เกี่ยวกับวารสาร

วารสารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ปฏิทินรับบทความ

จุดมุ่งหมายและขอบเขต

วารสารวิจัยและพัฒนา เป็นวารสารวิชาการระดับชาติที่สนับสนุนโดยมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและเผยแพร่ผลงานวิจัยที่มีคุณภาพหรือด้าน ศึกษาศาสตร์ วารสารเป็นสื่อกลางในการเสนอและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง 

ข้อมูลวารสาร

วารสารวิจัยและพัฒนาเผยแพร่ปีละ 2 ฉบับ (มกราคม-มิถุนายน และ กรกฎาคม-ธันวาคม) จัดทำโดยสถาบันวิจัยและพัฒนา บทความจะได้รับการประเมินคุณภาพของบทความ ทั้งในด้านเนื้อหา และความเกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์ของวารสาร จากผู้ทรงคุณวุฒิอย่างน้อย 2 ท่านในสาขาที่เกี่ยวข้องกับบทความ

เลขประจำวารสาร ISSN: 2697-634X (Online)

ปีที่ก่อตั้ง: 2551

การประเมิน: Double-blind (ผู้ประเมินไม่ทราบชื่อผู้แต่ง และผู้แต่งไม่ทราบชื่อผู้ประเมิน) 

สาขาที่เปิดรับ สาขาศึกษาศาสตร์และสาขาที่เกี่ยวข้อง 

  • ปรัชญาการศึกษา
  • การพัฒนาหลักสูตร
  • การจัดการเรียนรู้
  • การประเมินผล
  • จิตวิทยา
  • นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา
  • วิจัยและสถิติการศึกษา

บทความที่เปิดรับ : บทความวิจัย

ภาษา: ภาษาไทยและอังกฤษ

ค่าธรรมเนียมในการเผยแพร่: ไม่เสียค่าใช้จ่าย (ผู้ทรงคุณวุฒิ 2 ท่าน)

                                                   1,000 บาท (ผู้ทรงคุณวุฒิ 3 ท่าน) 

การเผยแพร่: 2 ฉบับต่อปี ปฏิทินรับบทความ

เล่ม 1 (มกราคม-มิถุนายน)

เล่ม 2 (กรกฎาคม-ธันวาคม)

เจ้าของวารสาร: สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

การวัดดัชนีและบทคัดย่อ

วารสารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้รับการจัดอันดับโดย ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI)Google ScholarASEAN Citation Index (ACI)

Announcements

ฉบับปัจจุบัน

ปีที่ 15 ฉบับที่ 2 (2023): กรกฎาคม-ธันวาคม 2566
					ดู ปีที่ 15 ฉบับที่ 2 (2023): กรกฎาคม-ธันวาคม 2566
เผยแพร่แล้ว: 20-12-2023

ฉบับเต็ม

บทความวิจัย

ดูทุกฉบับ

ISSN: 2697-634X (online)