วารสารพัฒนศาสตร์ชื่อเดิม คือ "วารสารสำนักบัณฑิตอาสาสมัคร" เริ่มตีพิมพ์งานวิชาการครั้งแรกในปี พ.ศ.2548 โดย รศ.ดร.นภาพร อติวานิชยพงษ์ เป็นบรรณาธิการคนแรก ต่อมาคือ รศ.ศุภรัตน์ รัตนมุกย์ รศ.ดร.สามชาย ศรีสันต์ ผศ.ดร.พรพรรณ วีระปรียากูร ผศ.ดร.สร้อยมาศ รุ่งมณี และปัจจุบัน อ.ดร.ธิดารัตน์ ศักดิ์วีระกุล

เกี่ยวกับวารสาร

"วารสารพัฒนศาสตร์"  วิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋วย อึ๊งภากรณ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เปลี่ยนชื่อจากเดิม คือ "วารสารสำนักบัณฑิตอาสาสมัคร" ตีพิมพ์ฉบับที่ 1 ในปี พ.ศ. 2548 เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้และผลงานวิชาการที่เกี่ยวข้องกับบทบาทของ "บัณฑิตอาสาสมัคร" วัฒนธรรมการเรียนรู้ การศึกษา องค์ความรู้จากในพื้นที่ชนบทที่บัณฑิตอาสาสมัครได้ลงพื้นที่ปฏิบัติงานภาคสนาม ได้ดำเนินการพัฒนาและปรับปรุงเรื่อยมาจนในปี พ.ศ.2561 ที่สำนักบัณฑิตอาสาสมัคร ได้ยกสถานะเป็นวิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋วย อึ๊งภากรณ์ ชื่อวารสารจึงได้เปลี่ยนเป็น "วารสารพัฒนศาสตร์" และใช้มาจนถึงปัจจุบัน

จุดมุ่งหมายและขอบเขต

วารสารพัฒนศาสตร์ วิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋วย อึ๊งภากรณ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นสื่อกลางในการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ แลกเปลี่ยนแนวคิด ความรู้ ความก้าวหน้าใหม่ในลักษณะสหสาขาวิชาทางสังคมศาสตร์ โดยเปิดรับบทความวิชาการ บทความวิจัย และผลงานวิชาการลักษณะอื่นๆ ที่ครอบคลุมประเด็นการศึกษาวิจัยและปฏิบัติการพัฒนาในระดับชุมชนท้องถิ่น ชุมชนเมือง ทั้งในมิติทางวัฒนธรรม การเมือง เศรษฐกิจ สังคม การบริหารจัดการทรัพยากร ทุนทางสังคม การปฏิบัติพัฒนา และการสร้างสรรค์นวัตกรรมสำหรับพัฒนามนุษย์และสังคม

การประเมินบทความ

ประเมินคุณภาพบทความโดยผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาที่เกี่ยวข้องกับบทความ จำนวน 3 ท่าน/บทความ

กระบวนการพิจารณาบทความ

การพิจารณาบทความเป็นไปตามข้อกำหนดการตีพิมพ์วารสาร

 1. บทความที่เสนอเข้ามาเพื่อขอรับการตีพิมพ์ต้องไม่เคยตีพิมพ์เผยแพร่มาก่อน และไม่อยู่ในระหว่างการพิจารณาของวารสารอื่น
 2. บทความมีประเด็นหรือแนวคิดที่ชัดเจน มีสาระทางวิชาการที่ถูกต้อง การวิเคราะห์เป็นไปตามแนวคิดหรือทฤษฎีที่เหมาะสม มีข้อเท็จทางวิชาการ ค้นคว้าอ้างอิงจากแหล่งข้อมูลที่หลากหลายและเชื่อถือได้ นำเสนอข้อมูลเข้าใจง่าย ใช้ศัพท์และภาษาทางวิชาการที่ถูกต้องเหมาะสม และมีการอ้างอิงแหล่งที่มาที่เป็นไปตามรูปแบบการอ้างอิงที่วารสารกำหนด
 3. ผู้นิพนธ์ยินยอมให้กองบรรณาธิการสรรหาผู้เชี่ยวชาญกลั่นกรองโดยอิสระ เพื่อพิจารณาคุณภาพของบทความและสามารถตรวจแก้ไขบทความได้ตามที่เห็นสมควร
 4. บทความจะได้รับการกลั่นกรองเบื้องต้นโดยกองบรรณาธิการขั้นต้นและส่งให้ผู้เชี่ยวชาญจากภายนอก (peer-reviewers) จำนวน 3 ท่านพิจารณาในรูปแบบ Double-Blinded จากนั้นจึงจะส่งผลการประเมินและข้อเสนอแนะกลับไปยังผู้นิพนธ์ปรับแก้ไขส่งกลับคืนวารสารตามเวลาที่กำหนด
 5. ทัศนะและข้อคิดเห็นในวารสารพัฒนศาสตร์เป็นของผู้นิพนธ์บทความ ผู้ประสงค์จะนำข้อความใด ๆ ไปพิมพ์เผยแพร่ต่อไปต้องได้รับอนุญาตจากผู้นิพนธ์และโปรดแจ้งให้ทางวารสารทราบ

Types of articles (ประเภทของบทความ) 

 1. บทความวิจัย (research article)
 2. บทความวิชาการ (academic article)

Language (ภาษาที่รับตีพิมพ์)

 • ภาษาไทย
 • ภาษาอังกฤษ

Publication Frequency (กำหนดออก)

วารสารตีพิมพ์ 2 ฉบับต่อปี

 • ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน เผยแพร่เดือนมิถุนายน
 • ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม เผยแพร่เดือนธันวาคม

Article Processing fees (การเก็บค่าธรรมเนียมการตีพิมพ์)

    วารสารไม่ได้มีการเก็บค่าธรรมเนียมการตีพิมพ์ใดๆ ในทุกขั้นตอน

Publisher (เจ้าของวารสาร)

วารสารพัฒนศาสตร์ วิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋วย อึ๊งภากรณ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ฉบับปัจจุบัน

ปีที่ 6 ฉบับที่ 2 (2023): อัตลักษณ์การเปลี่ยนผ่านสู่การพัฒนา
					ดู ปีที่ 6 ฉบับที่ 2 (2023): อัตลักษณ์การเปลี่ยนผ่านสู่การพัฒนา
เผยแพร่แล้ว: 2023-12-28

ฉบับเต็ม

บทบรรณาธิการ

บทความวิจัย

ดูทุกฉบับ

วารสารพัฒนศาสตร์ วิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋วย อึ๊งภากรณ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นวารสารที่เผยแพร่งานวิชาการด้าน ชนบทศึกษา การพัฒนา และงานอาสาสมัครในลักษณะสหสาขาวิชาการทางสังคมศาสตร์ โดยครอบคลุมประเด็นศึกษาทั้งในมิติทางวัฒนธรรม การเมือง การบริหารจัดการ สังคม เศรษฐกิจ  การพัฒนาชุมชน  และประวัติศาสตร์