ภาพลักษณ์พยาบาล คุณภาพชีวิตในการทาำงาน ความสุขในการทำงานและความยึดมั่นผูกพันต่อวิชาชีพของ พยาบาลโรงพยาบาลเกษมราษฎร์ในเขตกรุงเทพมหานครและ เขตนนทบุรี Image of Nurse, Quality of Work Life, Joy at Work and Professional Commitment of Nurses at Kasemrad Hospi

ผู้แต่ง

  • เพ็ชชรี ชูติระกะ เพ็ชชรี ชูติระกะ

บทคัดย่อ

ภาพลักษณ์พยาบาล คุณภาพชีวิตในการทาำงาน ความสุขในการทำงานและความยึดมั่นผูกพันต่อวิชาชีพของ พยาบาลโรงพยาบาลเกษมราษฎร์ในเขตกรุงเทพมหานครและ เขตนนทบุรี  Image of Nurse, Quality of Work Life, Joy at Work and  Professional Commitment of Nurses at Kasemrad Hospital,  Bangkok and Nonthaburi.

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads