การย้ายถิ่นแบบชั่วคราวแต่ยาวนานของแรงงานไทยแบบผิดกฎหมายในฝรั่งเศส

Main Article Content

วิจิตร ประพงษ์

Abstract

การอพยพย้ายถิ่นฐานของแรงงานข้ามชาติชาวไทยที่อาศัยอยู่ในฝรั่งเศสโดยไม่มีใบอนุญาต หรือที่โดยทั่วไปมักถูกเรียกว่าแรงงานต่างด้าวแบบผิดกฎหมาย มีลักษณะเป็นการย้ายถิ่นแบบชั่วคราวแต่ยาวนาน ซึ่งแตกต่างจากทั้งการย้ายถิ่นแบบชั่วคราวและการย้ายถิ่นแบบถาวร การย้ายถิ่นของแรงงานข้ามชาติกลุ่มนี้ไม่ใช่การย้ายถิ่นถาวร เพราะพวกเขาไม่ปรารถนาจะตั้งรกรากในสังคมปลายทาง แต่ต้องการเดินทางกลับไปอยู่ในสังคมบ้านเกิด อย่างไรก็ตาม เนื่องจากพวกเขาจะเดินทางกลับสังคมบ้านเกิดก็ต่อเมื่อเกษียณอายุการทำงาน กล่าวให้ชัดคือ เมื่อพวกเขาชราภาพจนไม่มีคนจ้างหรือไม่สามารถทำงานต่อได้อีก การอพยพไปอาศัยอยู่ในต่างถิ่นที่กินระยะเวลายาวนานเช่นนี้ จึงไม่อาจถูกจัดให้เป็นการย้ายถิ่นแบบชั่วคราวได้อย่างเต็มที่เช่นกัน นอกจากนี้ แม้คนย้ายถิ่นกลุ่มนี้มีเจตจำนงตั้งแต่ก่อนออกเดินทาง ว่าไม่ประสงค์จะตั้งรกรากในสังคมปลายทาง แต่ปัจจัยสำคัญที่ตอกย้ำและไม่ทำให้พวกเขาเปลี่ยนความคิดนี้คือ สภาวการณ์และเงื่อนไขการดำรงชีวิตอันไม่มั่นคงที่พวกเขาต้องเผชิญในสังคมปลายทาง กล่าวคือ สถานการณ์ชีวิตในต่างแดนที่มีลักษณะลับๆ ลอบๆ เสี่ยงภัย และเต็มไปด้วยความยากลำบาก ไม่เอื้อให้เกิดการบูรณการเข้าเป็นส่วนหนึ่งของสังคมที่พวกเขากำลังอาศัยอยู่ ตรงกันข้าม มันกลับทำให้พวกเขาผูกพันกับสังคมบ้านเกิดมากยิ่งขึ้น

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
ประพงษ์ ว. (2018). การย้ายถิ่นแบบชั่วคราวแต่ยาวนานของแรงงานไทยแบบผิดกฎหมายในฝรั่งเศส. PSDS Journal of Development Studies,Puey Ungphakorn School of Development Studies, Thammasat University, 1(2), 206–240. Retrieved from https://so05.tci-thaijo.org/index.php/gvc-tu/article/view/148980
Section
บทความวิชาการ
Author Biography

วิจิตร ประพงษ์, vijit.praphong@gmail.com

หน่วยงานสังกัด             อาจารย์ประจำภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยาคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ความสนใจทางวิชาการ    Marginalization, Immigration, Social Change & Social Class

วุฒิการศึกษา                 Ph.D. (Sociology) Paris Descartes University France

ที่อยู่ติดต่อกลับ             ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

                                      Email: vijit.praphong@gmail.com