“โจทย์การเมืองไทยที่เปลี่ยนแปลงไป ใน 2 ทศวรรษ จากพฤษภาคม 2535 ถึงปัจจุบัน