การปรับเปลี่ยนและการธำรงอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของคนไทยพลัดถิ่นหมู่บ้านสิงขรในเขตตะนาวศรี ประเทศพม่า

Main Article Content

ทรงชัย ทองปาน
รัชพล ไทยฤทธิ์

Abstract

ชาวไทยพลัดถิ่นในหมู่บ้านสิงขร เป็นชาวไทยพลัดถิ่นที่เกิดขึ้นอันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงพรมแดนของรัฐ-ชาติ ที่ทำให้คนไทยกลุ่มนี้ กลายเป็นคนพลัดถิ่นที่อาศัยอยู่ในดินแดนของเพื่อนบ้าน และมักถูกระบุว่าเป็นชาวไทยพลัดถิ่นที่ยังคงธำรงอัตลักษณ์ความเป็นไทยอย่างเข้มข้นยิ่งกว่าความเป็นไทยในฝั่งไทย


แต่การเปลี่ยนแปลงทางการเมือง เศรษฐกิจและสังคมของพม่าในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมา ทั้งในระดับรัฐและระดับท้องถิ่น ได้ทำให้อัตลักษณ์ทางภาษาของชาวไทยพลัดถิ่นหมู่บ้านสิงขรเริ่มเจือจางลง อันเนื่องมาจากการแต่งงานข้ามชาติพันธุ์ การที่ทางราชการกำหนดให้ภาษาพม่าเป็นภาษาราชการและกำหนดให้เด็กต้องเข้าเรียนในโรงเรียนซึ่งใช้ภาษาพม่าเป็นหลัก ทำให้วัดลดบทบาทในการธำรงอัตลักษณ์ทางภาษาของชาวไทยพลัดถิ่นสิงขรลง


อย่างไรก็ตามอัตลักษณ์ทางศาสนาของชาวไทยพลัดถิ่นสิงขรยังคงธำรงอยู่ได้และมีความเข้มข้นมากยิ่งขึ้น เนื่องด้วยกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆ ทั้งชาวไทยพลัดถิ่นสิงขร คนพม่าและคนกะเหรี่ยง ต่างก็มีอัตลักษณ์ทางศาสนาที่เป็นจุดร่วมกันคือ “ศาสนาพุทธ” นอกจากนี้อัตลักษณ์ทางประเพณี อาทิ ประเพณีสารทเดือนสิบ ของชาวไทยพลัดถิ่นสิงขร ยังถูกหยิบยืมนำไปใช้ จนทำให้เกิดการรับวัฒนธรรมระหว่างกลุ่มชาติพันธุ์ที่แตกต่างกัน


ดังนั้นอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมจึงไม่ได้เป็นสิ่งที่หยุดนิ่งตายตัว แต่อัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมมีการเปลี่ยนแปลงเลื่อนไหลไปตามกาลเวลา ตามการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง ที่มีทั้งจางหาย เข้มข้นและเลื่อนไหล


 

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
ทองปาน ท., & ไทยฤทธิ์ ร. (2018). การปรับเปลี่ยนและการธำรงอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของคนไทยพลัดถิ่นหมู่บ้านสิงขรในเขตตะนาวศรี ประเทศพม่า. PSDS Journal of Development Studies,Puey Ungphakorn School of Development Studies, Thammasat University, 1(2), 137–168. Retrieved from https://so05.tci-thaijo.org/index.php/gvc-tu/article/view/148978
Section
บทความวิชาการ
Author Biographies

ทรงชัย ทองปาน, songchaius@yahoo.com

หน่วยงานสังกัด             ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ประจำสาขาวิชาภูมิศาสตร์คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ความสนใจทางวิชาการ    ภูมิศาสตร์ชนบท ภูมิศาสตร์ประชากร ภูมิศาสตร์การเมือง

วุฒิการศึกษา               ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (สหวิทยาการ) สาขาวิชาภูมิศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ที่อยู่ติดต่อกลับ             คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

E-mail  songchaius@yahoo.com

รัชพล ไทยฤทธิ์, songchaius@yahoo.com

อดีตนักศึกษาปริญญาตรี โครงการเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์