Announcements

เชิญชวนคณาจารย์ นักวิชาการ นักศึกษา และผู้ทำงานปฏิบัติการพัฒนาในพื้นที่ชุมชนท้องถิ่นร่วมเผยแพร่ผลงานวิชาการในลักษณะสหสาขาวิชาทางสังคมศาสตร์เพื่อตีพิมพ์ในวารสารพัฒนศาสตร์ ปีที่ 5 ฉบับที่ 1 ม.ค.-มิ.ย.65

โดยเปิดรับบทความวิชาการ บทความวิจัย และผลงานวิชาการลักษณะอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในประเด็นศึกษาการพัฒนา การรับมือและแนวทางการแก้ปัญหาของทุกภาคส่วนในสังคม ในช่วงการเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินทั้งจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 และสถานการณ์น้ำท่วมปี 2564

เนื้อหาในบทความเปิดกว้างให้ผู้เขียนสามารถนำเสนอผลการศึกษา ค้นคว้า วิจัย การวิเคราะห์ วิพากษ์เพื่อนำไปสู่การพัฒนาและสร้างองค์ความรู้ แนวทางในการพัฒนาและบริหารจัดการที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมในช่วงที่เกิดภัยพิบัติและสถานการณ์ฉุกเฉิน

ส่งได้ตั้งแต่วันนี้ - 31 มกราคม 2565

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ คุณธิดาทิพย์ สุภาวงศ์ (เลขานุการกองบรรณาธิการ) โทร 087-689-4446

Call for Paper Vol.5 No.1 Jan-Jun 2022

2021-10-23

เปิดรับบทความวิชาการ บทความวิจัย และผลงานวิชาการลักษณะอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในประเด็นศึกษาการพัฒนา การรับมือและแนวทางการแก้ปัญหาของทุกภาคส่วนในสังคม ในช่วงการเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินทั้งจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 และสถานการณ์น้ำท่วมปี 2564

cover_แนะนำวารสาร_Facebook_Post.png