ข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อเสริมสร้างความมีประสิทธิภาพการจัดการศึกษาสำหรับ ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 9 จังหวัดขอนแก่น

Main Article Content

เลิศชัย แก้วภักดี
ดาวรุวรรณ ถวิลการ

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงนโยบาย (Policy research) มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างและตรวจสอบข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อเสริมสร้างความมีประสิทธิภาพสำหรับการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 9 จังหวัดขอนแก่น การดำเนินการวิจัยมี 2 ระยะ ระยะที่ 1 เป็นการศึกษาองค์ประกอบรูปแบบการบริหารจัดการการให้บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่มในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 9 จังหวัดขอนแก่น โดยศึกษาเอกสาร และสัมภาษณ์เชิงลึกผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 5 คน ทำให้ได้ร่างข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อเสริมสร้างความมีประสิทธิภาพการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 9 จังหวัดขอนแก่น และระยะที่ 2 ตรวจสอบข้อเสนอเชิงนโยบาย โดยผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 5 คน เพื่อประเมินความเหมาะสม (Propriety) ความเป็นไปได้ (Feasibility) และความเป็นประโยชน์ (Utility) ของข้อเสนอเชิงนโยบาย


          ผลการวิจัยพบว่า ข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อเสริมสร้างความมีประสิทธิภาพการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 9 จังหวัดขอนแก่น ในด้านเป้าหมาย กลยุทธ์ ตัวบ่งชี้ กลไกเชิงนโยบาย ของกรอบการบริหารทั้งหมด 4 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านคุณภาพผู้เรียน 2) ด้านการจัดการเรียนรู้ 3) ด้านการบริหารการจัดการสถานศึกษา และ 4) ด้านการพัฒนาชุมชนแห่งการเรียนรู้ มีความเหมาะสม ความเป็นไปได้ และความเป็นประโยชน์อยู่ในระดับมากที่สุด

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย

References

Chansirisira, P. (2016). Policy and strategic planning for a new school. Apichart, publishing.

Chaipai, S. (2020). Policy proposal for secondary school administration according to the concept of STEM study. [Doctoral dissertation, Khon Kaen University]. Graduate school Khon Kaen University.

Chaiseri, P. (2012). Research and development of early assistance services to children with disabilities aged 0-5 years of school of special education. And special education center Office of the Basic Education Commission. Special Education Center.

ChaoPhet, N. (2010). A study of early assistance services for disabled children in Thai-Lao ethnic groups. [Doctoral dissertation, Surin Rajabhat University]. Graduate school Surin Rajabhat University.

Guskey,T.R. (2000). Evaluating professional development. CA: Corwin.

Likert. (1970). New partterns of management. McGraw-Hill.

Mintzberg, H. (1994). The rise and fall of strategic planning. Prentice-Hall.

Ministry of Education. (2016). Government action plan annual fiscal year 2017 of the ministry of education for the preparation of the request for budget expenditures for the year 2017. Office of Policy and Strategy Office of the Permanent Secretary, Ministry of Education.

Mullins, L., & Christy, G. (2010). Management and organization behavior. (9th ed.). Financial Times Prentice Hall.

Office of the Education Council Secretariat. (2016). Research reports to make proposals forthe promotion policy STEM education in thailand. Prik Wan Graphic.

Office of the Education Council Secretariat. (2017). National education plan 2017-2036. Bangkok: Prikwan Graphic.

Office of the Basic Education Commission. (2008). Basic education core program 2008. (n.p.).

Office of the Basic Education Commission. (2012) Special education policy office of the basic education commission The Teachers Council of Ladprao Printing House.

Office of the Basic Education Commission. (2013). Handbook of persons with disabilities. Bangkok: Office of Welfare Promotion and Protection of Children, Youth, the Disadvantaged, the Disabled and the Elderly. Ministry of Social Development and Human Security.

Office of the Basic Education Commission. (2019). Annual action plan for the fiscal year 2019. Bangkok: Cooperative Assembly Printing House Agriculture of Thailand.

Office of the Basic Education Commission. (2018). Basic education standards 2018, (n.p.).

Office of Special Education Administration. (2008). Handbook of early intervention (EI) for disability-specific schools and special education centers. Printing House, National Buddhism Office.

Office of Special Education Administration. (2013). A study of the operating conditions, use of an early intervention service for children with disabilities of a special education center in Thailand.Office of Special Education Administration.

Prasobua, S. (2019). Strategies for building a cooperative network for the development of early-stage assistance services for disabled children. Special Education Center Office of Special Education Administration. [Doctoral dissertation, Khon Kaen University]. Graduate school Khon Kaen University.

Pongsaard, W. (2011). Policy proposals to strengthen the effectiveness of early childhood education management in private educational institutions Northeast. [Doctoral dissertation, Khon Kaen University]. Graduate school Khon Kaen University.

Reobuck, R. (1998). Strategic management information components. Retrieved April 30, 2018, from http://dl.acm.org/citation.cfm?id=1663583

RodPrasert, P. (2002). Policy and planning theoretical principles. (7th ed.). Netikul Publication.

Rue, L.W., & Holland, P.G. (1989). Strategic management: concept and experience. McGraw-Hill.

Sararatana, W. & Chusorn, P. (2005). Policy and policy research. Journal of Educational Administration Khon Kaen University, 1(2), 32-42.

Sawangsri, S. (2014). Development of an educational management model for persons with intellectual disabilities in thailand. [Doctoral dissertation, Suan Dusit University]. Graduate school Suan Dusit University.

Secretariat of the Senate (2017). The constitution of the kingdom of thailand, B.E. 2017. (n.p.).

Srisaad, B. (2010). Preliminary research. Edition 8. Suveiriyasarn.

Special Education Center, Educational Area 9, Khon Kaen Province. (2013). A study of operating conditions, use of an early intervention service for children with disabilities. Of the special education center in the Northeast. Special Education Center, Educational District 9, Khon Kaen Province.

Thawinkarn, D. (2017). Science and arts in educational administration. Printing house Khon Kaen University.

Thuleechan, N. (2011). Development of indicators as a learning community of special education centers. Under the Office of Special Education Administration. [Doctoral dissertation, Loei Rajabhat University]. Graduate school Loei Rajabhat University.

Thuleechan, N. (2016). Development of an effective cooperative network management model for the development of an early intervention (EI) service system at the special education center, educational area 9, khon kaen province. Special Education Center, Educational District 9, Khon Kaen Province.

Wannuan, S. (2006). Operation of early assistance services for children with disabilities of the provincial special education center. Sukhothai Thammathirat Open University.

Wanset, S. (2000). Integrated education management inclusive education. Ubon Ratchathani: Ubonkij Offset Printing.