การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันด้วยการใช้ข้อตกลงเขตการค้าเสรี: กรณีศึกษา บริษัทผู้ผลิตสินค้าอิเล็กทรอนิกส์แห่งหนึ่ง

Main Article Content

สกุลยา พันหล้า
จุฑาทิพย์ สุรารักษ์

บทคัดย่อ

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางธุรกิจและกำหนดกลยุทธ์การแข่งขันของบริษัทกรณีศึกษา และ 2) เพื่อกำหนดแนวทางการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันด้วยการลดต้นทุนภาษีนำเข้าของบริษัทผู้ผลิตสินค้าอิเล็กทรอนิกส์แห่งหนึ่งซึ่งเริ่มการผลิตเครื่องชงกาแฟส่งออกไปตลาดต่างประเทศและต้องนำเข้าวัตถุดิบหลักจากต่างประเทศ การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพด้วยวิธีการวิเคราะห์เนื้อหา ด้วยการระดมความคิดในการจัดประชุมกลุ่มเพื่อวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค (SWOT Analysis) นำไปสู่การกำหนดกลยุทธ์ทางการแข่งขัน และศึกษาข้อมูลการนำเข้าวัตถุดิบภายใต้สิทธิประโยชน์ WTO และสิทธิประโยชน์ภายใต้ข้อตกลงเขตการค้าเสรี (FTA) สำหรับการลดต้นทุนภาษีนำเข้า


        ผลการวิจัยพบว่า เมื่อวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางธุรกิจของบริษัทด้วย SWOT Analysis ต้นทุนภาษีนำเข้าเป็นผลกระทบด้านลบต่อความสามารถในการแข่งขัน ดังนั้นบริษัทกรณีศึกษาจึงตัดสินใจใช้กลยุทธ์เชิงแก้ไข (WO Strategy) โดยกำหนดกลยุทธ์ทางการแข่งขันทั้งกลยุทธ์มุ่งเน้นความแตกต่าง (Differentiation Focus) ซึ่งเป็นจุดแข็งของบริษัท ควบคู่กับ กลยุทธ์การแข่งขันด้วยกลยุทธ์การมุ่งเน้นต้นทุน (Cost Focus) ซึ่งเป็นจุดอ่อน ซึ่งหากบริษัทกรณีศึกษาเลือกใช้สิทธิพิเศษข้อตกลงเขตการค้าเสรีในการนำเข้าวัตถุดิบ บริษัทจะได้รับการลดหรือยกเว้นภาษีขาเข้าได้ ส่งผลให้บริษัทกรณีศึกษาเปลี่ยนจากจุดอ่อนเป็นจุดแข็ง ดังนั้น การนำเข้าวัตถุดิบด้วยการใช้สิทธิประโยชน์ข้อตกลงเขตการค้าเสรี สามารถเพิ่มขีดการแข่งขันทางการค้าระหว่างประเทศให้แก่บริษัทกรณีศึกษาได้

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย
Author Biography

สกุลยา พันหล้า, คณะโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยบูรพา

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน

References

Creating Strategies with TOWS Matrix. (2020). Retrieved March 20th, 2020, from https://bluebik.com/blogs/2676

Chantawan CH., Hwannil R., & Pongsart T. (2009). Risk Identification by Swot Analysis. Retrieved March 20th, 2020, from http://sc2.kku.ac.th/stat/statweb/images/Eventpic/60/Seminar/ 02_02_-SWOT-Analysis.pdf

Charadyam N., Chusorn P., & Tongprasit Y. (2017). ABC ANALYSIS. Master of Science, Khon Kaen University.

Dawong N. (2014). A Study On The Conditions And Privileges A Vailable Under The Japan-Thailand Economic Partnership Agreement: A Case Study Of And Auto Part Company. [Master’s Burapha University]. Burapha University.

Dechma P. (2015). Rules Of Origin. [Master’s Thammasat University]. Thammasat University.

Department Of Foreign Trade. (2020). Asean Free Trade Area. Retrieved March 20th, 2020, from https://www.dft.go.th/th-th/DFT-Service/ServiceData-Information/dft-service-data-privilege/Detail-dft-service-data-privilege/ArticleId/16186/AFTA16186

Department Of Trade Negotiation. (2005). Thailand And Free Trade Area. Retrieved March 19th, 2020, from http://www.thaifta.com/thaifta/Home/%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%87/tabid/62/ctl/Details/mid/433/ItemID/64/Default.aspx

Kittiyankajon M. (2021). Application of 7 Quality Control Tools and SWOT Analysis to Determine the Marketing Strategy: A Case Study of Construction Material Store. Rajamangala University Technology Tawan-Ok Social science journal, 10(1), 66-75.

Khongtone N. (2007). The Effects Of Non-Tariff Barriers Of International Trade Concerning On The Restriction Of The Use Of Certain Hazardous Substances In Electrical And Electronic Equipment And The Direction On Control Measure Of Imported Commodities Hazardous To The Environment Compare To Thailand And Foreign Countries. [Master’s Bangkok University]. Bangkok University.

Nukulsomprathit P. (2020). The Principle Of Choosing A Strategy For Competitive Advantage. Retrieved March 20th, 2020, from https://www.popticles.com/business/how-to-choose-strategy-for-competitive-advantage/

Punyaruang K. (2016). Strategies Competitive Advantage That Affect The Success Of The Operation Base On The Balance Scorecard Concept In Small And Medium Enterprises Food Processing In Supanburi Province. Master of Business Administration, Silpakorn University.

Sumjaiya W., & Raothanachonkun P. (2020). The Use Of A Free Trade Area In Order To Reduce Import Of Raw Material In Electronics Manufacturing. Paper presented at the National And International Conferences 15th Sripatum University 2020: Research And Innovation For Sustainable Development, December 18th, 2020. Sripatum University.

Thai Customs Service. (2020). How To Calculate Taxes For Use Antiques? Retrieved March 20th, 2020, from https://customs.go.th/cont_strc_faq.php?lang=th&top_menu=menu_homepage&left_menu=menu_cpb_03&ini_menu=menu_cpb&current_id=14223132414b505e4e464b47464b4a

Trakulsanti L. (2015). The process of storing finished product by using ABC Classification Location Policy: A case study of Crownseal Plublic Company Limited. Paper presented at the Sustainable Development Research, September 3rd - 4th, 2020. Suan Sunandha Rajabhat University.

Wingwon B. (2013). The Entrepreneurship Globalization. Chulalongkorn University.

Wheelen, T. L., & Hunger, J. D. (2012). Strategic Management and Business Policy: Toward Global Sustainability, (13th ed.). Prentice Hall In.

Pimkord, V., & Kaewwongsa, S. (2019). Opportunity Analysis for Trade, Investment and Connectivity of Thai Industries with CLMV. Journal, Rajapark Journal (Humanities and Social Sciences), 13(31), 1905-2243.