วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ปีที่ 18 ฉบับที่ 1 (มกราคม - มิถุนายน 2565)

เผยแพร่แล้ว: 2022-06-30

ปัจจัยที่มีผลต่อความต้องการสวัสดิการแรงงานในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้

สายฝน ไชยศรี, ปาริชาติ จันทร์ศรีบุตร, วลัยลักษณ์ รัตนวงศ์

119-137