การพัฒนาผู้นำรุ่นใหม่ในสหภาพแรงงานที่เป็นขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคม

  • นภาพร อติวานิชยพงศ์

Abstract

บทความนี้มีวัตถุประสงค์ 2 ประการคือ 1) ศึกษาหลักสูตรการพัฒนาผู้นำสหภาพแรงงานรุ่นใหม่ในปัจจุบัน 2) ศึกษาแนวทางการพัฒนาผู้นำรุ่นใหม่ในสหภาพแรงงานที่เป็นขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคม ผลการศึกษาพบว่าในช่วง 15 ปีที่ผ่านมามีการจัดการศึกษาให้แก่ผู้นำสหภาพแรงงานหลายหลักสูตร ซึ่งมีผลต่อการพัฒนาความสามารถในการคิดเชิงวิเคราะห์และการทำงานร่วมกันในหมู่ผู้นำที่มีความเห็นต่างทางการเมือง แนวทางการพัฒนาผู้นำรุ่นใหม่ควรมีการจัดการศึกษาเพื่อให้ผู้นำรุ่นใหม่มีจิตสำนึกทางสังคมและอุดมการณ์ และมีความรู้ด้านทักษะการเป็นผู้นำที่เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกสมัยใหม่ โดยมีรูปแบบการให้การศึกษาที่หลากหลายได้แก่การมีกระบวนการถ่ายทอดความรู้ให้แก่คนรุ่นใหม่โดยผู้นำรุ่นอาวุโส การจัดโครงการฝึกอบรม และการให้ผู้นำรุ่นใหม่เข้าร่วมขบวนการเคลื่อนไหวของแรงงานและขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมอื่นๆ

 

คำสำคัญ : ผู้นำรุ่นใหม่ สหภาพแรงงาน ขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคม

Downloads

Download data is not yet available.
Published
2020-12-30