คุณภาพในการให้บริการฝ่ายโยธาของสำนักงานเขตบางรัก กรุงเทพมหานคร

  • ธนาชัย สุขวณิช
  • จักร์พงษ์ เปี่ยมเมตตา
  • ญาณกร โท้ประยูร
คำสำคัญ: คุณภาพการให้บริการ

บทคัดย่อ

การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาศึกษาคุณภาพในการให้บริการฝ่ายโยธาของสำนักงานเขตบางรัก กรุงเทพมหานคร และ เพื่อเปรียบเทียบคุณภาพในการให้บริการฝ่ายโยธาของสำนักงานเขตบางรัก กรุงเทพมหานคร ตามปัจจัยส่วนบุคคลประชากรที่ใช้ในการศึกษาได้แก่ ผู้ใช้บริการฝ่าโยธา สำนักงานเขตบางรัก กรุงเทพจำนวน  383  คน วิธีการวิจัยเชิงปริมาณ เก็บข้อมูล ใช้สถิติวิจัย โดยวิธีการหาเลขคณิต (Arithmetic Mean:  ) และค่าส่วน เบี่ยงเบนมาตรฐาน  (Standard Deviation: S.D.) และสถิติที่ใช้ในการทดสอบสมมติฐาน โดยใช้ค่าที (t-test)  และค่าเอฟ (F-test) เพื่อเปรียบเทียบกลุ่มตัวอย่างตั้งแต่ 2 กลุ่มขึ้นไป

ผลการศึกษาพบว่า คุณภาพในการให้บริการฝ่ายโยธาของสำนักงานเขตบางรัก ในภาพรวมอยู่ในระดับสูงเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ด้านการตอบสนองลูกค้า มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด รองลงมาคือความเป็นรูปธรรมของการบริการ ข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดคือการเข้าใจและรู้จักลูกค้า  การเปรียบเทียบคุณภาพในการให้บริการฝ่ายโยธาของสำนักงานเขตบางรัก จำแนกตามตามเพศ อายุ รายได้ สถานภาพ ระดับการศึกษา จำนวนครั้งที่ใช้บริการ และระยะเวลาที่ใช้บริการ  พบว่าผู้ใช้บริการที่มีปัจจัยส่วนบุคคลแตกต่างกันความคิดเห็นต่อคุณภาพการให้บริการไม่แตกต่างกัน ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่าระดับความคิดเห็นคุณภาพในการให้บริการฝ่ายโยธาของสำนักงานเขตบางรัก กรุงเทพมหานครอยู่ในระดับสูง เป็นไปตามสมมติฐาน เพื่อเปรียบเทียบคุณภาพในการให้บริการฝ่ายโยธาของสำนักงานเขตบางรัก กรุงเทพมหานคร แตกต่างตามปัจจัยส่วนบุคคล ซึ่งไม่เป็นไปตามสมมติฐาน

 

Downloads

Download data is not yet available.

เอกสารอ้างอิง

ชลธิชา ศรีบำรุง. (2557). คุณภาพการให้บริการของธนาคารกรุงเทพ สาขาดอนหัวฬ่อ จังหวัดชลบุรี
วิทยานิพนธ์ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
ภาครัฐและภาคเอกชน วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา

ยุทธพงษ์ กัยวรรณ์, 2543)). พื้นฐานการวิจัย. กรุงเทพฯ: สุวีริยาสาส์น.
Conceptual Model of Service Quality and Its Implications for Future Research. Journal of Marketing, 49, pp. 41 - 50.
Taro Yamane Yamane, Taro.1973. Statistics: An Introductory Analysis. Third editio. Newyork :
Harper and Row Publication.
Best, J. W. (1981). Research in education (4th ed.). New Jersey: Prentice Hall.
Ziethaml, Parasuraman & Berry (2013) Parasuraman, A., Zeithaml, V. A., & Berry, L. L. (1985, Fall). A
เผยแพร่แล้ว
2021-07-12
การอ้างอิงบทความ
สุขวณิชธ., เปี่ยมเมตตาจ., & โท้ประยูรญ. (2021). คุณภาพในการให้บริการฝ่ายโยธาของสำนักงานเขตบางรัก กรุงเทพมหานคร. วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์, 5(2), 23-28. ืบค้น จาก https://so05.tci-thaijo.org/index.php/saujournalssh/article/view/251821
ประเภทบทความ
บทความวิจัย