Announcements

วารสารปีที่ 5 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม 2565 (ตีพิมพ์เผยแพร่ในเดือนธันวาคม 2565)

วารสารพัฒนศาสตร์ มีเป้าหมายรวบรวมผลงานวิชาการทางสังคมศาสตร์ ในประเด็นการศึกษาวิเคราะห์นโยบายของรัฐและการบริการ การปฏิบัติการทางสังคมในช่วงการแพร่ระบาดครั้งใหญ่ของไวรัสโควิด- 19 ที่สร้างผลกระทบต่อผู้คนและสังคมมาอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประชากรกลุ่มเสี่ยงและกลุ่มเปราะบาง เราจึงเปิดรับบทความที่มีการพัฒนาองค์ความรู้ วิพากษ์และให้ข้อเสนอต่อสังคมเพื่อการพัฒนาและปรับปรุงความเป็นอยู่ที่ดีของผู้คนและเพื่อให้สังคมกลับคืนสู่ภาวะปกติที่ดีขึ้นได้ นอกจากนี้เรายังยินดีเปิดรับบทความวิจัยและบทความวิชาการที่อยู่ในขอบข่ายสหสาขาวิชาด้านสังคมศาสตร์ ที่ครอบคลุมประเด็นศึกษาทั้งในมิติทางวัฒนธรรม การเมือง การศึกษากับพัฒนา การพัฒนาชุมชนทั้งในชุมชนเมืองและชนบท  

เปิดรับบทความตั้งแต่วันนี้ ถึง วันที่ 30 มิถุนายน 2565

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณธิดาทิพย์ สุภาวงศ์ เลขานุการกองบรรณาธิการ

โทร 087-689-4446

Email: psdsjournal.tu@gmail.com