การุณยฆาต : สิทธิมนุษยชนที่ควรมีเพื่อคงไว้ซึ่งศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์

Main Article Content

ธพิพัฒน์ วรพิพัฒนการกิจ

Abstract

บทความวิชาการนี้ต้องการอธิบายถึงความจำเป็นและข้อถกเถียงทางวิชาการเกี่ยวกับการการุณยฆาตในแง่มุมทางกฎหมาย ทางการแพทย์ และหลักทางจริยศาสตร์ เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับการวางแนวทางในการดูแลบุคคลที่ต้องการรับการการุณยฆาต เพื่อให้หลุดพ้นจากความทุกข์ทรมานจากภาวะเจ็บป่วยที่ไม่สามารถรักษาให้หายขาดได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในผู้ป่วยระยะสุดท้าย ซึ่งถือเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานในร่างกายของตนเองที่ควรสามารถเลือกได้จาก "สิทธิในการตาย" อีกทั้งบทความนี้ได้นำเสนอแนวทางให้กับหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องเพื่อขับเคลื่อนแนวคิดการุณยฆาตให้เกิดขึ้นเพื่อเป็นประโยชน์ต่อสังคมไทย


คำสำคัญ : การุณยฆาต, สิทธิมนุษยชน, สิทธิในการตาย

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
วรพิพัฒนการกิจ ธ. . (2020). การุณยฆาต : สิทธิมนุษยชนที่ควรมีเพื่อคงไว้ซึ่งศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์. PSDS Journal of Development Studies, 3(2), 81–100. Retrieved from https://so05.tci-thaijo.org/index.php/gvc-tu/article/view/248861
Section
บทความวิชาการ