พัฒนาการกลุ่มทุนการเมืองในภาคเหนือของประเทศไทย : การเปลี่ยนทุนเศรษฐกิจและวัฒนธรรมให้เป็นทุนการเมือง

Main Article Content

ชัยพงษ์ สำเนียง

Abstract

การเติบโตของเศรษฐกิจภาคเหนือได้ทำาให้เกิดนายทุนหลาย ประเภท ทั้งนายทุนพาณิชยกรรม นายทุนอสังหาริมทรัพย์ นายทุนค่าเช่า เปน็พลวตัทสี่าำคญัในเศรษฐกจิภาคเหนอื นายทนุเหลา่นไี้ดแ้ปรทนุทางธรุกจิ สทู่นุทางการเมอืง กลมุ่ทนุการเมอืงไดเ้ขา้ไปรว่มมอืกบัรฐั ทนุนอกพนื้ที่ และ กลุ่มอิทธิพลได้ก่อให้เกิดการขยายตัวและขับเคลื่อนธุรกิจให้เติบโต รวมถึง วัฒนธรรมที่แฝงฝังอยู่ในสังคม หรือในที่นี้อาจกล่าวได้ว่า คือ ระบบอุปถัมภ์ ทำาให้เกิดการสะสมจนกลายเป็นทุนการเมือง ที่ต้องอาศัยผู้มีอำานาจให้การ เกื้อหนุน ไม่ใช่ทุนนิยมเสรีปกติที่แข่งขันในระบบตลาดที่สมบูรณ์อย่างการ เกิดทุนนิยมเสรีทั่วไป กลุ่มทุนการเมืองที่เข้ามาพร้อมกับการเมืองของการ เลือกตั้ง ทั้งระดับชาติและระดับท้องถิ่น มีการใช้อำานาจทางการเมืองเข้าไป โอบอมุ้ และสรา้งนโยบายสาธารณะเพอื่ขยายฐานทางธรุกจิ ถอืวา่เปน็กลมุ่ ทุนสำาคัญที่กระจายตัวอยู่ในส่วนกลางและภูมิภาค ซึ่งอาจมองทุนการเมือง ได้สองทางคือ การที่สร้างฐานธุรกิจแล้วเข้าสู่พื้นที่ทางการเมือง หรือการใช้ การเมืองเพื่อขยายฐานทางธุรกิจ กลุ่มทุนการเมืองจึงถือว่าเป็นกลุ่มทุนที่ สำาคัญในการสร้างเครือข่ายทางธุรกิจที่ทรงอิทธิพลในภาคเหนือการเติบโตของเศรษฐกิจภาคเหนือได้ทำาให้เกิดนายทุนหลาย ประเภท ทั้งนายทุนพาณิชยกรรม นายทุนอสังหาริมทรัพย์ นายทุนค่าเช่า เปน็พลวตัทสี่าำคญัในเศรษฐกจิภาคเหนอื นายทนุเหลา่นไี้ดแ้ปรทนุทางธรุกจิ สทู่นุทางการเมอืง กลมุ่ทนุการเมอืงไดเ้ขา้ไปรว่มมอืกบัรฐั ทนุนอกพนื้ที่ และ กลุ่มอิทธิพลได้ก่อให้เกิดการขยายตัวและขับเคลื่อนธุรกิจให้เติบโต รวมถึง วัฒนธรรมที่แฝงฝังอยู่ในสังคม หรือในที่นี้อาจกล่าวได้ว่า คือ ระบบอุปถัมภ์ ทำาให้เกิดการสะสมจนกลายเป็นทุนการเมือง ที่ต้องอาศัยผู้มีอำานาจให้การ เกื้อหนุน ไม่ใช่ทุนนิยมเสรีปกติที่แข่งขันในระบบตลาดที่สมบูรณ์อย่างการ เกิดทุนนิยมเสรีทั่วไป กลุ่มทุนการเมืองที่เข้ามาพร้อมกับการเมืองของการ เลือกตั้ง ทั้งระดับชาติและระดับท้องถิ่น มีการใช้อำานาจทางการเมืองเข้าไป โอบอมุ้ และสรา้งนโยบายสาธารณะเพอื่ขยายฐานทางธรุกจิ ถอืวา่เปน็กลมุ่ ทุนสำาคัญที่กระจายตัวอยู่ในส่วนกลางและภูมิภาค ซึ่งอาจมองทุนการเมือง ได้สองทางคือ การที่สร้างฐานธุรกิจแล้วเข้าสู่พื้นที่ทางการเมือง หรือการใช้ การเมืองเพื่อขยายฐานทางธุรกิจ กลุ่มทุนการเมืองจึงถือว่าเป็นกลุ่มทุนที่ สำาคัญในการสร้างเครือข่ายทางธุรกิจที่ทรงอิทธิพลในภาคเหนือ 

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
บทความวิจัย
Author Biography

ชัยพงษ์ สำเนียง, chaipong08@gmail.com

หน่วยงานสังกัด            สถาบันศึกษานโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ความสนใจทางวิชาการ   มานุษวิทยาการเมือง มานุษวิทยาเศรษฐกิจ การเมืองการปกครองท้องถิ่น ประวัติศาสตร์ภาคเหนือ

วุฒิการศึกษา                ปริญญาเอก สาขาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ที่อยู่ติดต่อกลับ             สถาบันศึกษานโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

                                    อีเมล chaipong08@gmail.com