"สุราพื้นบ้าน" กระบวนการเรียนรู้และปรับตัวภายใต้กระแสการเปลี่ยนแปลงจากนโยบายของรัฐศึกษาชุมชนบ้านห้วยหม้าย ตำบลห้วยหม้าย อำเภอลอง จังหวัดแพร่

  • ธีรภัท ชัยพิพัฒน์

Abstract

"สุราพื้นบ้าน" กระบวนการเรียนรู้และปรับตัวภายใต้กระแสการเปลี่ยนแปลงจากนโยบายของรัฐศึกษาชุมชนบ้านห้วยหม้าย ตำบลห้วยหม้าย อำเภอลอง จังหวัดแพร่

Downloads

Download data is not yet available.