทำกินในพื้นที่ตำบลดอยฮาง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ซึ่งเป็นการศึกษาข้อมูลของกลุ่มและสมาชิกผู้เข้าร่วมโครงการและแผนการพัฒนากลุ่มวิสาหกิจชุมชนศาสตร์พระราชาวัดพุทธอุทยานดอยอินทรีย์เชียงราย ที่ได้ชักชวนเกษตรกรที่ไม่มีที่ดินทำกินและเกษตรกรผู้ปลูกพืชเศรษฐกิจและใช้วิธีเผาทำลายเพื่อปรับที่ดินในช่วงฤดูแล้ง เรื่องสุดท้ายเป็นบทความวิชาการเรื่องการพัฒนาทุนมนุษย์ภาครัฐเพื่อการบริหารงานในรูปแบบดิจิทัลของประเทศไทยกับความปกติใหม่จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เนื้อหาของบทความอยู่ในความสนใจและตอบสนองต่อสถานการณ์ทางสังคมในปัจจุบันที่แม้ว่าการแพร่ระบาดจะลดความรุนแรงลง แต่ผลกระทบต่างๆ ยังคงส่งผลต่อเนื่อง การพัฒนาทุนมนุษย์เป็นเรื่องสำคัญที่ทั้งภาครัฐและเอกชนให้ความสนใจ และโดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเด็นของการบริหารงานในรูปแบบดิจิตัลซึ่งเป็นการทำงานภายใต้ความปกติใหม่จึงเป็นเรื่องน่าสนใจที่หน่วยงานทุกระดับควรให้ความสำคัญร่วมศึกษาทำความเข้าใจผ่านเนื้อหาบทความในครั้งนี้

Published: 2022-06-28

View All Issues

วารสารพัฒนศาสตร์ วิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋วย อึ๊งภากรณ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นวารสารที่เผยแพร่งานวิชาการด้าน ชนบทศึกษา การพัฒนา และงานอาสาสมัครในลักษณะสหสาขาวิชาการทางสังคมศาสตร์ โดยครอบคลุมประเด็นศึกษาทั้งในมิติทางวัฒนธรรม การเมือง การบริหารจัดการ สังคม เศรษฐกิจ  การพัฒนาชุมชน  และประวัติศาสตร์