ผู้สูงอายุในชุมชนเมืองในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) : การสร้างเสริมสุขภาวะตามแบบจำลองการส่งเสริมสุขภาพของเพนเดอร์

Main Article Content

วรวุฒิ ภักดีบุรุษ

Abstract

ผู้สูงอายุในชุมชนเมืองเป็นประชากรกลุ่มเสี่ยงที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอแนวทางการประยุกต์แบบจำลองการส่งเสริมสุขภาพของเพนเดอร์ ซึ่งเป็นแนวคิดเชิงทฤษฎีที่ช่วยในการอธิบายและทำนายพฤติกรรมสร้างเสริมสุขภาพของบุคคลมาใช้อธิบายถึงกระบวนการที่ช่วยกระตุ้นหรือเสริมแรงจูงใจให้ผู้สูงอายุในชุมชนเมืองมีการปฏิบัติพฤติกรรมการสร้างเสริมสุขภาพ แบบจำลองนี้ประกอบด้วยมโนทัศน์สำคัญ 3 ประการ    ที่นำไปสู่พฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพตามแนวการพยาบาลและพฤติกรรมศาสตร์ ได้แก่ 1) ลักษณะเฉพาะและประสบการณ์ของบุคคล 2) ความรู้ความเข้าใจเฉพาะพฤติกรรมและผลกระทบ และ 3) ผลลัพธ์ด้านพฤติกรรม ดังนั้น การสร้างเสริมสุขภาวะของผู้สูงอายุในชุมชนเมือง โดยการประยุกต์ใช้แนวทางตามแบบจำลองดังกล่าวนี้ในทางการปฏิบัติจะช่วยชี้แนวทางให้เห็นถึงวิธีการส่งเสริมสุขภาพส่วนบุคคล ทั้งในทางการพยาบาล การสาธารณสุขชุมชน และการดูแลรักษาสุขภาวะส่วนบุคคลเพื่อการส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของผู้สูงอายุในชุมชนเมือง ซึ่งจะทำให้เห็นแนวทางการดำเนินงานการส่งเสริมสุขภาพเชิงปฏิบัติ การวิจัยทางการสาธารณสุข และการปฏิบัติการวิจัยภาคสนามอย่างเป็นขั้นตอนและเป็นรูปธรรม


 


คำสำคัญ: ผู้สูงอายุ ชุมชนเมือง สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) การสร้างเสริมสุขภาวะ แบบจำลองการส่งเสริมสุขภาพของเพนเดอร์


 

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
ภักดีบุรุษ ว. . (2021). ผู้สูงอายุในชุมชนเมืองในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) : การสร้างเสริมสุขภาวะตามแบบจำลองการส่งเสริมสุขภาพของเพนเดอร์. PSDS Journal of Development Studies, 4(2), 184–211. Retrieved from https://so05.tci-thaijo.org/index.php/gvc-tu/article/view/256503
Section
บทความวิชาการ