การบริโภคกับกระบวนการทำนา : ภาพสะท้อนความเป็นชาวนาอีสานยุคใหม่