การเปลี่ยนแปลงการบริหารทางการศึกษาโดยผ่านวิธีการทางธุรกิจ: มุมมองภาวะผู้นำาที่มีประสิทธิภาพ

Main Article Content

ศิริวรรณ คำยนต์
เวสาลี ชาติสุทธิพันธุ์

บทคัดย่อ

บทความวิชาการนี้อธิบายถึงมุมมองภาวะผู้นำแนวใหม่ที่สามารถช่วยเปลี่ยนแปลงการบริหารทางการศึกษาผ่านการบูรณาการวิธีการทางธุรกิจที่เรียกว่า กฎห้าข้อของรหัสภาวะผู้นำ ซึ่งเป็นกฎที่ช่วยให้องค์กรการศึกษาสามารถบริหารจัดการในโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วได้ การเปลี่ยนแปลงในองค์กรการศึกษาผ่านวิธีการทางธุรกิจนี้จะพิจารณาภาวะผู้นำา กรอบเกณฑ์ของภาวะผู้นำ การเปลี่ยนแปลงการจัดการ และปัจจัยต่างๆ ที่ใช้ในการพัฒนา เช่น ความน่าเชื่อถือ วัฒนธรรมขององค์กร ความมั่นใจ ความสามารถในการสื่อสารและการทำงานร่วมกัน ซึ่งคาดว่าวิธีการทางธุรกิจใหม่ในมุมมองของภาวะผู้นำที่มีประสิทธิภาพจะนำเสนอรูปแบบที่ทันสมัยของการจัดการในองค์กรการศึกษาโดยเปรียบเทียบกับวิธีการที่ผ่านมาได้ อีกทั้งจัดหาวิธีการแก้ไขที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นสำาหรับช่วงเวลาที่จำเป็นต้องมีการเปลี่ยนแปลง ทั้งนี้องค์กรการศึกษาจะต้องมีผู้นำที่มีประสิทธิภาพเพื่อก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงโดยใช้วิธีการที่ถูกต้อง และนำมาซึ่งการเปลี่ยนแปลงในเชิงบวกและมีประสิทธิภาพของแต่ละองค์กร

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิชาการ

References

Abou-Moghli, A. (2015). The Role of Organizational Support in Improving Employee’s Performance. International Business Research, 8(2), 198-203.

Atkinson, P. & Mackenzie, R. (2015). Without Leadership There is No Change. Management Services, 59(2), 42-47.

Avolio, B. J. & Gardner, W. L. (2005). Authentic Leadership Development: Getting to the Root of Positive Forms of Leadership. The Leadership Quarterly, 16(3), 315-338.

Baczek, K. (2013). Effective Leadership in Thailand: Exploratory Factor Analysis of Creativity, Need for Achievement, Emotional Intelligence, and Diversity. Retrieved March 8, 2019, from http://www.lse.ac.uk/asiaResearchCentre/_files/ThaiGovScholarKamilaBaczek.pdf

Dan, C. (2010). Development of a Model to Enhance Effective Change Management in Education for Sustainable Development in Higher Education Institution, Can Tho University, Vietnam. Journal of Education Naresuan University, 12, 49-70.

Friedman, B. A. (2007). Globalization Implications for Human Resource Management Roles. Employee Responsibilities and Rights Journal, 19(3), 157-171.

Gilley, A., Dixon, P., & Gilley, J. W. (2008). Characteristics of Leadership Effectiveness: Implementing Change and Driving Innovation in Organizations. Human Resource Development Quarterly, 19(2), 153-169.

Hritz, C. (2008). Change Model. Leadership Excellence, 25(5), 14.

Khan, U. R. (2016). The Role of Leadership on Organizational Change. International Journal of Management Science and Business Research, 5(11), 88-95.

Kuchler, W. (2008). Perceived Leadership Behavior and Subordinates’ Job Satisfaction in Midwestern NCAA Division III athletic departments. The Sport Journal, 11(2), Unpaginated.

Lee, D. (2013). Nokia: The Rise and Fall of a Mobile Giant. Retrieved March 14, 2019, from https://www.bbc.com/news/technology-23947212

Lorenzoni, I., Nicholson-Cole, S., & Whitmarsh, L. (2007). Barriers Perceived to Engaging with Climate Change Among the UK Public and Their Policy Implications. Global Environment Change, 17(3), 445-459.

Mala, D. (2017). Private Schools at Risk of Closure. Retrieved June 12, 2020, from https://www.bangkokpost.com/thailand/general/1206605/private-schools-at-risk-of-closure

Northouse, P. G. (2010). Leadership: Theory and Practice (5th ed). Thousand Oaks: SAGE Publications.

O’Connor, J. & Nguyen, S. (2018). The Pervasive Problem of Debt in Thailand and the Struggle to Survive for Those Hit by Bad Fortune. Retrieved June 13, 2020, from https://www.thaiexaminer.com/thai-news-foreigners/2018/10/08/debt-in-thailand-loans-bankruptcyteachers/

Park, Y. K., Song, J. H., Yoon, S. W., & Kim, J. (2014). Learning Organization and Innovative Behavior: The Mediating Effect of Work Engagement. European Journal of Training and Development, 38(2), 75-94.

Results-Based Leadership Group (RBL Group). (2010). Leadership Code: What is Leadership. Retrieved August 9, 2019, from https://michiganross.umich.edu/sites/default/files/uploads/RTIA/pdfs/dulrich_wp_what_is_leadership.pdf

Saengpassa, C. (2015). Private Schools on Shaky Ground. Retrieved June 12, 2020, from https://www.nationthailand.com/national/30251681

Stacey, M. C., Paul, J. T., & Alice, C. (2011). Trust and Distrust in Safety Leadership: MirrorReflections? Safety Science, 49(9), 1208-1214.

Tangkitvanich, S. (2013). Setting Up Future Failure. Retrieved July 1, 2020, from https://www.bangkokpost.com/opinion/opinion/342521/education-system-ills-setting-up-future-failure

Ulrich, D. & Smallwood, N. (2007). Leadership Brand: Developing Customer-focused Leaders to Drive Performance and Build Lasting Value. Boston, MA: Harvard Business School Publishing.

Ulrich, D., Smallwood, N., & Sweetman, K. (2008). The Leadership Code: Five Rules to Lead By. Boston: Harvard Business School Publishing.

Ulrich, D., Zenger, J., & Smallwood, N. (1999). Results Based Leadership. Boston, MA: Harvard Business School Press.

Vroom, V. H. & Jago, A. G. (2007). The Role of the Situation in Leadership. American Psychologist, 62(1), 17-24.

Wasim, A. & Imran, A. (2010). The Role of Leadership in Organizational Change. Logistics and Innovation Management, 3(2), 9.

Webber, M. (2015). Why I Don’t Use the “Be, Know, Do” Model of Leader Development. Retrieved June 12, 2020, from https://healthyleaders.com/why-i-dont-use-the-be-knowdo-model-of-leader-development/

Wuestman, D. & Casey, J. (2015). Lean Leadership: Sustaining Long-term Process Change. Strategic Finance, 96(8), 15-16.

Yukl, G. A. (2010). Leadership in Organizations. New York: Prentice Hall.

Yukongdi, V. (2010). A Study of Thai Employees’ Preferred Leadership Style. Asia Pacific Business Review, 16(1), 161-181.