เส้นทางอพยพของคนไทยกับการจัดการการย้ายถิ่นภายใต้แนวคิด“สัญชาติทางวัฒนธรรม”ในเนเธอร์แลนด์

Main Article Content

บุศรินทร์ เลิศชวลิตสกุล

Abstract

 


บทความนี้นำเสนอเส้นทางการอพยพของคนไทยในเนเธอร์แลนด์ที่ต่อรองแนวคิด “สัญชาติทางวัฒนธรรม” ในนโยบายการจัดการการย้ายถิ่นของรัฐบาลดัตช์จากทศวรรษ 1980 ถึงปัจจุบัน บทความนี้ชี้ว่ากลุ่มคนไทยต้องเผชิญและปรับตัวกับการเปลี่ยนแปลงทางกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับนโยบายควบคุมคนเข้าเมือง โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากผู้อพยพต้องการพำนักอาศัยระยะยาวในประเทศและโอนถ่ายสัญชาติในเวลาต่อมา การเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างที่เกิดขึ้นสอดคล้องกับสถานการณ์ในบริบทใหญ่ ที่เนเธอร์แลนด์เป็นหนึ่งในประเทศยุโรปตะวันตกที่มีเป้าหมายลดจำนวนคนอพยพในประเทศ หนึ่งในมาตรการดังกล่าวคือ การสอบบูรณาการพลเมืองที่ต้องผ่านภาษาดัตช์และความรู้เกี่ยวกับสังคมและวัฒนธรรมดัตช์ บทความนี้ศึกษาปรากฏการณ์ดังกล่าวด้วยการสัมภาษณ์เชิงลึกคนไทย 2 กลุ่ม คือ 1.กลุ่มที่เดินทางเข้าพำนักอาศัยในเนเธอร์แลนด์แบบระยะยาวก่อนปี 2006 และ 2. กลุ่มที่อพยพเข้าไปหลังปี 2006 เนื่องจากปี 2006 เป็นช่วงที่รัฐบาลดัตช์ประกาศใช้กฎหมายบูรณาการพลเมืองอย่างเป็นทางการ และเพื่อเสนอข้อถกเถียงว่านโยบายที่เปลี่ยนแปลงตลอดจนเกณฑ์ในการสอบบูรณาการพลเมือง ส่งผลต่อการย้ายถิ่นที่ไม่เท่าเทียมกันของกลุ่มคนไทยที่มีเบื้องหลังการศึกษาและสถานภาพทางเศรษฐกิจที่แตกต่างกัน


 

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
เลิศชวลิตสกุล บ. (2018). เส้นทางอพยพของคนไทยกับการจัดการการย้ายถิ่นภายใต้แนวคิด“สัญชาติทางวัฒนธรรม”ในเนเธอร์แลนด์. PSDS Journal of Development Studies,Puey Ungphakorn School of Development Studies, Thammasat University, 1(2), 8–56. Retrieved from https://so05.tci-thaijo.org/index.php/gvc-tu/article/view/148983
Section
บทความวิจัย
Author Biography

บุศรินทร์ เลิศชวลิตสกุล, aerbusarin@gmail.com

หน่วยงานสังกัด             อาจารย์ ดร.ประจำภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยาคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

ความสนใจทางวิชาการ    ชายแดนศึกษา การอพยพย้ายถิ่นและการเคลื่อนย้าย และอาหารและวัฒนธรรม

วุฒิการศึกษา               จบการศึกษาปริญญาเอก ในสาขามานุษยวิทยาที่เกี่ยวกับชายแดนศึกษา

                                   การอพยพย้ายถิ่นและการเคลื่อนย้าย และอาหารและวัฒนธรรม     

ที่อยู่ติดต่อกลับ             ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

E-mail: aerbusarin@gmail.com / busarinl@nu.ac.th