ว่าด้วยเรื่อง การเรียนรู้ของมนุษย์และขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมด้วยนวัตกรรมทางสังคม

Main Article Content

โชติเวชญ์ อึ้งเกลี้ยง

Abstract

กระบวนทัศน์ใหม่ของการศึกษาเป็นฐานคิดที่สำคัญที่มีอิทธิพลต่อความรู้เรื่องการเรียนรู้ของมนุษย์ ซึ่งได้ให้คุณค่ากับการค้นหาชีวิตที่มีความหมายและมีอัตลักษณ์ ความสามารถในการแสวงหาความจริงที่หลากหลาย ความรู้แบบบูรณาการ รวมถึงการมีส่วนร่วมของผู้คนในสังคม ฐานคิดดังกล่าวส่งผลให้เกิดสังคมแห่งการเรียนรู้ที่มีเป้าหมายเพื่อปลดแอกตนเองจากการผูกขาดความหมายของการเรียนรู้แบบเดิม ที่ให้ความสำคัญเฉพาะ การจดจำ เข้าใจ และทำซ้ำ ซึ่งเป็นการกักขังอิสรภาพทางความคิดของมนุษย์ ขณะที่ระบบชนชั้นยังคงกดขี่ เบียดขับให้มนุษย์ผู้ที่ไม่เชื่อในระบบระเบียบกลายเป็นอื่นในสังคม ในขณะเดียวกันพวกเขาก็เลือกที่จะต่อสู้กับความไม่เป็นธรรมด้วยแนวคิดของนวัตกรรมทางสังคม เป้าหมายเพื่อจะนำไปสู่การสร้างความเปลี่ยนแปลงในเชิงระบบ การต่อสู้เพื่อขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงของสังคมจึงเกิดขึ้นควบคู่กับการต่อสู้เพื่อแย่งชิงความหมายของการเรียนรู้ภายใต้กระบวนทัศน์ใหม่ไปด้วยในตัว ด้วยเพราะความเชื่อที่ว่าหากมนุษย์มีอิสระในการเรียนรู้จะเป็นหนทางที่สำคัญในการคืนความเท่าเทียมสู่สังคม


 


คำสำคัญ การเรียนรู้ การเคลื่อนไหวทางสังคม นวัตกรรมทางสังคม

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
อึ้งเกลี้ยง โ. . (2020). ว่าด้วยเรื่อง การเรียนรู้ของมนุษย์และขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมด้วยนวัตกรรมทางสังคม. PSDS Journal of Development Studies, 3(2), ุ64–80. Retrieved from https://so05.tci-thaijo.org/index.php/gvc-tu/article/view/248860
Section
บทความวิชาการ