การพัฒนาผู้นำรุ่นใหม่ในสหภาพแรงงานที่เป็นขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคม

Main Article Content

นภาพร อติวานิชยพงศ์

Abstract

บทความนี้มีวัตถุประสงค์ 2 ประการคือ 1) ศึกษาหลักสูตรการพัฒนาผู้นำสหภาพแรงงานรุ่นใหม่ในปัจจุบัน 2) ศึกษาแนวทางการพัฒนาผู้นำรุ่นใหม่ในสหภาพแรงงานที่เป็นขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคม ผลการศึกษาพบว่าในช่วง 15 ปีที่ผ่านมามีการจัดการศึกษาให้แก่ผู้นำสหภาพแรงงานหลายหลักสูตร ซึ่งมีผลต่อการพัฒนาความสามารถในการคิดเชิงวิเคราะห์และการทำงานร่วมกันในหมู่ผู้นำที่มีความเห็นต่างทางการเมือง แนวทางการพัฒนาผู้นำรุ่นใหม่ควรมีการจัดการศึกษาเพื่อให้ผู้นำรุ่นใหม่มีจิตสำนึกทางสังคมและอุดมการณ์ และมีความรู้ด้านทักษะการเป็นผู้นำที่เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกสมัยใหม่ โดยมีรูปแบบการให้การศึกษาที่หลากหลายได้แก่การมีกระบวนการถ่ายทอดความรู้ให้แก่คนรุ่นใหม่โดยผู้นำรุ่นอาวุโส การจัดโครงการฝึกอบรม และการให้ผู้นำรุ่นใหม่เข้าร่วมขบวนการเคลื่อนไหวของแรงงานและขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมอื่นๆ


 


คำสำคัญ : ผู้นำรุ่นใหม่ สหภาพแรงงาน ขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคม

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
อติวานิชยพงศ์ น. (2020). การพัฒนาผู้นำรุ่นใหม่ในสหภาพแรงงานที่เป็นขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคม. PSDS Journal of Development Studies, 3(2), 7–31. Retrieved from https://so05.tci-thaijo.org/index.php/gvc-tu/article/view/248857
Section
บทความวิจัย

Most read articles by the same author(s)

1 2 3 > >>