ประเด็นเชิงวิพากษ์ในนโยบายสังคมโลกและการอภิบาลเพื่อลดความยากจน: จากความมั่นคงทางสังคมสู่การคุ้มครองทางสังคมขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ

Main Article Content

กฤษฎา ธีระโกศลพงศ์

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
ธีระโกศลพงศ์ ก. (2019). ประเด็นเชิงวิพากษ์ในนโยบายสังคมโลกและการอภิบาลเพื่อลดความยากจน: จากความมั่นคงทางสังคมสู่การคุ้มครองทางสังคมขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ. PSDS Journal of Development Studies, 2(1), 151–205. Retrieved from https://so05.tci-thaijo.org/index.php/gvc-tu/article/view/213100
Section
บทความวิชาการ