บทบาทของเศรษฐกิจสร้างสรรค์และพฤติกรรมเชิงสร้างสรรค์ในการพัฒนายกระดับวิสาหกิจชุมชนไทย

  • กนกวรา พวงประยงค์
Keywords: เศรษฐกิจสร้างสรรค์, พฤติกรรมเชิงสร้างสรรค์, การพัฒนาวิสาหกิจชุมชน

Abstract

บทความนี้อธิบายถึงการนำาแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์และ พฤตกิรรมเชงิสรา้งสรรคเ์ขา้มาเปน็กลไกในการพฒันาและยกระดบัวสิาหกจิ ชุมชนไทย สู่การเป็น “องค์กรสร้างสรรค์” โดยเกริ่นนำาถึง ความสำาคัญที่ วิสาหกิจชุมชนไทยจำาเป็นต้องพึ่งพาการใช้ความคิดสร้างสรรค์ ในฐานะ ของ “ผู้สร้างสรรค์” เพื่อดำาเนินกิจกรรมการผลิตสินค้าและบริการที่สอดรับ กับระบบเศรษฐกิจในยุคโลกาภิวัตน์ พร้อมทั้งกล่าวถึง แนวคิดและคำานิยาม ของเศรษฐกิจสร้างสรรค์และพฤติกรรมเชิงสร้างสรรค์ บทบาทของเศรษฐกิจ สร้างสรรค์และพฤติกรรมเชิงสร้างสรรค์ในการยกระดับเศรษฐกิจชุมชนผ่าน ตัวขับเคลื่อนหลัก คือ วิสาหกิจชุมชน และข้อค้นพบที่น่าสนใจในงานวิจัยที่ เกยี่วขอ้งตา่งๆ รวมไปถงึขอ้เสนอแนะเพอื่การพฒันายกระดบัวสิาหกจิชมุชน เชิงสร้างสรรค์สำาหรับประเทศไทยบทความนี้อธิบายถึงการนำาแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์และ พฤตกิรรมเชงิสรา้งสรรคเ์ขา้มาเปน็กลไกในการพฒันาและยกระดบัวสิาหกจิ ชุมชนไทย สู่การเป็น “องค์กรสร้างสรรค์” โดยเกริ่นนำาถึง ความสำาคัญที่ วิสาหกิจชุมชนไทยจำาเป็นต้องพึ่งพาการใช้ความคิดสร้างสรรค์ ในฐานะ ของ “ผู้สร้างสรรค์” เพื่อดำาเนินกิจกรรมการผลิตสินค้าและบริการที่สอดรับ กับระบบเศรษฐกิจในยุคโลกาภิวัตน์ พร้อมทั้งกล่าวถึง แนวคิดและคำานิยาม ของเศรษฐกิจสร้างสรรค์และพฤติกรรมเชิงสร้างสรรค์ บทบาทของเศรษฐกิจ สร้างสรรค์และพฤติกรรมเชิงสร้างสรรค์ในการยกระดับเศรษฐกิจชุมชนผ่าน ตัวขับเคลื่อนหลัก คือ วิสาหกิจชุมชน และข้อค้นพบที่น่าสนใจในงานวิจัยที่ เกยี่วขอ้งตา่งๆ รวมไปถงึขอ้เสนอแนะเพอื่การพฒันายกระดบัวสิาหกจิชมุชน เชิงสร้างสรรค์สำาหรับประเทศไทย

 

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biography

กนกวรา พวงประยงค์

หน่วยงานสังกัด                อาจารย์ ดร. ประจำวิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋วย อึ๊งภากรณ์
                                        มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ความสนใจทางวิชาการ    ประชากรกับการพัฒนา อาสาสมัครกับการพัฒนา
                                        ประชากรศาสตร์ธุรกิจ การจัดการองค์กรสร้างสรรค์และธุรกิจเพื่อสังคม

วุฒิการศึกษา                    ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขา ประชากรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ที่อยู่การติดต่อกลับ           วิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋วย อึ๊งภากรณ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ศูนย์รังสิต)

                                         99 หมู่ 18 ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120

                                         อีเมล pkanokwara@yahoo.co.th

Published
2018-10-03