การสร้างสมดุลของทุนนิยมโดยรัฐและเศรษฐกิจดิจิตอลในประเทศจีน

  • ศศินันท์ เครือชัยพินิต คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
คำสำคัญ: ความสัมพันธ์ระหว่างรัฐ, ตลาด, สาธารณรัฐประชาชนจีน, ทุนนิยมโดยรัฐ, เศรษฐกิจยุคดิจิตอล, การกำกับดูแลไซเบอร์

บทคัดย่อ

งานวิจัยนี้มีจุดประสงค์เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างรัฐ และตลาดของประเทศจีนในยุคเศรษฐกิจดิจิตอลซึ่งได้รับอิทธิพลจากระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยมโดยรัฐซึ่งเริ่มมีการนำมาใช้ตั้งแต่การปฏิรูปเศรษฐกิจในปี 1978 การสร้างสมดุลระหว่างรัฐ และตลาดในยุคที่มีการเน้นการใช้เทคโนโลยี ไอที และสารสนเทศอย่างกว้างขวางเพื่อสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศจึงเป็นเรื่องที่ท้าทายมากสำหรับรัฐบาลจีนปัจจุบัน งานวิจัยฉบับนี้ใช้วิธีการวิจัยเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ เพื่อศึกษา และวิเคราะห์ ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางเศรษฐกิจของประเทศจีนต่อความสัมพันธ์ระหว่างรัฐ และตลาดในยุคเศรษฐกิจดิจิตอล ใช้การเก็บรวมรวมข้อมูลจากการวิจัยเอกสารของข้อมูลทุติยภูมิ โดยศึกษาจากแผนยุทธศาสตร์ชาติจีน แผนกลยุทธ์โดยรวมของประเทศ นโยบายด้านดิจิตอลที่สำคัญและโครงสร้างเศรษฐกิจของประเทศจีนในยุคเศรษฐกิจดิจิตอล รวมถึงการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของทุนนิยมโดยรัฐและการกำกับดูแลไซเบอร์ และอภิปรายความสัมพันธ์ระหว่างรัฐ และตลาดของประเทศจีนในยุคเศรษฐกิจดิจิตอล ผลการวิจัยสรุปได้ว่า ความสัมพันธ์ของรัฐและตลาดจะเปลี่ยนแปลงไปตามบริบท และปัจจัยรอบตัวของโครงสร้างเศรษฐกิจประเทศที่เปลี่ยนแปลง โดยรัฐยังเป็นผู้นำในการปรับใช้กลยุทธ์ และนโยบายที่เหมาะสม เพื่อดำรงค์ไว้ซึ่งความมั่นคงของรัฐบาล และพรรคคอมมิวนิสต์จีนในระยะยาว อย่างไรก็ดี ความเหลื่อมล้ำของรายได้ระหว่างภูมิภาคที่เกิดจากการปรับตัวเข้าสู่เศรษฐกิจดิจิตอลยังคงเป็นสิ่งที่รัฐควรให้ความสำคัญในการแก้ไขเป็นลำดับต้นๆ ของประเทศ

Downloads

Download data is not yet available.

เอกสารอ้างอิง

Andrew Scobell, Edmund J. Burke, Cortez A. Cooper III, Sale Lilly, Chad J.R. Ohlandt, Eric Warner, และ J.D. Williams. (2020). China's Grand Strategy: Trend, Trajectories, and Long-Term Competition. Santa Monica, Calif: The RAND Corporation. เรียกใช้เมื่อ 28 05 2021.

Anthony GO Yeh. (2015). Economic transition and urban transformation of China: The interplay of the state and the market. UrbanStudies, 52(15), 2822-2848.

Arthur R. Kroeber. (2016). Overview: China's Political Economy. ใน Arthur R. Kroeber., China’s Economy. What everyone needs to know (หน้า 20). New York: Oxford University Press.

Avery Glodstein. (2020). China's Grand Strategy under Xi Jinping: Reassueance, Reform, and Resistance. International Security, 45(1), 164-201.

CAICT. (2020). Digital Economy Development in China (2020). Beijing: China Academy of Information and Communications Technology (CAICT). เรียกใช้เมื่อ 28 05 2021 จาก http://www.caict.ac.cn/english/research/whitepapers/202007/P020200728343679920779.pdf.

CNNIC. (2011). Statistic Report on Internet Development in China. China Internet Network Information Center. เรียกใช้เมื่อ 17 May 2021 จาก https://www.cnnic.com.cn/IDR/ReportDownloads/201209/P020120904420388544497.pdf

CNNIC. (2021). The 47th Statistical Report on China's Internet Development. China Internet Network Information Center. เรียกใช้เมื่อ 17 May 2021 จาก https://www.cnnic.com.cn/IDR/ReportDownloads/.

David Shambaugh. (2016). Contemplating China's Future. The Washington Quarterly, Fall, 121-130.

Ian Bremmer. (2010). The end of the free market: who wins the war between states and corporations? European View, 9, 249-252.

IIias Alami, Adam D. Dixon, และ Emma Mawdsley. (2021). State Capitalism and the New Global D/development Regime. A Radical Journal of Geography, 0(0), 1-25.

Jonathan Woetzel, Jeongmin Seong, Kavin Wei Wang, James Manyika, Michael Chui, และ Wendy Wong. (August 2017). China's Digital Economy: A leading global force. เข้าถึงได้จาก Mckinsey Global Institution: https://www.mckinsey.com/~/media/mckinsey/featured%20insights/China/Chinas%20digital%20economy%20A%20leading%20global%20force/MGI-Chinas-digital-economy-A-leading-global-force.ashx.

Longmei Zhang, และ Sally Chen. (17 January 2019). IMF Working Papers. เข้าถึงได้จาก International Monetary Fund: https://www.imf.org/en/Publications/WP/Issues/2019/01/17/Chinas-Digital-Economy-Opportunities-and-Risks-46459.

Lynette H. Ong. (2019). Engaging Huangniu (brokers): Commodification of State-Society Bargaining in China. Journal of Contemporary China, 28(116), 293-307.

OECD. (2020). A Roadmap Toward a Common Framework for Measuring the Digital Economy: Report for the G20 Digital Economy Task Force. Saudi Arabia: OECD. เรียกใช้เมื่อ 28 05 2021 จาก https://www.oecd.org/sti/roadmap-toward-a-common-framework-for-measuring-the-digital-economy.pdf.

Pascale Massot. (2020). The state of the study of the market in political economy: China's rise shine light on conceptual shortcomings. Competition & Change, 0(0), 1-27.

Raymond Zhong. (9 April 2021). China Fines Alibaba $2.8 Billion in Landmark Antitrust Case. เข้าถึงได้จาก The New York Times: https://www.nytimes.com/2021/04/09/technology/china-alibaba-monopoly-fine.html.

Rui Hou. (2020). The commercialisation of Internert-opinion management: How the market is engaged in state control in China. new media & society, 22(12), 2238-2256.

Sangkuk Lee. (2017). An Institution Analysis of Xi Jinping's Centralization of Power. Journal of Contemporary China, 26(105), 325-336.

Selim Oterbulbul. (20 02 2021). Rebranding China’s Global Role: Xi Jinping at the World Economic Forum. เรียกใช้เมื่อ 25 05 2021 จาก E-Internaional Relations: https://www.e-ir.info/2021/02/20/rebranding-chinas-global-role-xi-jinping-at-the-world-economic-forum/.

The State Council, PRC. (1 Feb 2016). Internet Plus Adds Vitality to Chinese Economy. เข้าถึงได้จาก The State Council, PRC: http://english.www.gov.cn/policies/infographics/2016/02/01/content_281475282266463.htm.

Weishan Miao, และ Wei Lei. (2016). Policy review: The Cyber space Administration of China. Global Media and Communication, 12(3), 337-340.

Yuji Miura. (2018). China's Digital Economy-Assessing Its Scale, Development Stage, Competitiveness, and Risk Factors. RIM Pacific Business and Industries, XVIII(70), 1-27.

Yukyung Yeo. (2020). The origin of China's distinctive tiered economy. China Information, 34(1), 88-108.

เผยแพร่แล้ว
2021-10-19
การอ้างอิงบทความ
Kruaechaipinit, S. (2021). การสร้างสมดุลของทุนนิยมโดยรัฐและเศรษฐกิจดิจิตอลในประเทศจีน. วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์, 5(2), 53-68. ืบค้น จาก https://so05.tci-thaijo.org/index.php/saujournalssh/article/view/252464
ประเภทบทความ
บทความวิจัย