ท่ามกลางการเคลื่อนย้าย : คนรุ่นใหม่กับอนาคตนอกเมืองหลวง

ผู้แต่ง

  • อนุพงษ์ จันทะแจ่ม

บทคัดย่อ

บทความนี้ศึกษาคนรุ่นใหม่อายุระหว่าง 20-35 ปี ที่เคยทำงานในเมืองหลวง แล้วตัดสินใจเคลื่อนย้ายออกนอกเมืองหลวงเพื่อแสวงหาโอกาสในการดำรงชีพแบบใหม่ ๆ ในต่างจังหวัด มีวัตถุประสงค์เพื่อสำรวจและทำความเข้าใจรูปแบบของการเคลื่อนย้ายเพื่อหาโอกาสและความเป็นไปได้ใหม่ ๆ เพื่อศึกษาการประยุกต์ใช้ทักษะผู้ประกอบการของคนรุ่นใหม่ มุ่งทำความเข้าใจความซับซ้อนในการเคลื่อนย้ายของหนุ่มสาวรุ่นใหม่ที่มีวีถีชีวิตที่มีลักษณะข้ามถิ่นและเชื่อมโยงกับเศรษฐกิจที่หลากหลายแห่งในเวลาเดียวกัน การศึกษานี้ใช้วิธีวิทยาศึกษาการเคลื่อนย้าย ศึกษาและเก็บข้อมูลด้วยการสัมภาษณ์เยาวชนคนหนุ่มสาวรุ่นใหม่ ที่มีประสบการณ์เคลื่อนย้ายออกจากเมืองหลวง

จากการศึกษาพบว่ารูปแบบการการเคลื่อนย้ายของคนรุ่นใหม่ ยึดโยงสัมพันธ์อยู่กับความเป็นเครือข่ายสังคมมากกว่าถิ่นที่หรือพื้นที่ และพบว่าชีวิตทางเศรษฐกิจและสังคมของผู้คนสัมพันธ์และเชื่อมโยงกับพื้นที่ที่หลากหลายมากกว่าหนึ่งแห่ง การทำความเข้าใจคนรุ่นใหม่ที่เคลื่อนย้ายออกนอกเมืองหลวงผ่านกรอบการศึกษาเคลื่อนย้าย ช่วยเปิดมุมมองว่าการเคลื่อนย้ายของผู้คนในปัจจุบันไม่ได้เป็นเส้นตรง จากการออกจากเมืองหลวงและเคลื่อนสู่การเป็นผู้ประกอบการหรืออาชีพอิสระในต่างจังหวัด และมิใช่เป็นผลจากความสามารถเฉพาะตนเพียงอย่างเดียว การประยุกต์ใช้ทักษะผู้ประกอบการของคนรุ่นใหม่ เป็นการตัดบรรจบกันของความตื่นตัวต่อโอกาสระดับปัจเจกบุคคลกับพลังต่าง ๆ ในสังคม และเกี่ยวโยงกับโครงสร้างเศรษฐกิจการเมืองและการเชื่อมต่อกับเทคโนโลยีใหม่ ๆ

 

คำสำคัญ : คนรุ่นใหม่, การเคลื่อนย้าย, ผู้ประกอบการ

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2020-12-30