มะม้วต พิธีกรรมการสื่อสารกับดวงวิญญาณของกลุ่มชาวไทยเชื้อสายเขมร

Main Article Content

ยโสธารา ศิริภาประภากร เกริกวุฒิ กันเที่ยง พระครูสาธุกิจโกศล สุริยา คลังฤทธิ์ เฉลิมเกียรติ แก้วหอม

Abstract

บทความเรื่องมะม๊วตพิธีกรรมการสื่อสารกับดวงวิญญาณของกลุ่มชาวไทยเชื้อสายเขมรเพื่อนำเสนอพิธีกรรมมะม๊วตของกลุ่มชาวไทยเขมร เป็นความเชื่อเฉพาะของกลุ่มชาวไทยเขมรที่ตกทอดจากบรรพบุรุษแต่โบราณ เป็นพิธีกรรมการสื่อสารดวงวิญญาณของบรรพบุรุษและดวงวิญญาณอื่นๆ พร้อมกับนั้นจุดประสงค์ก็เพื่อการบำบัดรักษา พยาบาล การทำนายและขอการคุ้มครองจากอำนาจดวงวิญญาณหรือสิ่งเหลือเหนือธรรมชาติ พิธีกรรมมะม๊วต (การสื่อสารกับดวงวิญญาณ) ที่เกิดจากฐานคติความเชื่อดั้งเดิมของกลุ่มชาวไทยเชื้อสายเขมร ซึ่งถือว่าเป็นอัตลักษณ์และมีความโดดเด่นอย่างหนึ่งของกลุ่มชาวไทยเชื้อสายเขมร ที่มีลักษณะเฉพาะถิ่นและกลุ่มชาติพันธุ์ไม่ว่าจะเป็นกระบวนการของพิธีกรรมที่มีองค์ประกอบและขั้นตอน ซึ่งถือว่าเป็นอัตลักษณ์ของชาวไทยเชื้อสายเขมร

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
ยโสธารา ศิริภาประภากร เกริกวุฒิ กันเที่ยง พระครูสาธุกิจโกศล สุริยา คลังฤทธิ์ เฉลิมเกียรติ แก้วหอม. (2021). มะม้วต พิธีกรรมการสื่อสารกับดวงวิญญาณของกลุ่มชาวไทยเชื้อสายเขมร. PSDS Journal of Development Studies, 4(1), 74-97. Retrieved from https://so05.tci-thaijo.org/index.php/gvc-tu/article/view/252517
Section
บทความวิจัย